Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010

Kazalo

4656. Zakon o Nordijskem centru Planica (ZNCP), stran 13137.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Nordijskem centru Planica (ZNCP)
Razglašam Zakon o Nordijskem centru Planica (ZNCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 20. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-8
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O NORDIJSKEM CENTRU PLANICA (ZNCP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon opredeljuje Nordijski center Planica (v nadaljnjem besedilu: NC Planica), določa območje NC Planica, upravljanje NC Planica, določa urejanje in spreminjanje mej parcel, ki ležijo na obodu območja NC Planica, ureja pridobivanje nepremičnin ter izvajanje posegov v prostor, potrebnih za izgradnjo NC Planica.
2. člen
(NC Planica)
(1) NC Planica je s tem zakonom določen del območja doline Planica, namenjen za izvajanje dejavnosti nordijskih smučarskih disciplin (smučarski skoki, smučarski poleti, tek na smučeh, nordijska kombinacija), in poleg zemljišč obsega infrastrukturne objekte (skakalnice, tekaški stadion, proge za tek na smučeh) ter območja objektov in naprav, ki so v osnovni funkciji namenjeni tekmovanjem, treningom in rekreativnim dejavnostim v nordijskih smučarskih disciplinah.
(2) Izgradnja in delovanje NC Planica sta v javnem interesu.
3. člen
(uporaba veljavnih predpisov)
Predpisi s področja graditve objektov, predpisi s področja urejanja prostora ter predpisi s področja urejanja in spreminjanja mej se za izdajo dovoljenj za gradnjo in poseg v prostor, za izvedbo prostorskih ukrepov in za postopke urejanja in spreminjanja meje uporabljajo, če ta zakon ne določa drugače.
II. OBMOČJE NORDIJSKEGA CENTRA PLANICA
4. člen
(opredelitev območja NC Planica)
(1) Območje NC Planica obsega ožje in širše območje.
(2) Ožje območje sestavljajo območje, kjer so infrastrukturni objekti NC Planica (skakalnice, tekaški stadion), ter območja objektov in naprav, ki so v osnovni funkciji namenjeni tekmovanjem, treningom in rekreativnim dejavnostim v nordijskih smučarskih disciplinah.
(3) Ožje območje je območje izključne rabe za potrebe NC Planica. Pridobitev izključne lastninske pravice na nepremičninah ožjega območja ter izgradnja objektov in naprav NC Planica na ožjem območju sta v javnem interesu. Nepremičnine ožjega območja so nujno potrebne za izgradnjo objektov in naprav ter delovanje NC Planica.
(4) Širše območje je območje, kjer so objekti, ki sezonsko pogojeno služijo osnovni funkciji NC Planica (proge za tek na smučeh), površine prometne in komunalne infrastrukture, interventne poti ter površine začasnih ureditev za potrebe tekmovanj v NC Planica.
(5) Širše območje je območje omejene rabe za potrebe NC Planica. Pridobitev trajne stvarne služnosti na nepremičninah širšega območja za potrebe postavitev prog za tek na smučeh, prometne in komunalne infrastrukture, interventnih poti ter začasnih ureditev za potrebe tekmovanj je v javnem interesu. Pridobitev služnostne pravice na nepremičninah širšega območja je nujno potrebna za izgradnjo objektov in naprav ter delovanje NC Planica.
(6) Zemljišča v širšem območju, razen v delih, ko se namenijo osnovni funkciji NC Planica, ohranijo primarno kmetijsko ali gozdno rabo.
(7) Vsi posegi, dejavnosti in ravnanja na območju NC Planica se izvajajo v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, varstva okolja in voda.
5. člen
(nepremičnine območja NC Planica)
(1) Ožje območje leži v katastrski občini Rateče (2167) in predstavlja celotne nepremičnine parc. št. 1346/81, 1346/80, 1346/74, 1346/75, 1346/76, 1346/77, 1346/78, 1417/6, 1327/2, 1326, 1417/14, 1318/1, 1318/2, 1302/3, 1302/4, 1417/29, 1346/82 ter del nepremičnin parc. št. 1346/29, 1346/28, 1417/13, 1327/1, 1417/2, 1325, 1346/62, 1346/40, 1346/41, 1319, 1306/2, 1305/3, 1303, 1316/1.
(2) Širše območje leži v katastrski občini Rateče (2167) in predstavlja celotne nepremičnine parc. št. 1346/61, 1346/60, 1346/33, 1346/32, 1346/31, 1346/30, 1346/79, 1346/83, 1346/84, 1417/7, 1346/27, 1346/26, 1346/25, 1347/17, 1347/16, 1347/15, 1347/14, 1347/13, 1347/12, 1347/32, 1347/11, 1347/10, 1347/9, 1347/8, 1347/6, 1347/5, 1347/4, 1346/51, 1346/52, 1346/53, 1346/54, 1346/55, 1346/56, 1346/57, 1346/58, 1346/59, 1346/39, 423, 417, 416/2, 411/2, 410/2, 404/2, 399/2, 398/2, 395/2, 394/2, 386/2, 385/2, 369, 368/1, 367, 368/2, 366/1, 370, 371, 372/2, 373/2, 366/2, 375/3, 375/2, 376/2, 376/3, 375/4, 378, 379, 372/1, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 1418, 1347/7, 1346/50, 1346/49, 1417/10, 1346/48, 1346/47, 1346/46, 1346/63, 1346/45, 1346/44, 1417/8, 1346/43, 1346/42, 358, 359, 357, 356, 354, 355, 353, 352, 351, 350, 349, 1417/3, 1417/4, 1417/5, 336/3, 337/2, 336/2, 337/1, 336/1, 338/3, 338/2, 338/1, 1261/8, 1260/2, 1258, 1257, 1256, 1255, 1253, 1260/3, 1254/1, 1254/2, 1252, 1248/2, 1249/2, 1450/26, 1250, 1251, 339/4, 340/1, 339/1, 340/2, 340/3, 341, 342, 343, 345, 344, 1261/7, 1261/6, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1284/2, 1274, 1284/3, 347/2, 348/2, 348/3, 347/3, 348/1, 347/1, 346, 1275/5, 1275/1, 1275/4, 1275/3, 1275/2, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1285, 1286, 1292, 1293, 1294, 1290, 1291, 1295/1, 1295/2, 1296, 1289/3, 1289/2, 1288/2, 1289/1, 1288/1, 1287, 1300, 1301, 1297, 1298, 1323, 1299, 1324, 1262, 1264, 1263, 1265/1, 1267, 1266, 1265/2, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1322, 1302/1, 1306/1, 1307, 1321/7, 1321/1, 1321/8, 1321/2, 1321/6, 1321/5, 1321/4, 1321/3, 1320, 1317, 1417/28 ter del nepremičnin parc. št. 1346/29, 1346/28, 1327/1, 1417/2, 1325, 1346/62, 1346/40, 1346/41, 1319, 1306/2, 1305/3, 1303, 1316/1, 336/4, 1261/58.
(3) Meje območij iz prvega in drugega odstavka tega člena so grafično prikazane v prilogi, ki je sestavni del tega zakona.
(4) Če po uveljavitvi tega zakona zaradi izvedbe geodetskih postopkov pride do spremembe identifikacijske označbe parcel, delitve ali nastanka novih parcel zaradi parcelacije parcel, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, so novo nastale parcele v tistem delu, ki predstavlja del območja NC Planica, na katerem je bila osnovna parcela pred spremembo, del območja NC Planica.
III. UPRAVLJANJE NORDIJSKEGA CENTRA PLANICA
6. člen
(Zavod za šport Republike Slovenije Planica)
(1) Območje NC Planica z vsemi nepremičninami in premičninami na območju, ki so v lasti ali uporabi Republike Slovenije, ter pravicami intelektualne lastnine v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja javni zavod Zavod za šport Republike Slovenije Planica (v nadaljnjem besedilu: zavod Planica).
(2) Ustanovitelj zavoda Planica je Republika Slovenija.
7. člen
(naloge in pooblastila zavoda Planica)
Zavod Planica v imenu in za račun Republike Slovenije:
– izvaja in vodi investicije in gradnjo na območju NC Planica;
– pridobiva vse stvarne pravice skladno s tem zakonom;
– opravlja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem objektov v prostor;
– vlaga zahteve za uvedbo postopka ureditve meje skladno s tem zakonom ter sodeluje v postopkih urejanja in evidentiranja meje;
– vlaga zahteve za izdajo dovoljenj za gradnjo in drugih posegov v prostor na območju NC Planica ter sodeluje v teh postopkih;
– vlaga zahteve za registracijo blagovne znamke Nordijski center Planica in sodeluje v postopku registracije in zaščite blagovne znamke.
8. člen
(prepoved obremenitve ali odtujitve nepremičnin)
Nepremičnine območja NC Planica, navedene v 5. členu tega zakona, ki so v lasti Republike Slovenije, se ne smejo odtujiti ali zastaviti. Pogodbe, sklenjene v nasprotju s to določbo, so nične.
9. člen
(opredelitev javne službe)
Zavod Planica izvaja kot javno službo naslednje dejavnosti:
– upravljanje NC Planica;
– vzdrževanje in razvoj NC Planica;
– vzdrževanje (ohranjanje) kulturne dediščine na območju NC Planica;
– posredovanje in promoviranje športnih in tehničnih dosežkov NC Planica;
– zagotavljanje pogojev za trening v smučarskih skokih, smučarskih poletih, teku na smučeh in nordijski kombinaciji v vseh letnih časih;
– zagotavljanje pogojev za bazične priprave športnikov;
– zagotavljanje pogojev za tekmovanja na najvišji ravni (svetovna prvenstva, svetovni pokal in primerljiva tekmovanja);
– razvijanje usmeritev za potrebe razvoja smučarskih poletov;
– vzgojno-izobraževalno delo na področju šolstva in športa;
– zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za šolo v naravi in športne organizacije po neprofitni ceni;
– znanstvenoraziskovalno delo na področju smučarskih skokov, smučarskih poletov, teka na smučeh, nordijske kombinacije in višinskih priprav.
10. člen
(organizacija velikih tekmovanj)
(1) Zavod Planica lahko za potrebe organiziranja tekmovanj odda v najem premično in nepremično premoženje v NC Planica na podlagi neposredne pogodbe le pristojni nacionalni panožni športni zvezi ali organizatorju, ki ga je pooblastila ta zveza, pod pogojem, da najemnina ni nižja, kot so stroški, nastali s pripravo in vzdrževanjem prizorišča.
(2) Ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02, 60/05, 90/05, 85/09 in 59/10) nacionalni panožni športni zvezi ali organizatorju, ki ga je pooblastila ta zveza, prijavi javne prireditve iz prvega odstavka tega člena ali vlogi za izdajo dovoljenja ni treba priložiti soglasij lastnikov nepremičnin na območju NC Planica, če prireditev poteka na tem območju.
11. člen
(financiranje)
(1) Finančna sredstva za opravljanje svoje dejavnosti zavod Planica pridobiva:
– s prihodki od prodaje blaga in storitev v skladu s tem zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom;
– s prihodki od najemnin za objekte in odškodnin tretjih oseb za opravljanje dejavnosti na območju NC Planica;
– iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega športu, za storitve in namene, za katere je z zakonom oziroma sprejetim finančnim načrtom določeno, da se financirajo iz tega proračuna;
– z darili oziroma volili ter iz drugih virov.
(2) Zavod Planica pridobiva sredstva iz tretje alineje prvega odstavka tega člena na podlagi sprejetega letnega delovnega načrta in letnega finančnega načrta zavoda.
(3) Če niso zagotovljeni drugi viri sredstev, Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega športu, zagotavlja izvedbo naslednjega najmanjšega obsega varstva NC Planica:
– tekoče in investicijsko vzdrževanje varovanih objektov kulturne dediščine;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture;
– predstavitev kulturne dediščine in njenih posameznih delov.
IV. UREJANJE IN SPREMINJANJE MEJE PARCEL, KI LEŽIJO NA OBODU OBMOČJA NC PLANICA
12. člen
(urejanje mej)
(1) Meje zemljiških parcel na območju NC Planica, ki niso urejene, se urejajo po postopku ureditve meje in evidentirajo na podlagi postopka evidentiranja urejene meje v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje mej, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Zahtevo za uvedbo postopka ureditve in evidentiranje mej parcel, ki ležijo na obodu širšega in ožjega območja NC Planica, v imenu Republike Slovenije vloži zavod Planica.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za evidentiranje meje parcele, ki leži na obodu širšega in ožjega območja NC Planica, na podlagi 136. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZEN), se na predlog zavoda Planica taka meja evidentira v zemljiškem katastru kot urejena meja.
(4) Geodet, ki izvaja postopek ureditve meje parcele, ki leži na obodu širšega in ožjega območja NC Planica, na mejno obravnavo povabi lastnike zemljiških parcel. Če se lastniki niso udeležili mejne obravnave ali če ne soglašajo s potekom meje ali če se pokazana meja razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra, geodet izmeri in v elaboratu ureditve meje prikaže kot predlagano mejo po podatkih zemljiškega katastra.
(5) O evidentiranju urejene meje organ, pristojen za geodetske zadeve, odloči v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Pri odločanju o evidentiranju urejene meje parcele, ki leži na obodu širšega in ožjega območja NC Planica, se ne uporabljajo določbe 36., 37., 38. in 39. člena ZEN.
(6) V zemljiškem katastru se kot urejene meje evidentirajo predlagane meje.
(7) Organ, pristojen za geodetske zadeve, evidentira meje parcel, ki ležijo na obodu širšega in ožjega območja NC Planica, v zemljiškem katastru takoj po izdaji odločbe. Pritožba zoper odločbo ne zadrži evidentiranja meje v zemljiškem katastru. Lastniki, ki se ne strinjajo z evidentiranjem predlagane meje, lahko sprožijo sodni postopek ureditve meje pred pristojnim sodiščem. Morebitne spremembe mej v sodnem postopku, ki vplivajo na površino parcel, se poravnajo z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč ob izplačilu.
(8) Zoper odločbo, izdano v postopku urejanja mej parcel po tem zakonu, vrnitev v prejšnje stanje in obnova postopka nista dopustni.
13. člen
(parcelacija, načrt parcelacije)
(1) Meje zemljiških parcel na območju NC Planica se spreminjajo v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje mej, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Zahtevo za uvedbo postopka spreminjanja mej parcel, ki ležijo na obodu širšega in ožjega območja NC Planica, v imenu Republike Slovenije vloži zavod Planica.
(3) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcelacije oziroma skladno z merili in pogoji za parcelacijo iz prostorskega akta.
(4) Načrt parcelacije iz prostorskega akta mora biti izdelan tako, da je mogoče prenesti novo določene zemljiškokatastrske točke neposredno v naravo.
(5) O evidentiranju parcelacije organ, pristojen za geodetske zadeve, odloči v skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(6) Zoper odločbo o evidentiranju parcelacije je dovoljena le pritožba zaradi napak pri prenosu podatkov iz načrta parcelacije v naravo in v zemljiški kataster.
V. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN
14. člen
(postopek sporazumevanja za odkup)
(1) Ko so urejene meje parcele, ki leži na obodu ožjega območja NC Planica se lastnikom ali solastnikom nepremičnin, ki so znotraj ožjega območja NC Planica, poda zavezujoča ponudba za sklenitev prodajne pogodbe za odkup njihove nepremičnine, v vrednosti, ki jo oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni cenilec), z rokom 30 dni za sprejem ponudbe.
(2) Ponudba se vroči lastniku ali solastniku nepremičnine. Ponudbi se priloži cenitev pooblaščenega cenilca. V ponudbi se lastnika ali solastnika nepremičnine seznani s potekom postopka sporazumevanja po tem zakonu.
(3) Če se lastnik ali solastnik nepremičnine strinja s ponudbo in o tem pisno obvesti ponudnika v danem roku 30 dni, se nemudoma pristopi k sklenitvi prodajne pogodbe. Vse stroške s pogodbo plača ponudnik.
(4) Če lastnik ali solastnik nepremičnine ponudbe za odkup ne sprejme iz razlogov, ker se ne strinja z ocenjeno vrednostjo nepremičnine, in o tem v roku 30 dni od prejema ponudbe pisno seznani ponudnika, se vrednost nepremičnine nemudoma oceni z drugim pooblaščenim cenilcem. Po izvršeni novi cenitvi se lastniku ali solastniku nepremičnine posreduje nova zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe za odkup nepremičnine, v vrednosti, ki jo oceni novi pooblaščeni cenilec, z rokom 30 dni za sprejem ponudbe.
(5) Če lastnik ali solastnik nepremičnine ne poda pisne izjave o sprejemu ponudbe v roku 30 dni od prejema ponudbe iz prvega odstavka tega člena ali v roku 30 dni od prejema nove ponudbe iz četrtega odstavka tega člena, se šteje, da ponudnik ni uspel pridobiti nepremičnine s sklenitvijo pogodbe, zato predlaga pristojnemu organu postopek razlastitve v skladu z zakonom, ki ureja razlastitev nepremičnin.
(6) Postopek sporazumevanja v imenu in za račun Republike Slovenije izvede zavod Planica.
(7) Za vročanje ponudb in dopisov po določbah tega člena se uporabljajo predpisi, ki določajo način vročanja v upravnem postopku, v primeru, da vročitve ponudbe za odkup nepremičnine ni mogoče opraviti, ker prebivališče lastnika nepremičnine ni znano, pa se glede vročitve uporabijo določbe Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
15. člen
(postopek sporazumevanja za pridobitev služnosti)
(1) Ko so urejene meje parcele, ki leži na obodu širšega območja NC Planica se lastnikom ali solastnikom nepremičnin, ki so znotraj širšega območja NC Planica, poda zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe o služnosti proti plačilu odškodnine, v višini, ki jo oceni pooblaščeni cenilec, z rokom 30 dni za sprejem ponudbe.
(2) Ponudba se vroči lastniku ali solastniku nepremičnine. Ponudbi se priloži cenitev pooblaščenega cenilca. V ponudbi se lastnika ali solastnika nepremičnine seznani s potekom postopka sporazumevanja po tem zakonu.
(3) Če se lastnik ali solastnik nepremičnine strinja s ponudbo in o tem pisno obvesti ponudnika v danem roku 30 dni, se nemudoma pristopi k sklenitvi pogodbe o služnosti. Vse stroške s pogodbo plača ponudnik.
(4) Če lastnik ali solastnik nepremičnine ponudbe za sklenitev pogodbe o služnosti ne sprejme iz razlogov, ker se ne strinja z ocenjeno vrednostjo odškodnine, in o tem v roku 30 dni od prejema ponudbe pisno seznani ponudnika, višino odškodnine nemudoma oceni drug pooblaščeni cenilec. Po izvršeni novi cenitvi se lastniku ali solastniku nepremičnine posreduje nova zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe o služnosti, z odškodnino, ki jo je ocenil novi pooblaščeni cenilec, z rokom 30 dni za sprejem ponudbe.
(5) Če lastnik ali solastnik ne poda pisne izjave o sprejemu ponudbe v roku 30 dni od prejema ponudbe iz prvega odstavka tega člena ali v roku 30 dni od prejema nove ponudbe iz četrtega odstavka tega člena, se šteje, da ponudnik ni uspel pridobiti služnostne pravice s sklenitvijo pogodbe, zato predlaga pristojnemu organu izvedbo postopka omejitve lastninske pravice v skladu z zakonom, ki ureja omejitev lastninske pravice.
(6) Postopek sporazumevanja v imenu in za račun Republike Slovenije izvede zavod Planica.
(7) Za vročanje ponudb in dopisov po določbah tega člena se uporabljajo predpisi, ki določajo način vročanja v upravnem postopku, v primeru, da vročitve ponudbe za odkup nepremičnine ni mogoče opraviti, ker prebivališče lastnika nepremičnine ni znano, pa se glede vročitve uporabijo določbe ZUreP-1.
16. člen
(razlastitev)
(1) Za namen gradnje in delovanja NC Planica se lahko nepremičnine znotraj njegovega ožjega območja razlastijo v javno korist. Šteje se, da je javna korist za te nepremičnine izkazana, če je gradnja predvidena v občinskem prostorskem izvedbenem aktu.
(2) V primeru neuspeha postopka sporazumevanja za odkup nepremičnin znotraj ožjega območja NC Planica vloži Republika Slovenija kot razlastitveni upravičenec zahtevo za razlastitev lastnika ali solastnika nepremičnine znotraj ožjega območja NC Planica.
(3) Pristojni organ za odločanje o zahtevah za razlastitev je po tem zakonu ministrstvo, pristojno za prostor.
(4) Postopek razlastitve se izvede kot nujen postopek po pravilih razlastitvenega postopka, urejenega v ZUreP-1, če ta zakon ne določa drugače.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka 100. člena ZUreP-1, se postopek razlastitve za nepremičnine z ožjega območja NC Planica ne uvede z odločbo, temveč upravni organ, pristojen za razlastitev, po prejemu popolne zahteve za razlastitev izda sklep o začetku razlastitvenega postopka. Zoper ta sklep ni pritožbe. Pristojni organ pošlje sklep o začetku razlastitvenega postopka zemljiškoknjižnemu sodišču, ki v skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo, odloči o zaznambi razlastitvenega postopka.
17. člen
(omejitve lastninske pravice)
(1) Za namen delovanja NC Planica se lahko nepremičnine na njegovem širšem območju obremenijo s služnostjo v javno korist. Šteje se, da je javna korist izkazana, če so nepremičnine širšega območja potrebne za delovanje NC Planica in to izhaja iz občinskega prostorskega izvedbenega akta.
(2) V primeru neuspeha postopka sporazumevanja za pridobitev služnostne pravice na nepremičninah znotraj širšega območja NC Planica vloži Republika Slovenija kot upravičenec zahtevo za ustanovitev služnosti v javno korist na zemljišču lastnika znotraj širšega območja NC Planica.
(3) Pristojni organ za odločanje o zahtevah za ustanovitev služnosti je po tem zakonu ministrstvo, pristojno za prostor.
(4) Postopek omejitve lastninske pravice se izvede kot nujen po pravilih postopka omejitve lastninske pravice, urejenega v ZUreP-1, če ta zakon ne določa drugače.
VI. IZVAJANJE POSEGOV V PROSTOR
18. člen
(pristojnost za izdajo dovoljenja)
Gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in posege v prostor na ožjem območju NC Planica, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, razen za nezahtevne objekte, izda ministrstvo, pristojno za graditev.
19. člen
(dokazilo o pravici graditi)
(1) Za dokazilo o pravici graditi po določbah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 57/09 – sklep US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 76/10 – ZRud-1A; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) se poleg dokazil, ki so navedena v 56. členu ZGO-1, štejejo tudi naslednje listine:
– potrdilo pristojnega organa, da postopki o kmetijskih prostorskoureditvenih operacijah po predpisih o kmetijskih zemljiščih niso dokončani;
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po predpisih o denacionalizaciji;
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po predpisih o dedovanju oziroma po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev;
– historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti, oziroma potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po predpisih o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic;
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po predpisih o zadrugah;
– zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot javno dobro;
– potrdilo pristojnega organa, da je vložena zahteva za razlastitev ali zahteva za ustanovitev služnosti.
(2) Po končanju vsakega izmed postopkov, ki so navedeni v prvi do peti alineji prvega odstavka tega člena, izvede zavod Planica z lastniki nepremičnin postopek za pridobitev lastninske pravice oziroma služnosti v javno korist v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo razlastitev.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(uskladitev akta o ustanovitvi zavoda Planica)
(1) Naloge in pooblastila, za izvajanje katerih je na podlagi tega zakona pooblaščen zavod Planica, z dnem uveljavitve tega zakona prevzame javni zavod Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 01403-75/2009/9 z dne 24. junij 2009.
(2) Akt o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica se uskladi s tem zakonom v roku enega leta od njegove uveljavitve.
21. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-01/10-16/26
Ljubljana, dne 20. oktobra 2010
EPA 1206-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik