Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4384. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2010, stran 12520.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 2. izredni seji dne 9. 10. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2010
1. člen
V Odloku o Proračunu Občine Dobje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 27/10) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        | Proračun 2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  943.612,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  810.792,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  712.627,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |  666.820,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|703  |Davki na premoženje           |   23.236,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |   22.571,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   98.165,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od    |   30.961,00|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|711  |Takse in pristojbine          |    220,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   47.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |   19.984,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   36.484,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |    320,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in     |   36.164,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   96.336,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      |   64.700,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |   31.636,00|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 1.185.619,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  496.566,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   85.015,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |   11.932,00|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      |  296.235,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|409  |Rezerve                 |  103.384,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  410.291,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|410  |Subvencije               |   17.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|411  |Transferi posameznikom in        |  243.341,00|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in |   19.113,00|
|   |ustanovam                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi      |  130.837,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  253.881,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  253.881,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   24.881,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in   |   10.000,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |   14.881,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –242.007,00|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj    |       |
|   |prihodki minus skupaj odhodki)     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |  –254.257,00|
|   |7102) – (II – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti   |       |
|   |minus skupaj odhodki brez plačil    |       |
|   |obresti)                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |  –96.065,00|
|   |71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus |       |
|   |tekoči odhodki in tekoči transferi)   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |  241.251,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |  241.251,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |  241.251,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    500,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    500,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in    |    500,00|
|   |finančnih naložb            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |  240.751,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V) |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. |   –1.256,00|
|   |+IV. + VII. -II. – V. – VIII.)     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)   |  242.007,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN    |   1.256,00|
|   |31.12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo         |   1.256,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.«
2. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 11.000,00 EUR.
Z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2010 se oblikuje nova proračunska rezervacija na postavki 23004 z nazivom Proračunska rezerva za Objekt »stara šola« v višini 87.884,00. Sredstva na postavki se prenašajo v naslednje proračunsko leto, v katerem se prerazporedijo na postavko 14006 Rekonstrukcija objekta »Stara šola«. Sredstva so namenska za nadaljevanje projekta Rekonstrukcija objekta »Stara šola«.
Pri pripravi proračuna za leto 2011 je za finance pristojen organ dolžan sredstva Proračunske rezerve Objekta »stara šola« prenesti na postavko 14006 Rekonstrukcija objekta stara šola.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2010
Dobje, dne 9. oktobra 2010
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost