Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, stran 10426.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in 36/00) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01, 70/06 in 43/08), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05), I. točke sklepa Skupščine Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. z dne 29. 3. 2006, so Mestni svet Mestne občine Celje na 34. seji dne 29. junija 2010, Svet Mestne občine Velenje na 32. seji dne 29. junija 2010, Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 21. 6. 2010 in Skupščina komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. na skupščini dne 29. 6. 2010 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 47-2040/2006) se preambula spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in 36/00) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01, 70/06 in 43/08), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05), I. točke sklepa Skupščine Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. z dne 29. 3. 2006, so Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 18. aprila 2006, Svet Mestne občine Velenje na seji dne 16. maja 2006, Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 4. aprila 2006 in Skupščina komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. na skupščini dne 29. marca 2006 sprejeli«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Celje, Mestna občina Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Komunalno podjetje Velenje d.o.o. v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 36/00) ustanavljajo zavod z nazivom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in določajo razmerja med ustanovitelji in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in način financiranja zavoda.«
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh,
2. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot,
3. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Matjaž Zanoškar,
4. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b, Velenje, ki ga zastopa direktor Marijan Jedovnicki.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnost mestnih svetov oziroma skupščine družbenikov kot predstavnikov ustanoviteljev so: spremembe in dopolnitve tega odloka, soglasje k imenovanju direktorja, soglasje k razširitvi ali spremembi dejavnosti, imenovanje predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda.
Druge ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo župani oziroma predstavniki ustanoviteljev.
Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge osebe.«.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se:
– vrednost »5.000.000,00 SIT« nadomesti z vrednostjo »20.900,00 EUR«.
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »župani« nadomesti z besedilom »župani ustanoviteljic«.
KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse ustanoviteljice, veljati in uporabljati pa se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za katero poskrbi Mestna občina Celje, ki odlok objavi po prejemu obvestil, da sta Mestna občina Velenje in Mestna občina Slovenj Gradec odlok objavili v svojih uradnih glasilih.
Št. 019-001/2006
Celje, dne 20. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l.r.
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
 
Direktor
Komunalnega podjetja Velenje
Marijan Jedovnicki l.r.