Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3836. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih, stran 10427.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B in 108/09) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 15. julija 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju, ki se ureja z Odlokom o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih – Uradni list RS, št. 68/10. Program opremljanja vsebuje:
1. Povzetek programa opremljanja
2. Splošni del programa opremljanja
3. Načrt opremljanja za novo opremo
4. Investicije v gradnjo komunalne opreme
5. Podlage za odmero komunalnega prispevka
6. Terminski plan
7. Grafične priloge
1. Ureditvena situacija
2. Komunalna situacija.
2. člen
Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste javne komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Stroški zaradi novega elektroenergetskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja niso všteti v skupne in obračunske stroške.
II. OPREDELITEV OBRAČUNSKEGA OBMOČJA
4. člen
Nova komunalna oprema se bo uredila za objekte znotraj območja lokacijskega načrta:
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|    Objekti    |  Parcela (m2)  |  Objekt (m2)  |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 1         |       703,88|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 2         |       853,70|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 3         |       665,47|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 4         |       694,38|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 5         |       613,07|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 6         |       651,49|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 7         |       689,52|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 8         |       636,77|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 9         |       794,87|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 10        |      1.091,11|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 11        |      1.106,04|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 12        |       947,18|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 13        |       651,25|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 14        |       721,01|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 15        |       763,04|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 16        |       948,22|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 17        |      1.093,74|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 18        |       943,11|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 19        |       759,80|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 20        |       734,57|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 21        |      1.104,29|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 22        |       876,89|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 23        |       811,04|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 24        |       972,63|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 25        |      1.087,41|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 26        |       716,84|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 27        |       782,08|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 28        |      1.073,47|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 29        |       933,62|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 30        |       880,05|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 31        |      1.117,00|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 32        |       964,62|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|HIŠA 33        |       966,02|      250,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|POSLOVNI OBJEKT    |      1.061,80|      550,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|PARKRIŠČE       |       400,44|         |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|SKUPAJ         |      29.810,42|     8.800,00|
+-----------------------+--------------------+-----------------+
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prikazana v grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Skupni stroški investicije v javno komunalno opremo
2. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
3. Obračunski stroški investicije v javno komunalno opremo
4. Preračun obračunskih stroškov investicije v javno komunalno opremo na parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta
(2) Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije v javno komunalno opremo odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna ter posebnosti obravnavanega lokacijskega načrta, ki so podrobneje opisani v programu opremljanja.
(3) Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
V. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
7. člen
Skupni stroški javne komunalne opreme obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bo javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju lokacijskega načrta in znašajo:
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupni stroški javne komunalne opreme     |  Vrednost  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|A. STROŠKI GRADNJE JAVNE KOM. OPREME      |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|1. |Vodovodno omrežje             |   84.071,60|
+----+------------------------------------------+--------------+
|2. |Kanalizacija odpadnih komunalnih voda   |   99.408,75|
+----+------------------------------------------+--------------+
|3. |Dovozna cesta               |  302.055,88|
+----+------------------------------------------+--------------+
|  |SKUPAJ                  |  485.536,23|
+----+------------------------------------------+--------------+
8. člen
(1) Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne opreme (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje novega elektroenergetskega, plinovodnega, toplovodnega in telekomunikacijskega omrežja) in ob upoštevanju drugega odstavka 6. člena znašajo:
+------------------------------------------------+-------------+
|Obračunski stroški javne komunalne opreme    |   EUR   |
+------------------------------------------------+-------------+
|A. STROŠKI GRADNJE JAVNE KOM. OPREME      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|1.  |Vodovodno omrežje             |  42.035,80|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|2.  |Kanalizacija odpadnih komunalnih voda   |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|3.  |Javno cestno omrežje           |  120.822,35|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ                  |  162.858,15|
+-----+------------------------------------------+-------------+
(2) Obračunski stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 162.858,15 € (brez DDV).
(3) Obračunski stroški za komunalno opremo so upoštevani na dan 1. 4. 2010.
VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
9. člen
(1) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
(2) Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je (vse brez DDV):
+-------------------------------------+------------------------+
|     Cena opremljanja      |  Cena opremljanja  |
|                   |    (EUR/m2)    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Cena opremljanja kvadratnega metra  |         5,4631|
|parcele objekta – C(pi)       |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Cena opremljanja kvadratnega metra  |         18,5066|
|neto tlorisne površine objekta – Cti |            |
+-------------------------------------+------------------------+
VII. PREDVIDENI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE
10. člen
(1) Program opremljanja obravnava določeno komunalno opremo, na katero se bodo po izgradnji, predvideni po terminskem planu, investitorji lahko priključili.
(2) Za vso nepredvideno novo komunalno opremo se izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove komunalne opreme.
VIII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo.
2. Izračun komunalnega prispevka
12. člen
(1) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,30:0,70 (D(p): D(t));
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K(dejavnost):
+----------+---------------------------------------+-----------+
|CC-SI   |         Opis         |  Faktor |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|111    |– enostanovanjske stavbe        |    0,7|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|121    |– gostinske stavbe           |    1,3|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|12203   |– druge upravne in pisarniške stavbe  |    1,3|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|123    |– trgovske in druge stavbe za     |    1,3|
|     |storitvene dejavnosti         |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
(2) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(3) Parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(5) Olajšav za zavezance ni.
13. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9., 11. in 12. člena tega odloka.
(2) Komunalni prispevek za opremo območja se izračuna:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
K(Pi)       – komunalni prispevek za določeno vrsto
         opreme;
A(parcela)    – površina parcele objekta;
A(tlorisna)    – neto tlorisna površina predvidenega
         objekta;
D(pi)       – delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka (0,3);
D(ti)       – delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka (0,7);
D(pi) + D(t) = 1 –
K(dejavnosti)   – V primeru, da gre za mešano območje,
         občina določi faktor dejavnosti (K
         (dejavnosti)).
C(pi)       – cena na m2 parcele za posamezno vrsto
         komunalne opreme na območju opremljanja;
C(ti)       – cena na m2 neto tlorisne površine za
         posamezno vrsto komunalne opreme na območju
         opremljanja.
3. Pogodba o opremljanju
14. člen
(1) V skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se lahko investitor in Mestna občina Murska Sobota dogovorita in skleneta pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo, na podlagi katere investitor na lastne stroške zgradi del ali celotno komunalno opremo iz programa opremljanja. V tem primeru se šteje, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil in se mu ta vlaganja upoštevajo pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo investitor in Mestna občina Murska Sobota podrobneje uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo predvidene komunalne opreme in neodplačnim prenosom v last in upravljanje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
16. člen
(1) Občina bo komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine odmerila na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/08).
(2) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja območja lokacijskega načrta na komunalno opremo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Mestna občina Murska Sobota investitorju do meje območja lokacijskega načrta.
17. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2010-1(183)
Murska Sobota, dne 15. julija 2010
Župan
Mesne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.