Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, stran 10867.

Na podlagi 22. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
1. člen
V Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/07) se v 2. členu v prvem odstavku besedilo »v skladu s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja« nadomesti z besedilom »ribolovnim režimom, predpisanim v tem pravilniku«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za posamezen ribiški okoliš ali ribolovni revir se z ribiškogojitvenim načrtom ali letnim programom izvajalca ribiškega upravljanja lahko določi strožji ribolovni režim, kot je določen s tem pravilnikom.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in razsvetljevanje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba svetlobnih teles za lastne potrebe ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti usmerjena v brežine ali vodo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 12. člena se pika črta in doda besedilo »(enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) V delih ribolovnih voda, kjer je z ribiškogojitvenim načrtom določen sistem »ujemi in spusti«, je dovoljen ribolov postrvi, lipana, sulca, ščuke, smuča in bolena le z umetnimi vabami s trnkom enojčkom brez zalusti, ribolov ostalih vrst rib pa je dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora s trnkom enojčkom brez zalusti.«.
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:
– živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov;
– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
– snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.
(2) Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.«.
5. člen
V 16. členu se v 11. do 15. točki II. tabele besedilo »31. 3.« nadomesti z besedilom »28. 2.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za tujerodne vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu.«.
6. člen
V 17. členu se v naslovu člena besedilo »in varstvenih dob« črta.
7. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za tujerodne vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu.«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen uplen iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2010
Ljubljana, dne 9. septembra 2010
EVA 2010-2311-0062
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti