Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4708. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C), stran 13400.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. redni seji 26. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-18
Ljubljana, dne 3. novembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-C)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) se v prvem odstavku 2. člena 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37); v adaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES,«.
12. in 13. točka se spremenita tako, da se glasita:
»12. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 1), spremenjena z Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. 9. 2007, str. 1), spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 97); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/48/ES, v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe, in
13. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 97); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/49/ES.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se beseda »zanjo« nadomesti z besedilom »za njen račun«.
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(poslovanje za svoj račun in izvršitev naročila stranke)
(1) Posel s finančnimi instrumenti, ki ga investicijsko podjetje sklene s stranko za svoj račun, predstavlja izvršitev naročila stranke, pod pogojem, da investicijsko podjetje pri takem poslovanju deluje za račun stranke.
(2) Če se ne dokaže drugače, se šteje, da posel, ki ga investicijsko podjetje sklene s stranko za svoj račun:
1. na podlagi predhodnega strankinega povpraševanja za ceno takega finančnega instrumenta;
2. na podlagi predhodno javno objavljenih cen investicijskega podjetja za tak finančni instrument; ali
3. glede katerega je po veljavni tržni praksi običajno, da stranke povprašujejo za ceno takega finančnega instrumenta pri več osebah, ne predstavlja delovanja za račun stranke.
(3) Če se ne dokaže drugače, se ne glede na drugi odstavek tega člena šteje, da investicijsko podjetje, kadar sklene s stranko posel za svoj račun, deluje za račun stranke, če:
1. je stranka fizična oseba;
2. investicijsko podjetje za konkretni posel za svoj račun s stranko opravlja storitev borznega posredovanja za stranko; ali
3. se investicijsko podjetje in stranka tako za konkretni posel pisno dogovorita.«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »storitev« nadomesti z besedo »storitve«.
5. člen
Naslov 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »(poravnalni sistem, udeleženec poravnalnega sistema in centralna nasprotna stranka)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Udeleženec poravnalnega sistema je član poravnalnega sistema ter druga oseba, ki je na podlagi pogodbe s članom poravnalnega sistema le temu upravičena dajati naročila glede vnosa nalogov v poravnalni sistem in je znana upravljavcu sistema.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(povezani poravnalni sistemi)
(1) Povezani poravnalni sistemi so poravnalni sistemi, ki na podlagi dogovora med njihovimi upravljavci članom povezanih poravnalnih sistemov omogočajo, da se nalogi za poravnavo, ki so vneseni v zadevni poravnalni sistem, izvršijo v drugem (povezanem) poravnalnem sistemu.
(2) Dogovori med povezanimi poravnalnimi sistemi ne predstavljajo samostojnega poravnalnega sistema.
(3) Za namene 450., 450.a in 450.b člena tega zakona se upravljavec povezanih poravnalnih sistemov, ki ni udeleženec nobenega povezanega poravnalnega sistema, šteje za udeleženca vseh povezanih poravnalnih sistemov.«.
7. člen
V 21. členu se v napovednem stavku za besedo »odgovornosti« doda besedilo »samo enega«.
8. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »sporočilo« doda beseda »osebam«.
9. člen
V prvem odstavku 33. člena se v 6. točki črta beseda »in«.
Za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico ter doda beseda »in«, se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. določbe 15. poglavja, ki se nanašajo na kršitev določb, ki se uporabljajo za banke.«.
V sedmem odstavku se za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. izda priporočilo ali opozorilo.«.
10. člen
V prvem odstavku 58. člena se v 1. točki za besedo »vodenja« beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
11. člen
V prvem odstavku 59. člena se v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– najvišji znesek končne ponudbene cene, lahko pa tudi merila oziroma pogoje, v skladu s katerimi bo določena končna ponudbena cena vrednostnih papirjev, in«.
12. člen
V drugem odstavku 114. člena se beseda »naslednjega« nadomesti z besedo »relevantnega«.
13. člen
Naslov 117. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba oddelkov 3.3 in 3.5)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oddelka 3.3 in 3.5 tega zakona se smiselno uporabljata tudi za nejavne družbe iz drugega odstavka 4. člena ZPre-1.«.
Na koncu četrtega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Za obveščanje se smiselno uporabljata 123. in 134. člen tega zakona.«.
14. člen
Prvi odstavek 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija mora bodisi sama upravljati sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij bodisi imenovati vsaj enega upravljavca, ki bo sistem upravljal v njenem imenu in za njen račun.«.
15. člen
V prvem odstavku 139. člena se besedilo »112. členu« nadomesti z besedilom »115. členu«.
16. člen
Četrti odstavek 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če borznoposredniška družba posluje prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici, je ta zastopnik izenačen s podružnico in se za njegovo poslovanje uporabljajo določbe tega zakona o podružnici borznoposredniške družbe v državi članici.«.
17. člen
V prvem odstavku 174. člena se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »ter navedbo, ali bo v tej državi članici uporabljala odvisne borznoposredniške zastopnike«.
18. člen
V 179. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če investicijsko podjetje države članice posluje prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji, je ta zastopnik izenačen s podružnico in se za njegovo poslovanje uporabljajo določbe tega zakona o podružnici investicijskega podjetja države članice.«.
19. člen
V četrtem odstavku 186. člena se za besedo »člani« doda vejica in besedilo »ki bo izvajalo te preizkuse v njenem imenu in za njen račun«.
20. člen
Za 195. členom se doda nov 195.a člen, ki se glasi:
»195.a člen
(zamenjava revizijske družbe)
Borznoposredniška družba mora najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenjati revizijsko družbo, ki je revidirala njeno letno poročilo.«.
21. člen
V 212. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Informacije oziroma tržna sporočila iz prvega odstavka tega člena, katerih predmet je ponudba ali opravljanje investicijskih storitev in poslov, lahko daje ali objavlja le borznoposredniška družba oziroma njen odvisni borznoposredniški zastopnik.«.
22. člen
V četrtem odstavku 214. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.
23. člen
V prvem odstavku 221. člena se pred piko doda vejica in besedilo »če jih investicijsko podjetje opravlja za račun stranke«.
24. člen
Drugi odstavek 223. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Borznoposredniška družba lahko prejema naročila strank tudi v lastni poslovalnici, ki ne izvršuje naročil strank, oziroma pri odvisnih borznoposredniških zastopnikih, ki v imenu in za račun borznoposredniške družbe sprejemajo naročila strank, če pri tem preveri identiteto stranke.«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ustrezno sledljivost oziroma evidenco o oddanih naročilih iz prvega in drugega odstavka tega člena na trajnem nosilcu podatkov. Trajni nosilec podatkov je vsak nosilec podatkov, ki uporabniku omogoča shranjevanje podatkov, naslovljenih osebno nanj, tako da so dostopni za poznejšo uporabo, dokler je to je potrebno za njihov namen, in ki omogoča nespremenjeno predvajanje shranjenih podatkov.«.
25. člen
V četrtem odstavku 227. člena se beseda »izrecno« nadomesti z besedo »predhodno«.
26. člen
V prvem odstavku 235. člena se besedilo »212. člen, 214. do« nadomesti z besedilom »212. do«.
27. člen
V prvem odstavku 316. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. storitve upravljanja MTF, če pridobi dovoljenje agencije v skladu z drugim odstavkom 333. člena tega zakona,«.
V 7. točki se za besedo »odstavka« črtata vejica in besedilo »če za opravljanje teh storitev in poslov pridobi dovoljenje agencije«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
28. člen
V 329. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Borza mora najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenjati revizijsko družbo, ki je revidirala njeno letno poročilo.«.
29. člen
V drugem in tretjem odstavku 353. člena se pred besedilom »drugi in tretji odstavek 496. člena« doda besedilo »drugi odstavek 481. člena,«.
30. člen
V prvem odstavku 381. člena se v 8. točki besedilo »389. člena« nadomesti z besedilom »391. člena«.
31. člen
Za 403. členom se doda nov 403.a člen, ki se glasi:
»403.a člen
(pravila poravnalnega sistema o vnosu in nepreklicnost nalogov)
(1) Pravila poravnalnega sistema morajo določati trenutek vnosa nalogov za poravnavo v poravnalni sistem in trenutek nepreklicnosti teh nalogov.
(2) Pravila poravnalnega sistema o trenutku vnosa nalogov za poravnavo v poravnalni sistem in o trenutku nepreklicnosti teh nalogov ne vplivajo na pravila povezanih poravnalnih sistemov glede vnosa in nepreklicnosti nalogov za poravnavo, razen če je izrecno določeno drugače v pravilih vseh povezanih poravnalnih sistemov.
(3) Upravljavec povezanega poravnalnega sistema mora zagotoviti, da so pravila povezanega poravnalnega sistema v čim večji meri usklajena s pravili drugih povezanih poravnalnih sistemov glede opredelitev trenutka vnosa in nepreklicnosti nalogov za poravnavo.«.
32. člen
Peti odstavek 407. člena se črta.
33. člen
V 426. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Centralna klirinškodepotna družba mora najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenjati revizijsko družbo, ki je revidirala njeno letno poročilo.«.
34. člen
450. člen se spremeni tako, da se glasi:
»450. člen
(postopki zaradi insolventnosti člana poravnalnega sistema)
(1) Začetek postopka zaradi insolventnosti ali drugega postopka ali ukrepa pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje države zoper člana poravnalnega sistema, ki izključuje ali omejuje izvršitev nalogov tega člana, ne vpliva na pravice in obveznosti tega člana, drugih članov in drugih udeležencev poravnalnega sistema v zvezi z udeležbo v tem sistemu, ki so nastale pred začetkom tega postopka.
(2) Za pravice in obveznosti članov in drugih udeležencev poravnalnega sistema v zvezi z udeležbo v tem sistemu se v postopku ali ukrepu iz prvega odstavka tega člena uporablja pravo, ki velja za ta sistem.
(3) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka tega člena je trenutek, ko pristojni organ odloči o začetku takšnega postopka ali ukrepa. Če predpisi, ki urejajo postopek ali ukrep iz prvega odstavka tega člena, določajo nastanek pravnih posledic postopka ali ukrepa glede na drugo uradno dejanje v postopku, se kot začetek postopka ali ukrepa šteje trenutek tega dejanja.
(4) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je odločil o začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka tega člena, mora o začetku takšnega postopka ali ukrepa nemudoma obvestiti agencijo in upravljavca poravnalnega sistema, ki deluje na podlagi dovoljenja agencije in katerega član oziroma drug udeleženec je oseba, zoper katero je bil začet postopek oziroma izdan ukrep iz prvega odstavka tega člena. Organ, ki odloči o začetku postopka ali ukrepa, mora v odločitvi navesti dan, uro in minuto sprejetja odločitve.
(5) Če je član poravnalnega sistema, zoper katerega je bil začet postopek ali ukrep iz prvega odstavka tega člena, tudi udeleženec povezanega poravnalnega sistema države članice, obvesti agencija, po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena, organ države članice, ki je pristojen za nadzor nad delovanjem povezanega poravnalnega sistema, o začetku takšnega postopka ali ukrepa.«.
35. člen
Za 450. členom se dodata nov 450.a in 450.b člen, ki se glasita:
»450.a člen
(učinki postopkov zaradi insolventnosti in drugih postopkov ali ukrepov na veljavnost nalogov za poravnavo)
(1) Nalog za poravnavo, ki ga v poravnalni sistem vnese član tega sistema, je veljaven, če je nalog za poravnavo poravnalni član vnesel v poravnalni sistem pred začetkom postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona zoper tega člana oziroma drugega udeleženca, za katerega račun je poravnalni član vnesel nalog za poravnavo.
(2) Nalog za poravnavo je veljaven tudi, če je bil vnesen v poravnalni sistem po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona zoper člana oziroma drugega udeleženca, za katerega račun je poravnalni član vnesel nalog za poravnavo, če se ta nalog za poravnavo izvrši v poravnalnem sistemu po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona in če član poravnalnega sistema, ki je vnesel nalog za poravnavo dokaže, da ob nastopu nepreklicnosti naloga za poravnavo ni vedel in ni mogel vedeti za začetek takšnega postopka ali ukrepa.
(3) Določbe drugih predpisov, ki v zvezi z začetkom postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona določajo pravico do odpovedi pogodbe ali do razveljavitve izvršenih transakcij oziroma neveljavnost ali prepoved pobota, se ne uporabljajo, če so denarne obveznosti in denarne terjatve udeleženca poravnalnega sistema prenehale oziroma bile prenovljene v skladu s pravili poravnalnega sistema o neto poravnavi.
450.b člen
(učinki postopkov zaradi insolventnosti in drugih postopkov ali ukrepov na veljavnost pravic iz naslova zavarovanja)
(1) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona zoper člana ali drugega udeleženca poravnalnega sistema ne vpliva na veljavnost in izvrševanje pravic iz zavarovanja na premoženju, ki ga je ta član zagotovil za svoj račun ali za račun drugih udeležencev:
1. če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala pred začetkom postopka ali ukrepa in je član zagotovil premoženje kot zavarovanje pred začetkom tega postopka ali ukrepa ali
2. če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona oziroma je bilo premoženje zagotovljeno po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona, če član poravnalnega sistema, ki je vnesel nalog za poravnavo, dokaže, da ob nastanku pravice iz zavarovanja na tem premoženju ali ob zagotovitvi tega premoženja ni vedel in ni mogel vedeti za začetek takšnega postopka ali ukrepa.
(2) Za pravico zavarovanja na premoženju se šteje bodisi zastavna pravica bodisi pravica na podlagi prenosa v zavarovanje, ki ga zagotovi član poravnalnega sistema v zvezi z udeležbo v poravnalnem sistemu.«.
36. člen
V četrtem odstavku 476. člena se beseda »Vlade« nadomesti z besedama »Državnega zbora«.
37. člen
477. člen se spremeni tako, da se glasi:
»477. člen
(imenovanje in razrešitev članov sveta in direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije in člane sveta agencije imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
(2) Člani sveta in direktor agencije se imenujejo za šest let in so lahko ponovno imenovani.«.
38. člen
V 478. členu se v 3. točki črta besedilo »v trajanju več kot šest mesecev«.
39. člen
V 479. členu se v 2. točki črta besedilo »v trajanju več kot šest mesecev«.
40. člen
V 481. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Predsednik in člani sveta pri odločanju o zadevah iz predhodnega odstavka tega člena ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo strankam ali drugim osebam, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.«.
41. člen
V 484. členu se v 5. točki črta besedilo »v trajanju več kot šest mesecev«.
42. člen
V drugem odstavku 488. člena se v drugem stavku za besedilom »ali drugem zakonu« doda besedilo »ali javno objavi odločbe oziroma povzetke odločb o izrečenih ukrepih nadzora«.
Peti odstavek se črta.
43. člen
V prvem odstavku 488.a člena se v 5. in 8. točki za besedilom »nadzorovanih finančnih družb« doda besedilo »oziroma javnih družb iz 99. člena tega zakona«.
44. člen
494. člen se spremeni tako, da se glasi:
»494. člen
(finančni načrt in letni obračun)
(1) Svet mora do 31. marca vsakega leta sprejeti letni obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega leta.
(2) Letni obračun agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.
(3) Agencija mora ministru, pristojnemu za finance, v desetih dneh po sprejetju dostaviti letni obračun z revizorjevim poročilom in finančni načrt.
(4) Šteje se, da sta finančni načrt in letni obračun potrjena, če Vlada Republike Slovenije v 15 dneh po njunem prejemu ne odloči drugače.
(5) Do poteka roka iz četrtega odstavka tega člena se financiranje agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme svet.
(6) Agencija z letnim obračunom in finančnim načrtom seznani Državni zbor Republike Slovenije. Letni računovodski izkazi so sestavni del letnega poročila in se objavijo.«.
45. člen
V prvem odstavku 510. člena se beseda »osmih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
V drugem odstavku se beseda »osem« nadomesti z besedo »petnajst«.
46. člen
V prvem odstavku 561. člena se 24. točka spremeni tako, da se glasi:
»24. če ne poroča agenciji v skladu s prvim odstavkom 195. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega zakona, če ne poroča agenciji v skladu z 234. členom ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona oziroma če ne poroča agenciji v skladu z predpisom, izdanim na podlagi 1. točke 226. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona;«.
Za 25. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 26. točka, ki se glasi:
»26. če daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila v nasprotju s prvim odstavkom 212. člena tega zakona.«.
47. člen
V prvem odstavku 568. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila iz šestega odstavka 212. člena tega zakona;«,
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. če oseba iz 300. člena tega zakona ali oseba, ki jo agencija nadzoruje na podlagi 525. člena tega zakona, agenciji ne pošlje poročil in informacij v skladu z 234. členom ZBan-1 v zvezi s 525. členom tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
Spremenjeni drugi odstavek in dopolnjeni četrti odstavek 117. člena zakona se začneta uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
49. člen
Pogodba, na podlagi katere se opravljajo storitve po prvem odstavku 137. člena zakona, se po uveljavitvi tega zakona uporablja do njenega izteka.
50. člen
Odvisni borznoposredniški zastopniki morajo uskladiti svoje poslovanje s spremenjenim četrtim odstavkom 170. člena zakona in novim petim odstavkom 179. člena zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
51. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/10-19/21
Ljubljana, dne 26. oktobra 2010
EPA 1233-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti