Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3824. Pravilnik o geografski označbi Domači rum, stran 10420.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena, drugega odstavka 78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o geografski označbi Domači rum
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa geografsko označbo Domači rum ter pogoje za njeno uporabo za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).
2. člen
(geografska označba)
(1) Z geografsko označbo Domači rum se lahko označi le žgana pijača, proizvedena iz destilata sladkornega trsa na geografskem območju Republike Slovenije, če ustreza vsem zahtevam iz Uredbe 110/2008/ES, pravilnika, ki ureja žgane pijače, in tega pravilnika.
(2) Domači rum je lahko v prometu le kot predpakiran izdelek.
3. člen
(tehnološki postopek)
Domači rum je žgana pijača, ki se proizvaja iz destilata sladkornega trsa, destiliranega do največ 96 vol. %, proizvedenega izključno z alkoholnim vrenjem in destilacijo iz melase ali sirupa, dobljena pri proizvodnji trsnega sladkorja ali iz soka sladkornega trsa. Pijačo se aromatizira z značilno aromo domačega ruma – tipa punča v skladu s predpisom, ki ureja arome, in se obarva z barvili v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.
4. člen
(kakovost žgane pijače)
(1) Domači rum mora ustrezati minimalni kakovosti za žgane pijače v skladu s Prilogo I in Prilogo II Uredbe 110/2008/ES in naslednjim parametrom:
– vsebovati mora najmanj 37,5 vol. % alkohola,
− vsebovati mora skupni ekstrakt do 20 g/l,
– imeti mora značilno barvo karamela.
(2) Domači rum ima specifične senzorične lastnosti, ki se kažejo v prepoznavni cvetici prijetnega vonja in okusa po domačem rumu – punčevo vanilijev tip arome.
5. člen
(pogoji za pridobitev pravice do uporabe označbe)
Geografsko označbo Domači rum lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač (v nadaljnjem besedilu: organizacija za ugotavljanje skladnosti), določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Domači rum ustreza vsem zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(obveščanje)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti enkrat letno obvešča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, o izdanih poročilih o skladnosti za geografsko označbo Domači rum, najpozneje do 15. aprila za preteklo leto.
7. člen
(prehodno obdobje)
(1) Domači rum mora biti proizveden in označen v skladu z zahtevami iz tega pravilnika najpozneje do 20. januarja 2011.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Domači rum, proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09) pred 20. januarjem 2011, lahko v prometu do porabe zalog.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 11. člen Pravilnika o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-63/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0157
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano