Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija, stran 13783.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) in 16. člena Statuta Občine Litije (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 34. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija (Uradni list RS, št. 119/07) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Vpis otrok poteka v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje in predpisi, ki jih za ta namen sprejme ustanovitelj zavoda.«
2. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 9. člena.
3. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Zavod izvaja v vseh svojih enotah dnevne, poldnevne in krajše programe za predšolske otroke v starosti od dopolnjenih enajstih mesecev do vstopa v osnovno šolo.
V soglasju z ustanoviteljem lahko zavod glede na izkazane potrebe in interese v svojem okolju organizira tudi:
– vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstveni družini, ki se izvaja na domu,
– občasno vzgojo in varovanje na domu za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev. «
5. člen
Spremeni se četrti odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda, vendar sta iz iste enote zavoda v svet zavoda lahko izvoljena največ dva predstavnika.«
6. člen
Črta se štirinajsta alinea 17. člena.
7. člen
Spremeni se 34. člen tako, da se glasi:
»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda in sveti staršev posameznih enot, kolikor ima enota vrtca vsaj tri oddelke in če starši za njegovo delo izkažejo vodstvu vrtca svoj pisni interes.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev zavoda in sveta staršev enote opravi ravnatelj.
Svet staršev zavoda:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalni delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Mandat članov sveta staršev zavoda traja eno leto, isti starši pa so lahko v svet imenovani večkrat zaporedoma, dokler so njihovi otroci vpisani v vrtec.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2007
Litija, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.