Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3619. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila, stran 9921.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, in 108/09) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) župan Občine Žužemberk objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila
I.
Župan Občine Žužemberk odreja, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Žužemberk, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Šranga 34 iz Mirne Peči pod št. projekta U0801.
II.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-344/2009-JL z dne 5. 1. 2010 odločilo, da je za OPN Občine Žužemberk potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Javno se razgrne Okoljsko poročilo k OPN (v nadaljnjem besedilu: OP), ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Mirna Peč, Dodatek k okoljskemu poročilu za varovana območja narave, ki ga izdelalo podjetje Ipsum d.o.o, Domžale ter revizijsko poročilo.
III.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. avgusta do 20. septembra 2010.
IV.
Gradivo (OPN s prilogami in OP ter dodatek OP z revizijskim poročilom) bo v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg, v Žužemberku. Gradivo bo dostopno za ogled v času uradnih ur občinske uprave. Dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo je v času javne razgrnitve v digitalni obliki dostopno na spletnih straneh občine: www.zuzemberk.si.
V.
V okviru javne razgrnitve bodo izvedene štiri javne obravnave, in sicer:
– v sredo, 8. 9. 2010, z začetkom ob 16.30 uri v prostorih gasilskega doma v Ajdovcu,
– v sredo, 8. 9. 2010, z začetkom ob 19. uri v prostorih Podružnične osnovne šole Dvor,
– v četrtek, 9. 9. 2010, z začetkom ob 16.30 uri v prostorih gasilskega doma v Hinjah,
– v četrtek, 9. 9. 2010, z začetkom ob 19. uri v prostorih gasilskega doma v Šmihelu pri Žužemberku,
– v petek, 10. 9. 2010, z začetkom ob 19. uri v sejni sobi občine Žužemberk v Žužemberku (Grajski trg 26).
VI.
V času javne razgrnitve imajo vsi zainteresirani organi, organizacije, posamezniki, lastniki ali posestniki nepremičnin in druga javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek akta ter okoljsko poročilo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnjenega gradiva, pisno po pošti na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk ter po elektronski pošti na naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, na obrazcu dostopnem na spletnih straneh občine. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na javnih obravnavah. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 3500-1/2008-82
Žužemberk, dne 5. avgusta 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.