Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4217. Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA), stran 11291.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)
Razglašam Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 23. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-18
Ljubljana, dne 1. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SLOVENSKEM FILMSKEM CENTRU, JAVNI AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZSFCJA)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa namen, dejavnost, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo Republike Slovenije.
2. člen
(splošna določba)
(1) Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), je pravna oseba javnega prava.
(2) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Pravice in obveznosti ustanoviteljice v agenciji izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Za vsa vprašanja v zvezi z uresničevanjem javnega interesa, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
(4) Za vsa vprašanja delovanja in poslovanja agencije, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja javne agencije.
3. člen
(namen ustanovitve agencije)
(1) Namen ustanovitve agencije je spodbujanje ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji, ustvarjanje ustreznih pogojev za filmsko, avdiovizualno in kinematografsko dejavnost, razvoj in izobraževanje v zvezi s filmsko in avdiovizualno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ter izvajanje drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo in s tem zakonom.
(2) Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem interesu in z namenom zagotovitve možnosti trajnega razvoja filmske in avdiovizualne dejavnosti.
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– »projekt« je izraz za vsako posamezno obliko filmske ustvarjalnosti in kulturne ali festivalske dejavnosti na avdiovizualnem področju, ki jo financira agencija;
– »finančni načrt agencije« je akt agencije, s katerim so predvideni prihodki agencije, drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki za določeno koledarsko leto;
– »letno poročilo agencije« je vsebinsko in finančno poročilo o doseganju ciljev in rezultatov agencije pri izvajanju programa za določeno koledarsko leto;
– »film« je avdiovizualno delo, ne glede na njegovo trajanje ali nosilec slikovnega in zvočnega zapisa, ki je namenjeno javnemu, zlasti kinematografskemu načinu prikazovanja;
– »avdiovizualna dejavnost« je celota dejavnosti vseh nosilcev produkcije, postprodukcije, distribucije in prikazovanja avdiovizualnih del, namenjenih javnemu predvajanju v priznanih tehničnih standardih, ne glede na nosilec slike in zvoka ter razširjanje avdiovizualne kulture;
– »nizko proračunski film« je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma, večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih;
– »otroški ali mladinski film« je film, katerega ciljna publika je v pretežnem delu populacija do 18 let;
– »zahtevni film« je film, katerega namen je razvijati specifični umetniški vidik znotraj nacionalne ali evropske filmske umetnosti ter prispevati h kulturni različnosti in pluralnosti umetniškega izraza znotraj nje;
– »produkcija filma« je proces ustvarjanja filmskega projekta od ideje o izdelavi filma do izdelave kopije, ki omogoča kinematografsko prikazovanje. Obsega faze razvoja filma, priprav za snemanje filma, snemanja filma in postprodukcije projekta;
– »javni razpis« je postopek izbire projektov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, v skladu z določbami tega zakona;
– »producent« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je odgovoren za njegovo dokončanje;
– »koproducent« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje s producentom pri organiziranju ter produkcijskem vodenju in ustvarjanju projekta«;
– »neodvisni producent« je producent, kot ga določa zakon, ki ureja medije;
– »izvajalci« je skupni naziv za vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri realizaciji določenega projekta;
– »prijaviteljica oziroma prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj)« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki prijavi projekt na razpis agencije;
– »financiranje« pomeni sofinanciranje projektov ter vse druge spodbude iz sredstev agencije;
– »festival« je zgoščen in časovno jasno zamejen nabor filmskih in spremljevalnih dogodkov ob prisotnosti filmskih avtorjev, producentov in zainteresirane javnosti, ki se odvija z namenom predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu aktualno ali tematsko opredeljeno filmsko produkcijo iz originalnega oziroma čim bolj kvalitetnega formata filmske projekcije;
– »povezane osebe« so osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi.
5. člen
(dejavnosti in naloge agencije)
(1) Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja nacionalni program za kulturo v delu, ki pokriva filmske in avdiovizualne dejavnosti, ter spremlja in analizira stanje s svojega delovnega področja;
– skrbi za kakovostno rast filmske in avdiovizualne dejavnosti, pospešuje ustvarjalnost in produkcijo na filmskem in avdiovizualnem področju ter skrbi za predstavitev dosežkov na svojem področju;
– odloča o izbiri projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev agencije, ter z izbranimi prijavitelji teh projektov sklepa pogodbe o financiranju;
– sodeluje z Radiotelevizijo Slovenija pri načrtovanju in razvoju slovenske filmske produkcije;
– spremlja ter nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev kulturnih projektov na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– omogoča izvedbo festivala, na katerem je predstavljena slovenska filmska produkcija preteklega obdobja;
– sodeluje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s tujimi sorodnimi organizacijami;
– spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture, razvoj visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice s področja avdiovizualnih dejavnosti in razvoj filmske vzgoje;
– spodbuja razvoj tehnologije in infrastrukture na filmskem in avdiovizualnem področju, zlasti razvoj digitalizacije celotne kinematografske verige od produkcije do prikazovanja;
– skupaj s strokovnimi združenji avtorjev in neodvisnih producentov skrbi za izvedbo in podeljevanje priznanj ter denarnih nagrad na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– sodeluje z državnimi organi in civilno družbo pri načrtovanju strateških usmeritev na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti;
– skrbi za promocijo ter eksploatacijo filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini;
– izvaja naloge trženja filmskih lokacij na območju Republike Slovenije z namenom spodbujanja gospodarskega razvoja;
– skrbi za sodelovanje z evropskimi in drugimi mednarodnimi institucijami s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti, zlasti pri podporah in dodeljevanju paritetnih sredstev s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti;
– skrbi za delovanje ter povezanost javnih institucij in zasebnih pobud na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v obliki promocije Republike Slovenije v okviru filmske produkcije;
– opravlja druge strokovne naloge na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
(2) Z ustanovitvenim aktom agencije se lahko določi, da ta opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prejšnjega odstavka ali če so nujen pogoj za njihovo izvedbo.
(3) Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.
6. člen
(organi in strokovna telesa agencije)
(1) Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktorica oziroma direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Agencija ima tudi strokovne programske komisije ter druga strokovna telesa in komisije.
7. člen
(svet)
(1) Svet ima osem članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani sveta). Člane sveta imenuje in razrešuje vlada. Člani sveta so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.
(2) Vlada imenuje v svet štiri člane na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, od katerih predlaga enega člana Rektorska konferenca Republike Slovenije, enega člana Radiotelevizija Slovenija in enega člana javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, enega člana pa predlaga ministrstvo izmed strokovnjakov s področja pravnih oziroma finančnih znanosti. Vlada imenuje v svet dva člana na predlog strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti in dva člana na predlog neodvisnih producentskih združenj.
(3) Ministrstvo, pristojno za kulturo, pozove institucije in združenja iz prejšnjega odstavka k posredovanju predlogov kandidatov za člane sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata članov sveta in jim določi rok za posredovanje predlogov. Če institucije in združenja ne predlagajo zadostnega števila kandidatov za člane sveta v roku, ki ga je določilo ministrstvo, pristojno za kulturo, manjkajoče člane imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo.
(4) Postopek imenovanja članov sveta in delovanje sveta sta podrobneje določena v ustanovitvenem aktu agencije.
(5) Člani sveta ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezani.
8. člen
(direktor)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza tej izobrazbi v skladu z veljavnimi predpisi, ki ima vsaj deset let delovnih izkušenj, je strokovnjak s področja dela agencije in ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(2) Direktor opravlja svojo funkcijo poklicno in s polnim delovnim časom.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije. Vlada imenuje direktorja na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet. Mandat direktorja je pet let. Po poteku mandata lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet, isto osebo ponovno imenuje za direktorja agencije, vendar največ enkrat.
9. člen
(strokovno programske komisije)
(1) Strokovno programske komisije agencije so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge v skladu s tem zakonom.
(2) Člani oziroma članice strokovno programskih komisij agencije (v nadaljnjem besedilu: člani strokovno programskih komisij) ne morejo biti člani sveta, direktor ali zaposleni v agenciji in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezani.
(3) Strokovno programske komisije agencije štejejo tri člane, ki jih izmed uglednih strokovnjakov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti imenuje svet na predlog direktorja. Strokovno programska komisija agencije lahko izjemoma šteje enega člana, če se za izdelavo mnenja in ocene zahtevajo specifična strokovna znanja. Sestava strokovno programskih komisij agencije, trajanje njihovega mandata, natančnejši postopek imenovanja in razreševanja članov strokovno programskih komisij ter naloge strokovno programskih komisij agencije se podrobneje določijo v ustanovitvenem aktu agencije.
(4) Način delovanja strokovno programskih komisij agencije se podrobneje uredi s poslovnikom strokovno programskih komisij agencije, ki ga na predlog direktorja sprejme svet.
10. člen
(poslovanje agencije)
Agencija posluje v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ju sprejme svet v soglasju z vlado.
11. člen
(izvedba javnega razpisa)
(1) Agencija sofinancira projekte s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti prek javnih razpisov. Za izvedbo postopkov javnih razpisov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, če ni v tem zakonu drugače določeno. Direktor odloča o sofinanciranju projektov na podlagi mnenj in obrazloženih ocen strokovno programskih komisij v skladu z letnim programom dela agencije.
(2) Če se direktor ne strinja z mnenji in ocenami strokovno programskih komisij agencije o sofinanciranju projektov, lahko sprejme odločitev, ki ne sledi mnenjem in ocenam strokovno programskih komisij agencije. V tem primeru mora direktor razloge za svojo takšno odločitev obrazložiti. Obrazložitev mora direktor nemudoma posredovati svetu, ki mora na prvi naslednji seji o tem sprejeti mnenje. Posredovanje obrazložitve razlogov iz prejšnjega stavka ne zadrži odločitve direktorja.
(3) Prijavitelji, ki vložijo vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje, morajo projekte, ki so sprejeti v sofinanciranje, zaključiti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
(4) Prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh obveznosti do agencije, in z njimi povezane osebe, za sredstva agencije ne morejo kandidirati.
(5) Agencija sofinancira projekte največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek agencija sofinancira projekte nizko proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Agencija lahko sofinancira v tekočem letu nizko proračunske, otroške ali mladinske in zahtevne filme skupno največ v vrednosti 80 odstotkov letnih prihodkov agencije.
(7) Storitve tehnične in infrastrukturne podpore, ki jih na podlagi predpisov, ki urejajo izvajanje javne službe na področju kulture, zagotavlja država, agencija lahko smiselno vključi v besedila javnih razpisov.
(8) Zoper odločitev direktorja o sofinanciranju ima prijavitelj pravico do pritožbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
(9) Podrobnejši postopek izbire projektov ter pogoje in merila za izbor projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev agencije, se določijo s splošnim aktom agencije.
12. člen
(upravičeni stroški)
(1) Sofinancirajo se lahko le stroški, nastali pri aktivnostih, ki so v neposredni zvezi s projektom, sprejetim v sofinanciranje, ki so v skladu s predmetom in namenom razpisa in niso sofinancirani iz drugih javnih virov (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški).
(2) Glavne skupine upravičenih stroškov so stroški dela, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala, ki je potreben za produkcijo filma, in režijski stroški, ki so v neposredni povezavi s projektom.
(3) Sofinancirajo se lahko le stroški, ki so izkazani z veljavnim materialnim dokazilom (računi z dokazilom o plačilu, plačilne liste z dokazilom o izplačilu, avtorske pogodbe z dokazilom o izplačilu in podobno).
(4) Podrobneje se sistem upravičenih stroškov, predvidena časovna dinamika izplačil v skladu z razpisno dokumentacijo in število izplačil projekta določi v splošnem aktu agencije.
13. člen
(nadzor nad projekti)
(1) Agencija lahko kadarkoli preveri stanje projekta in ima v ta namen pravico do vpogleda v računovodsko in drugo dokumentacijo prijavitelja, na podlagi katere lahko dobi vpogled v trenutno finančno in vsebinsko stanje projekta.
(2) Prijavitelj je dolžan agenciji pred vsakim izplačilom, z izjemo prvega izplačila, ki je izplačano kot predujem, dostaviti po skupinah stroškov in posameznih stroških specificirano poročilo o vseh stroških projekta, ki so nastali do posameznega izplačila, brez dokazil iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona. Ta dokazila je prijavitelj dolžan dostaviti pooblaščeni revizijski družbi ob reviziji projekta.
(3) Agencija mora pred vsakim izplačilom potrditi poročilo iz prejšnjega odstavka. Če agencija ne potrdi poročila, se prijavitelju preostala odobrena sredstva ne izplačajo do potrditve poročila.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
(1) Pogodba o sofinanciranju je pogodba, sklenjena med agencijo in odgovorno osebo prijavitelja, katerega projekt je bil sprejet v sofinanciranje.
(2) Za pogodbo o sofinanciranju se smiselno uporabljajo določbe o pogodbi o financiranju v zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(3) Z aneksom k pogodbi iz prvega odstavka tega člena se ne more spremeniti višina odobrenih sredstev za izvedbo projekta, sprejetega v sofinanciranje. Izjemoma se lahko višina odobrenih sredstev spremeni, vendar največ za 10 odstotkov medsebojno dogovorjene vrednosti projekta iz pogodbe.
(4) Podrobnejši postopek sklepanja pogodb, vsebine pogodb in način nadzora nad izvajanjem pogodb se določi s splošnim aktom agencije.
15. člen
(revizija projekta)
(1) Za vsak zaključen projekt, pri katerem vrednost sofinanciranja presega 100.000 eurov, mora biti v šestih mesecih od zaključenega projekta izvedena in agenciji predložena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba.
(2) Kršitev določb prejšnjega odstavka pomeni hujšo kršitev obveznosti prijavitelja, katere posledica je vrnitev vseh že izplačanih sredstev za izvedbo projekta, za katerega bi morala biti izvedena revizija.
16. člen
(javni razpis za avdiovizualne projekte)
(1) Republika Slovenija v okviru proračunskih sredstev za avdiovizualno produkcijo na podlagi zakona, ki ureja medije, zagotovi agenciji sredstva za slovenska avdiovizualna dela, ki prispevajo k razvoju avdiovizualne produkcije in so namenjena predvajanju v medijih.
(2) Agencija izvaja redne letne javne razpise za sofinanciranje avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka v skladu z 11. členom tega zakona.
17. člen
(izvenproračunsko financiranje filmske produkcije v Republiki Sloveniji)
(1) Radiotelevizija Slovenija podpira slovensko filmsko produkcijo tako, da izvede razpis, preko katerega letno nameni finančna sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje, v višini najmanj 2 odstotkov zbranega prispevka za programe in storitve Radiotelevizije Slovenija v preteklem letu.
(2) Vsi ostali izdajatelji televizijskih programov, ki so na seznamu nacionalnih multipleksov prizemne digitalne radiodifuzije in oddajajo na celotnem ozemlju pokritosti multipleksa, podpirajo slovensko filmsko produkcijo tako, da izvedejo razpis, preko katerega letno namenijo finančna sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v višini najmanj 5 odstotkov dobička za preteklo leto, ugotovljenega v davčnem izkazu po davčnih predpisih, zmanjšanega za odhodke davkov in obresti, ki jih je plačal izdajatelj televizijskih programov v preteklem letu.
(3) Izdajatelji televizijskih programov iz prejšnjih dveh odstavkov sodelujejo pri razpisih in izvrševanju pravic, ki izhajajo iz izdelave filmov iz tega člena, v skladu z deležem posameznega izdajatelja v skupnem znesku, namenjenem s strani izdajateljev iz tega člena za izdelavo filma.
(4) Za izvedbo razpisa se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo merila, postopke in izvedbo javnega razpisa.
18. člen
(festival slovenskega filma)
(1) Agencija omogoča izvedbo festivala slovenskega filma, na katerem je predstavljena filmska produkcija Republike Slovenije v preteklem obdobju.
(2) Podrobnejši postopek izvedbe festivala, pogoji, merila in kriteriji za izbor sodelujočih projektov na festivalu se določijo v splošnem aktu agencije.
19. člen
(javnost poslovanja)
(1) Delovanje in poslovanje agencije je javno.
(2) Agencija mora letno poročilo objaviti v skladu z ustanovitvenim aktom agencije.
(3) Agencija enkrat na leto organizira javno razpravo o vsebini letnega poročila in na podlagi javne razprave pripravi poročilo, ki ga predloži svetu v obravnavo.
20. člen
(financiranje)
(1) Agencija pridobiva sredstva:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih pridobi na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim za kulturo;
– iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev;
– iz naslova sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in ustanovami;
– iz donacij in sponzoriranja;
– iz drugih virov.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem zakonu in aktu o ustanovitvi, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije.
21. člen
(revizija in notranji nadzor)
(1) V zvezi z delovanjem in poslovanjem agencije mora biti vsako leto izvedena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba, in na podlagi katere se ugotovi smotrnost in pravilnost poslovanja.
(2) V zvezi z delovanjem in poslovanjem agencije mora biti vsako leto opravljena notranja revizija poslovanja.
(3) S splošnim aktom agencije se določijo ukrepi in sistem notranjega nadzora poslovanja in upravljanja agencije.
22. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvaja inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo.
23. člen
(kazenska določba)
(1) Z globo od 50.000 do 250.000 eurov se kaznuje izdajatelj televizijskega programa iz 17. člena tega zakona, ki ne izvede in realizira razpisa, preko katerega letno nameni finančna sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje najmanj v višini, ki jo določata prvi oziroma drugi odstavek 17. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja televizijskega programa iz 17. člena tega zakona, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi radijske frekvence za digitalno radiodifuzijo se kaznuje izdajatelj televizijskega programa iz drugega odstavka 17. člena tega zakona, če dve leti zapored stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(statusno preoblikovanje Filmskega sklada Republike Slovenije in sprejem aktov agencije)
(1) Filmski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02), se preoblikuje v agencijo na podlagi akta o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije v agencijo, ki ga sprejme vlada najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Filmski sklad Republike Slovenije, javni sklad, nadaljuje svoje delo v skladu z Zakonom o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01) ter predpisi in akti, izdanimi na njegovi podlagi, do vpisa statusnega preoblikovanja Filmskega sklada Republike Slovenije v agencijo v sodni register (v nadaljnjem besedilu: vpis agencije v sodni register).
(3) Agencija sprejme akte, določene s tem zakonom, in druge akte, potrebne za njeno delovanje, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Javni uslužbenci, zaposleni na Filmskem skladu Republike Slovenije, nadaljujejo svoje delo na agenciji na svojih delovnih mestih, njihove pogodbe o zaposlitvi pa ostanejo v veljavi.
25. člen
(dokončanje začetih postopkov)
(1) Vse postopke, ki jih začne Filmski sklad Republike Slovenije, javni sklad, do vpisa agencije v sodni register, dokonča v skladu s predpisi in akti, na podlagi katerih so bili ti postopki začeti, agencija.
(2) Vse postopke, ki jih bo začelo Ministrstvo za kulturo na podlagi 110. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 – ZPMOK-1) do uveljavitve 16. člena tega zakona, dokonča Ministrstvo za kulturo v skladu z Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04 in 34/06).
26. člen
(prva revizija)
Prva revizija poslovanja agencije se v skladu s prvim in drugim odstavkom 21. člena tega zakona opravi za leto 2011.
27. člen
(pravice eksploatacije)
Vse materialne pravice tržne eksploatacije, ki do vpisa agencije v sodni register pripadajo Filmskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu, izvršuje agencija.
28. člen
(prenehanje mandatov in konstituiranje organov)
(1) Članom nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, in direktorju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, prenehajo mandati z vpisom agencije v sodni register.
(2) Svet agencije se mora konstituirati najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Do imenovanja direktorja agencije opravlja funkcijo direktorja agencije vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje vlada brez javnega natečaja.
(4) Vlada najkasneje v 60 dneh po konstituiranju sveta imenuje direktorja agencije.
(5) Ministrstvo za kulturo pozove institucije in združenja iz drugega odstavka 7. člena tega zakona k posredovanju predlogov kandidatov za člane sveta najkasneje 15 dni po začetku veljavnosti tega zakona in jim določi rok za posredovanje predlogov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če institucije in združenja ne predlagajo zadostnega števila članov sveta v roku, ki ga je določilo Ministrstvo za kulturo, manjkajoče člane imenuje vlada na predlog Ministrstva za kulturo.
29. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni lis RS, št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01).
(2) Z dnem uveljavitve 16. člena tega zakona prenehata veljati drugi in tretji odstavek 110. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 – ZPOMK-1).
(3) Z dnem uveljavitve 16. člena tega zakona preneha veljati Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04 in 34/06).
30. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 17. člena, ki začne veljati 1. januarja 2011, in 16. člena, ki začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 615-01/10-3/69
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EPA 1063-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti