Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4748. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Slovenske Konjice, stran 13563.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10) sprejemam
S K L E P
o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Slovenske Konjice
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Območje obravnave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN Rogla) predstavlja del rekreacijsko turističnega centra Rogla (RTC Rogla) in je del širšega turističnega potenciala na Pohorju. Območje se je do sedaj urejalo na osnovi veljavnega zazidalnega načrta (Uradni list SRS, št. 24/80, 31/80, 19/82, 34/87 in Uradni list RS, št. 81/05). Investitor Unior d.d. Zreče bi želel urediti kotlovnico na bio maso v kletnih prostorih ene izmed predvidenih apartmajskih hiš opredeljenih z Odlokom o ureditvenem načrtu turistično rekreacijskega območja Rogla – spremembe in dopolnitve ZN (Uradni list SRS, št. 34/87). V obstoječem odloku so v kleteh apartmajskih hiš predvidene le garaže. Zaradi navedenega je potrebno spremeniti tekst drugega stavka pete alineje, drugi odstavek, 4 člena z besedilom, ki bo omogočalo v kletni etaži ureditev kotlovnice na bio maso in ekološkega otoka.
Pravna podlaga za spremembo in dopolnitev ZN Rogla in veljavni prostorski akti:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, v nadaljevanju ZPNačrt) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče, dopolnjen 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu Rogla na Pohorju, občina Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/80, 31/80, 19/82, 34/87 in 81/05).
2. Območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN Rogla obsega del rekreacijsko turističnega centra Rogla (RTC Rogla). Na severu meji na regionalno cesto Zeče–Rogla–Pesek, na vzhodu z povezovalno cesto med zgornjo državno cesto in spodnjo cesto s parkirišči in na jugu z dovozno cesto do stare koče in pripadajočimi parkirnimi površinami.
Površina območja sprememb in dopolnitev ZN »Rogla« je ca. 1.000 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Rogla bodo že izdelana;
– IDZ idejna zasnova Kotlovnica s toplovodnim omrežjem, št. projekta 043/2010, ki jo je izdelalo podjetje R projekt d.o.o., Slov. Bistrica.
4. Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN Rogla je predvidena sedem dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en teden po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb PUP je predviden v mesecu januarju 2011. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN Rogla sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Celje;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
6. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
7. JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske Konjice,
8. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
9. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
10. Unior d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče,
11. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče, za ceste,
12. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, Zreče, za vodovod in kanalizacijo,
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje; Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN Rogla ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Rogla k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN Rogla financira Občina Zreče.
7. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani www.zrece.eu.
Št. 3505-0010/2010-3
Zreče, dne 28. oktobra 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost