Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3820. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Nemščak, stran 10415.

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Nemščak
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na kmetijskih zemljiščih iz 2. člena tega pravilnika na območju katastrskih občin Beltinci in Ižakovci, na območju, imenovanem Veliki namakalni sistem Nemščak, v skupni površini 3.034.048 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Beltinci (131): 100/1, 100/2, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 242/1, 243/1, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1930/1, 2012, 2013, 2014, 2015, 3949;
– v k.o. Ižakovci (135): 1, 2/1, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 718/3, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757/1, 757/2, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 803, 804, 805, 3245.
3. člen
(1) Investitor izgradnje odvzemnega objekta (črpališča) in trafo postaje ter izgradnje primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja velikega namakalnega sistema je Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d., Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: investitor), ki prevzema vse finančne obveznosti investicije.
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu so izgradnja odvzemnega objekta (črpališča) in trafo postaje ter izgraditev primarnega, sekundarnega in terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
(2) Investitor mora izgradnjo odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje, primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo izvesti v roku petih let po uveljavitvi tega pravilnika. Če investitor pridobi nepovratna sredstva iz ukrepov kmetijske politike, pa mora investicijo izvesti v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi sredstev.
(3) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno zemljišče iz 2. člena tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega zemljišča in mora biti izvršena v roku desetih let po pridobitvi uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
5. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
6. člen
(1) Odvzemni objekt (črpališče), trafo postaja ter primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega namakalnega sistema so v lasti investitorja.
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje, primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo zagotavljati lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika, v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.
(2) Za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega namakalnega omrežja morajo poskrbeti lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-350/2009/9
Ljubljana, dne 10. avgusta 2010
EVA 2009-2311-0153
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano