Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4749. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija, stran 13565.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju doktorskega študija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ureja sofinanciranje doktorskega študija po javnoveljavnih študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti na univerzah, ki so ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se skladno s proračunskimi možnostmi lahko zagotovijo v Proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija za posamezno univerzo se določijo s sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Doktorski študij se sofinancira na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravijo in objavijo univerze v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike, ter na podlagi smernic in strateških usmeritev ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti pri izvedbi javnega razpisa med ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, in univerzo se uredijo s pogodbo.
5. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki v študijskem letu, navedenem v javnem razpisu, izpolnjujejo pogoje in merila za sofinanciranje v skladu s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
6. člen
Z izbranimi prijavitelji univerza sklene pogodbo o sofinanciranju.
III. POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE
7. člen
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi na javni razpis oddali prijavo za vpis v doktorski študij ali so že vpisani v 1. letnik ali izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik po študijskem programu in se bodo vpisali ali so že vpisani v višji letnik na univerzi, ki objavlja javni razpis. Pri tem morajo v višji letnik redno napredovati,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki v študijskem letu, kot je naveden v javnem razpisu, redno napredujejo v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev,
– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v prvem ali drugem letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije.
Univerze lahko v soglasju z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, določijo dodatne pogoje v javnem razpisu.
Vzporedni študij se ne sofinancira.
8. člen
Merila za izbiro prejemnikov sofinanciranja so:
– ustreznost doktorskega kandidata,
– povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih programih/projektih,
– povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije in
– primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
Merila za izbiro prejemnikov natančneje določijo univerze v javnem razpisu v soglasju z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oziroma negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Vloga delovnega mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij.
9. člen
V okviru rednega napredovanja se upoštevajo upravičeni razlogi zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut univerze, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno.
IV. SOFINANCIRANJE
10. člen
Na javnem razpisu se lahko odobrijo sredstva za:
– celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 eurov na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 eurov na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 eurov v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija ali
– del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 eurov na posamezni letnik.
DDV je upravičen strošek.
Za denarno spodbudo iz prve alinee prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo prijavitelji, ki niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Za sofinanciranje iz prve alinee prvega odstavka tega člena se vloge prijaviteljev ocenjujejo po vseh merilih iz 8. člena te uredbe, medtem ko se vloge za sofinanciranje iz druge alinee tega člena ocenjujejo samo po merilu iz prve alinee prvega odstavka 8. člena te uredbe.
11. člen
Sofinancirani izbrani prijavitelji morajo v času študija redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za katerega so pridobili sofinanciranje na javnem razpisu. Izjema so razlogi zaradi mirovanja statusa študenta iz 9. člena te uredbe.
Sofinancirani izbrani prijavitelji morajo v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju iz 6. člena te uredbe, izpolniti vsaj eno od naštetih obveznosti:
– v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, doseči:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najpozneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja doseči uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobiti naslov doktor znanosti.
V. VRAČANJE SREDSTEV
12. člen
Če izbrani prijavitelj ne izpolni pogojev iz prejšnjega člena, mora prejeta sredstva vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju iz 6. člena te uredbe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 26. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09, 110/09 in 60/10).
14. člen
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu s proračunskimi zmožnostmi za sofinanciranje doktorskega študija visokošolskim zavodom objavi javni razpis v skladu s predpisom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna, in sicer za študente, ki so bili sofinancirani po študijskih programih po Javnem razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2009/2010 (Uradni list RS, št. 81/09) in Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2009/2010 (Uradni list RS, št. 81/09 in 89/09) in niso sofinancirani po tej uredbi za študijsko leto 2010/2011 in 2011/2012. Znesek sofinancirane šolnine je do 1.564,00 eurov.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-9/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-3211-0061
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost