Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4847. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«, stran 13781.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 51. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je župan Občine Kočevje dne 7.10. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Predmet obdelave je območje, ki se nahaja ob Rudniškem jezeru v Kočevju. Območje je vsebinsko opredeljeno v Ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – 1. faza (Uradni list RS, št. 68/04) (v nadaljevanju: UN), vendar pa v njem ni podrobneje obravnavano. Ker gre za večjo površino, ki predvideva stanovanjsko pozidavo s spremljajočimi dejavnostmi, se za območje izdela Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Jezero – II. faza (v nadaljevanju OPPN), ki bo celostno reševal vsebino in ureditev območja ter predvidel racionalno umestitev prometne in ostale infrastrukture, optimalno parcelacijo za predvideno pozidavo ter določil pogoje za umestitev in oblikovanje objektov.
(2) Območje z okolico ponuja izjemne možnosti, saj je dobro dostopno. Prednost lokacije je tako bližina centra kot tudi oddaljenost od mestnega vrveža. Bližina naravne vrednote – jezera ter turistični potencial lokacije nudi atraktivnost za namen bivanja. Znotraj širšega območja so možne tudi različne vrste turističnih in športno-rekreativnih dejavnosti v navezavi z jezerom (po UN). Tako se v sklopu stanovanjske soseske predvidijo zelene površine, sprehajalne poti, kolesarske steze.
(3) Glavni cilj priprave OPPN je torej določitev pogojev za stanovanjsko gradnjo (individualna pozidava) in določitev pogojev za prometno, energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo vsebino pripomogel k stanovanjski ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v širšem prostoru.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Predviden poseg okvirna zajema zemljišča, ki so v večji meri v lasti investitorja, s parc. št. 2235/11, 2235/2 in 2235/11, vse k.o. Kočevje. Območje je nepozidano in je v naravi travnik. Večji del predstavlja raven teren, ki se na jugovzhodnem robu zaključi z dvignjeno brežino, v notranjost pa se spušča proti jezeru. Severovzhodno od območja stojijo zapuščeni objekti nekdanjega rudnika (separacija …). Območje je dostopno preko Roške ceste in ceste Rudnik.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnika priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje urejanja lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kočevje.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo v variantah.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag – 60 dni
– izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja;
– izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih rešitev;
– izdelava vsaj dveh variant urbanistično arhitekturnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN – v času izdelave strokovnih podlag
– izdelava osnutka OPPN – 20 dni;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje in potrditvi variantne rešitve:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu Občine Kočevje (v nadaljevanju tudi OS).
4. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
– obravnava na odborih občinskega sveta in na seji OS;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na OS ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 15 dni.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 45 dni;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN – 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Občine Kočevje;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
– MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspilerjeva 6, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana;
– Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje;
– Elektro Ljubljana, d.d. DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330 Kočevje;
– Telekom Slovenije, d.d. DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330 Kočevje;
– HYDROVOD d. o. o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje;
– Občina Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in regionalne razvojne projekte, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje;
– Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(2) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN v celoti financira Gramat Gril d.o.o., Rožna dolina 9, Ljubljana, ki v postopku priprave in izdelave OPPN nastopa kot naročnik in investitor.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Kočevje.
Št. 350-5/2010-1303
Kočevje, dne 7. oktobra 2010
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.