Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3823. Pravilnik o geografski označbi Brinjevec, stran 10420.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena, drugega odstavka 78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o geografski označbi Brinjevec
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa geografsko označbo Brinjevec ter pogoje za njeno uporabo za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).
2. člen
(geografska označba)
(1) Z geografsko označbo Brinjevec se lahko označi le naravno žganje, proizvedeno z destilacijo fermentirane drozge jagod navadnega brina (Juniperus communis) na geografskem območju Republike Slovenije, če ustreza vsem zahtevam iz Uredbe 110/2008/ES, pravilnika, ki ureja žgane pijače, in tega pravilnika.
(2) Brinjevec je lahko v prometu le kot predpakiran izdelek.
3. člen
(kakovost brinovih jagod)
Brinjevec se proizvaja iz jagod navadnega brina, ki morajo biti ustrezne tehnološke zrelosti, ki jo dosežejo v obdobju med avgustom in novembrom, optimalna vsebnost je nad 1% brinovega olja in pod 20% vode.
4. člen
(tehnološki postopek)
Brinjevec se proizvaja po specifičnem postopku predelave jagod navadnega brina, ki temelji na osnovi mletja brinovih jagod. Sledi redčenje mletih brinovih jagod z vodo, da se ustvarijo pogoji za fermentacijo in delovanje kvasovk. Sledi dodatek vrelnega nastavka in po potrebi hrane za kvasovke. Fermentacija drozge poteka počasi in ob ustreznih temperaturnih pogojih traja približno štiri tedne. Po končani fermentaciji sledi destilacija. Potrebna je dvakratna destilacija. Prva destilacija poteka v klasičnih kotlih (šaržno). Pri prvi destilaciji je nangi ali mehkemu žganju treba odvzeti eterično olje. Druga destilacija lahko poteka šaržno oziroma na kontinuirnih napravah.
5. člen
(kakovost žganja)
Brinjevec mora ustrezati minimalni kakovosti za žganje v skladu s Prilogo I in Prilogo II Uredbe 110/2008/ES in naslednjim parametrom:
– vsebovati mora najmanj 40 vol. % alkohola,
– vsebovati mora največ 1350 gramov metanola na hektoliter, računano na 100 vol. % alkohola,
– vsebovati mora najmanj 200 gramov hlapnih snovi na hektoliter, računano na 100 vol. % alkohola,
– vsebovati mora 150–1500 mg/l skupne kisline, izražene kot ocetna,
– biti mora brezbarven, bister in imeti izrazit vonj in grenko trpki okus po brinovih jagodah,
− zoreti mora najmanj šest mesecev.
6. člen
(pogoji za pridobitev pravice do uporabe označbe)
Geografsko označbo Brinjevec lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač (v nadaljnjem besedilu: organizacija za ugotavljanje skladnosti), določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Brinjevec ustreza vsem zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(obveščanje)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti enkrat letno obvešča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, o izdanih poročilih o skladnosti za geografsko označbo Brinjevec, najpozneje do 15. aprila za preteklo leto.
8. člen
(prehodno obdobje)
(1) Brinjevec mora biti proizveden in označen v skladu z zahtevami iz tega pravilnika najpozneje do 20. januarja 2011.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Brinjevec, proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09) pred 20. januarjem 2011, lahko v prometu do porabe zalog.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati drugi in tretji odstavek 8. člena Pravilnika o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-62/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0156
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost