Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje, stran 13784.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – OdlUS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07), 12. in 43. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), Zakona o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – OdlUS, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US in 126/07), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – OdlUS, 58/07 – OdlUS, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – OdlUS) je Občinski svet Občine Razkrižje na 1. redni seji dne 5. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 25/10 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Občina Razkrižje zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Razkrižje v obliki javnega podjetja (izvajalec javne službe).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občinski svet odloči, da se izvajalec javne službe izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije za obdobje s katerim se lahko doseže najugodnejša ponudba. Do končnega izbora izvajalca javne službe na podlagi javnega razpisa in podelitvijo koncesije, javno službo zagotavlja javno podjetje.
(3) Izvajalec javne službe ima javno kanalizacijo, ki je v lasti občine, v uporabi in upravljanju. Izvajalec javne službe izvaja javno službo v obsegu in pod pogoji, določenimi z zakonodajo, ki ureja varovanje okolja, gospodarske javne službe in javno-zasebno partnerstvo.«
2. člen
Drugi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dovoljena je gradnja malih KČN z zmogljivostjo pod 50 PE ali nepretočnih greznic, brez iztoka (vodotesnih). Lastniki ali upravljavci stavb morajo sami zagotoviti redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic (do izteka roka prilagoditve) in malih KČN ter občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic ter malih KČN najmanj enkrat na 20 let.«
3. člen
Prvi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora lastnika stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda v roku šest mesecev od nastanka pogojev za priključitev, obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek z navedbo lokacije priključnega mesta na javno kanalizacijo. Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se izvede po pridobitvi soglasja iz 31. člena tega odloka in plačilu komunalnega prispevka.«
4. člen
V 18. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik zgradbe izvede priključek v lastni režiji, vendar pod nadzorom in ob upoštevanju navodil izvajalca javne službe. O nameravani izvedbi priključka v lastni režiji mora lastnik obvestiti izvajalca javne službe pred izvedbo ter izvajalcu pred zasipom omogočiti strokovni pregled.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek odloka se preštevilčijo tako, da postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
V novem šestem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Če mu je bilo odobreno obročno odplačevanje pa mora predložiti potrdilo, da je vplača vsaj en obrok.«
5. člen
Drugi odstavek 26. člena odloka se spremni tako, da se glasi:
»(2) V varovalnem pasu javne kanalizacije, ki je najmanj 2 m od objekta, se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala, saditi drevja in izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov in/ali jih preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijo.«
6. člen
Prva alineja 73. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če ravna v nasprotju z prepovedni iz 34. člena,«
Druga alineja 73. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če ne zagotovi in vzdržuje kontrolnega merilnega mesta po določbah 64. člena«;
Četrta alineja 73. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (drugi odstavek 71. člena)«.
7. člen
Prva alineja 74. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če na pisni poziv izvajalca ne posreduje podatkov, potrebnih za vodenje evidenc po 7. točki prvega odstavka 31. člena oziroma za pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog javne službe in/ali posebnih storitev po 34. in 35. členu, z izjemo 15. točke 34. člena.«
8. člen
Prva alineja 75. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če ne nadomesti obstoječe pretočne greznice do roka iz 79. člena«;
Peta alineja 75. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če ravna v nasprotju s prepovedni iz 38. člena«;
Šesta alineja 75. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (11. člen)«.
9. člen
Šesta alineja 76. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– če opusti obveščanje in ukrepe po 39. členu;«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0048/2010/3
Šafarsko, dne 5. novembra 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.