Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3500. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja, stran 9447.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
1. člen
V Uredbi o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06 in 122/07) se v drugem odstavku 1. člena za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. kalibracija etalonov,«.
Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
2. člen
V 2. členu se v prvem stavku znesek »45,90 eura« nadomesti z zneskom »49,00 eurov«.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku znesek »567,52 eura« nadomesti z zneskom »602,00 eura«.
V drugem odstavku se znesek »283,76 eura« nadomesti z zneskom »304,00 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »70,94 eura« nadomesti z zneskom »75,00 eurov«.
4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku znesek »35,47 eura« nadomesti z zneskom »38,00 eurov«.
5. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(1) Vložnik zahteve za kalibracijo etalonov plača stroške po tarifi stroškov za kalibracije etalonov, določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Stroški kalibracije etalonov vključujejo tudi izdajo kalibracijskega certifikata.
(2) Za dodatne storitve v povezavi s kalibracijo etalonov (npr. čiščenje, naravnavanje) plača vložnik zahteve za kalibracijo stroške, ki znašajo 49,00 eurov na delovno uro. Stroški se zaračunajo za vsake začete pol ure dela.
(3) Če merilo ob prihodu delavca urada, ki je prišel na zahtevo za kalibracijo etalona, ni pripravljeno oziroma niso zagotovljeni drugi pogoji za kalibracijo etalona, se za vsako začeto uro čakanja zaračunajo stroški iz prejšnjega odstavka.«.
6. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za vse storitve iz te uredbe, ki jih je urad izvedel na osnovi zahteve stranke, je ta dolžna kriti tudi morebitne stroške najema opreme ter stroške porabe električne energije, vode in drugih medijev, s katerimi so predmetne storitve izvedene.«.
7. člen
V 6. členu se znesek »20,86 eura« nadomesti z zneskom »22,00 eurov«.
8. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V postopkih meroslovnega nadzora nad merili in nad količinami predpakiranih izdelkov se stranki zaračunavajo stroški preskušanja v znesku 49,00 eurov po urni postavki in morebitni ostali stroški, ki so nastali v zvezi z nadzorom, kadar se postopek konča z odločbo iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena Zakona o meroslovju.«.
9. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena plača stranka v postopku meroslovnega nadzora nad merili in količinami predpakiranih izdelkov vse nastale stroške samo takrat, ko se postopek zanjo konča z odločbo iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena Zakona o meroslovju.«.
10. člen
Priloga 1 – Tarifa stroškov za overitve meril in Priloga 1a – Tarifa stroškov za nadzor nad IO se v celoti nadomestita z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del te uredbe.
11. člen
Priloga 2 – Tarifa stroškov za overitve meril se črta.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-5/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-3211-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost