Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4575. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, stran 13025.

Na podlagi 176., 239. in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 49/09, 83/09 in 79/10) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
1. člen
V Sklepu o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št 122/00, 108/01 in 86/05) se besedilo v oklepaju prvega odstavka 1. člena »13/00 in 91/00«, nadomesti z besedilom »109/06 – UPB2 in nadaljnji«.
Črta se sedma alinea drugega odstavka 1. člena.
Osma alinea postane sedma in se besedilo osme alinee drugega odstavka 1. člena v oklepaju »106/99 in 72/00« nadomesti z besedilom »109/06 – UPB4 in nadaljnji«.
2. člen
V 2. členu se sedmi odstavek črta.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica obvešča agencijo o imetnikih svojih delnic po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega dne v naslednjem mesecu.«
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora zavarovalnica, pri katerih število delničarjev presega 300 poročati o prvih 300 delničarjih z največjim deležem v kapitalu ali glasovalnih pravicah. V primeru, da ima več delničarjev enak delež kot tristoti delničar, mora zavarovalnica razvrstiti delničarje z enakim deležem kot tristoti delničar po abecednem vrstnem redu. V primeru, da je število delničarjev, ki imajo najmanj 0,2% delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah, večje od 300, je potrebno poročati o vseh delničarjih, ki imajo najmanj 0,2% delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah.«
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavarovalnice iz tretjega odstavka tega člena poročajo po geografskih segmentih delniške knjige oziroma o skupnem deležu, ki ga imajo delničarji v državah članicah in delničarji v tujih državah oziroma posebej, če posamezni delničar iz teh držav s številom delnic dosega kriterij iz tretjega odstavka tega člena.
4. člen
V 8. členu se v šestem odstavku pred prvo alineo doda alinea, ki glasi:
»V stolpec 2a, »Vrsta pravne osebe«, vpiše ali gre za banko (B), zavarovalnico (Z), pokojninsko družbo (PD), družbo za upravljanje (DZU), borzno posredniško družbo (BPD), drugo finančno družbo (DF) ali nefinančno družbo (NF).
5. člen
Obrazec NAL-KD se nadomesti z novim obrazcem NAL-KD, ki je sestavni del tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0163
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost