Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4378. Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin, stran 12361.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način koordinacije delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil, krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin pri sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (Rapid Alert System for Food and Feed; v nadaljnjem besedilu: RASFF), pri pripravi in izvajanju večletnega nacionalnega programa uradnega nadzora (Multi Annual National Control Plan; v nadaljnjem besedilu: MANCP), pri udeležbi v sistemu usposabljanja, ki ga zagotavlja Komisija (Better Training for Safer Food; v nadaljnjem besedilu: BTSF), pri izmenjavi strokovnih in znanstvenih informacij z Evropsko agencijo za varnost hrane (European Food Safety Authority; v nadaljnjem besedilu: EFSA) ter pri opravljanju notranjih presoj, za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES), in
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1162/2009 z dne 30. novembra 2009 o prehodnih ukrepih za izvajanje uredb (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 314 z dne 1. 12. 2009, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES).
2. člen
(pristojni organi)
Pristojni organi za izvajanje te uredbe so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) in njuni organi v sestavi: Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS), Fitosanitarna uprava Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance in njegov organ v sestavi: Carinska uprava Republike Slovenije, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
3. člen
(MANCP)
(1) Za pripravo MANCP za varnost živil in krme, zdravstveno varstvo živali in zaščito živali ter zdravstveno varstvo rastlin ter pripravo letnega poročila v skladu z 41. do 44. členom Uredbe 882/2004/ES so pristojni organi iz prejšnjega člena.
(2) Koordinacijo pristojnih organov pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka in poročanje v skladu z Uredbo 882/2004/ES izvaja VURS.
(3) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, sprejme MANCP.
4. člen
(RASFF)
(1) Za zagotavljanje hitre izmenjave informacij o neposrednih oziroma posrednih tveganjih za zdravje ljudi, ki izhajajo iz živil ali krme, v skladu s 50. in 52. členom Uredbe 178/2002/ES, deluje nacionalni sistem hitrega obveščanja za živila in krmo kot del sistema uradnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: SLO RASFF). V SLO RASFF se VURS, IRSKGH in ZIRS vključujejo preko kontaktnih točk.
(2) SLO RASFF se z nacionalne kontaktne točke vključuje v sistem hitrega obveščanja za živila in krmo Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU RASFF).
(3) Nacionalna kontaktna točka za EU RASFF deluje pri IRSKGH.
(4) Način delovanja posamezne kontaktne točke in njihovega sodelovanja, navodila za delovanje SLO RASFF in vključevanje v EU RASFF so določeni v Poslovniku sodelovanja v sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
(notranje presoje)
(1) V opravljanje notranjih presoj v skladu s šestim odstavkom 4. člena Uredbe 882/2004/ES so vključeni VURS, IRSKGH in ZIRS.
(2) Koordinacijo med pristojnimi organi iz prejšnjega odstavka in sodelovanje s Komisijo na tem področju izvaja VURS.
6. člen
(BTSF)
(1) Pristojni organi iz 2. člena te uredbe se vključujejo v BTSF, ki pokriva živila in krmo, zdravstveno varstvo živali in zaščito živali ter zdravstveno varstvo rastlin, v skladu z 51. členom Uredbe 882/2004/ES.
(2) Koordinacijo pristojnih organov pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka izvaja nacionalna kontaktna točka, ki deluje pri IRSKGH.
7. člen
(EFSA)
Koordinacijo med EFSA, organizacijami, določenimi v skladu s 36. členom Uredbe 178/2002/ES, in pristojnimi organi iz 2. člena te uredbe v zvezi s komunikacijo in sodelovanjem pri izmenjavi strokovnih in znanstvenih informacij o varnosti živil in krme, zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ter zdravstvenem varstvu rastlin izvaja nacionalna informacijska točka, ki deluje pri MKGP.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil, pri vključevanju v proces analize tveganja (Uradni list RS, št. 56/03).
9. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2010
Ljubljana, dne 14. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0154
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost