Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4387. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih, stran 12523.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in na podlagi 21. in 23. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih (v nadaljnjem besedilu: SDUN).
(2) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih (Uradni list RS, št. 61/00, 80/08).
(3) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni z določili tega zakona.
(4) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98, 90/03, 43/04) je območje sprememb in dopolnitev SD UN opredeljeno kot gramoznica predvidena za sanacijo oziroma območje, kjer je predvidena izdelava ureditvenega načrta. V naravi je zemljišče deloma gozd, vodna površina in pozidano.
(2) V veljavnem prostorskem aktu, ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih (Uradni list RS, št. 61/00, 80/08), je na območju SD UN dopustna gradnja gostinskega lokala, bivalnih bungalovov, lesenih nadstrešnic, otroškega igrišča, gramoziranega parkirišča, ureditev poti, komunalna ureditev, zasaditev območja, postavitev klopi za počivanje ...
(3) Razlog za pripravo SD UN je določitev gradbene meje (območja pozidave), gradnje znotraj območja ureditvenega načrta, ureditev brežin gramoznic (za varen dostop, drstenje rib, ribolov …) in opredelitev drugih podrobnejših pogojev postavitve, oblikovanja objektov in drugih ureditev.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega naslednje parcele št. 170, 171, 173, vse k.o. Mlajtinci.
(2) Območje SD UN se v času postopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi idejne projektne dokumentacije, prikaza stanja v prostoru in izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb ter tudi občinskega prostorskega načrta, ki je v pripravi.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
+--------------------------------------------+-----------------+
|Postopek priprave              |Rok trajanja   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave OPPN    |oktober 2010   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava osnutka OPPN            |november 2010  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic in odločbe o       |30 dni      |
|postopku CPVO*               |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN v skladu z zahtevami|december 2010  |
|iz smernic                 |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |december 2010  |
|razpravi                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev              |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna obravnava               |januar 2011   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava stališč do pripomb         |januar 2011   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem stališč do pripomb na        |januar 2011   |
|občinskem svetu               |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava predloga OPPN           |februar 2011   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj              |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN     |marec 2011    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem na občinskem svetu         |april 2011    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS   |april 2011    |
+--------------------------------------------+-----------------+
  *Opomba: kolikor bo potrebno izdelati okoljsko poročilo se
roki za pripravo zamaknejo za čas izdelave okoljskega poročila.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave in sprejemanja SD UN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ter drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe CPVO),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Čista narava d.o.o., Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Moravske Toplice iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-00008/2010-2
Moravske Toplice, dne 13. oktobra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost