Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3392. Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe, stran 9365.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o službeni obleki delavcev carinske službe
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vrste službenih oblek v carinski službi, delovna mesta, na katerih morajo pooblaščene uradne osebe in drugi delavci ter delavke carinske službe (v nadaljnjem besedilu: delavci) nositi službeno obleko, kroj, trajanje in način uporabe službene obleke in vodenje evidence o dodeljevanju službene obleke.
II. VRSTE SLUŽBENIH OBLEK
2. člen
(1) Službena obleka je carinska uniforma ali delovna obleka s pripadajočimi oznakami carinske službe.
(2) Carinska uniforma je službena uniforma in delovna uniforma.
(3) Delovna obleka je delovna uniforma z različnimi dopolnilnimi deli oblek.
III. DELOVNA MESTA, NA KATERIH DELAVCI NOSIJO SLUŽBENO OBLEKO
3. člen
(1) Službeno obleko nosijo delavci, zaposleni na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb, razen delavcev, zaposlenih:
– na delovnih mestih pomočnikov za splošne zadeve v carinskih uradih in
– na delovnih mestih v Generalnem carinskem uradu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada službena obleka na Generalnem carinskem uradu generalnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja ter delavcem, zaposlenim v Sektorju za nadzor in preiskave, ki opravljajo delo v nazivu višji carinski inšpektor – preiskovalec in carinski inšpektor – preiskovalec.
(3) Drugi delavci lahko izjemoma nosijo službeno obleko in oznake v primerih, ko zastopajo oziroma predstavljajo carinsko službo.
4. člen
(1) Službeno uniformo nosijo generalni direktor, namestnik generalnega direktorja, direktorji carinskih uradov, strokovni pomočniki direktorjev carinskih uradov, vrhunski športniki in drugi delavci, za katere generalni direktor določi, da nosijo službeno uniformo. Ostali delavci nosijo delovno uniformo.
(2) Delavci, ki jim pripada delovna uniforma, nosijo dopolnilne dele med opravljanjem del, pri katerih je njihova uporaba predpisana oziroma potrebna zaradi varnostnih ali drugih razlogov.
(3) Z dovoljenjem generalnega direktorja ali direktorja carinskega urada lahko dopolnilne dele službene obleke uporabljajo tudi ostali delavci carinske službe, če je to potrebno zaradi varnostnih ali drugih razlogov.
5. člen
Delavcem carinske službe pripada v času opravljanja delovnih nalog na delovnih mestih iz 19. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) tudi pas za nošenje orožja.
IV. KROJ, TRAJANJE IN NAČIN UPORABE SLUŽBENE OBLEKE
6. člen
Kroji in opisi posameznih delov službene obleke so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Delavcem je dovoljeno nositi samo službeno obleko, predpisano s tem pravilnikom.
8. člen
(1) Službena obleka se nosi v skladu z njenim namenom, v kompletu ter z vsemi pripadajočimi oznakami carinske službe.
(2) Delavci morajo biti vedno oblečeni tako, da so oznake carinske službe na službeni obleki vidne.
9. člen
(1) Zunaj delovnega časa smejo delavci nositi službeno obleko samo na poti na delo oziroma z dela.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delavci nosijo carinsko uniformo na slavnostnih dogodkih, ki so povezani z delom ali promocijo carinske službe. V teh primerih morajo nad napisom CARINA nositi tudi državna oziroma carinska priznanja in odlikovanja.
(3) Vrsto in način nošenja odlikovanj in priznanj carinske službe podrobneje ureja pravilnik, ki ureja priznanja in nagrade v carinski službi.
10. člen
Službene obleke ni dovoljeno odtujiti in je spreminjati v nasprotju s predpisi.
11. člen
Generalni direktor lahko dovoli uporabo službene obleke in oznak carinske službe za film, televizijo, gledališke predstave, druge javne nastope in dogodke ter v drugih primerih, ko posamezniki zaprosijo za uporabo službene obleke in oznak.
12. člen
Za dodeljevanje novih delov službene obleke veljajo normativi prve dodelitve, normativi porabe ter minimalni roki trajanja, določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(1) V Prilogi 2 normativ porabe »po potrebi« pomeni, da pridobi delavec pravico do novega dela službene obleke takrat, ko je ta neuporaben ali neprimernega videza, vendar praviloma ne prej kot v minimalnem roku trajanja, ki je določen za zamenjavo tega dela obleke. Količina posameznih delov službene obleke pri normativu porabe »po potrebi« ne sme presegati polovice kosov, ki delavcu pripadajo ob prvi dodelitvi, pri čemer se decimalna števila zaokrožijo navzgor.
(2) Minimalni rok trajanja pomeni čas od prejema dela službene obleke, po preteku katerega pridobi delavec pravico do novega kosa službene obleke.
14. člen
Službeno obleko dobi delavec v uporabo brezplačno, dokler ji ne poteče rok uporabe.
15. člen
Skupine iz Preglednice 2 iz Priloge 2 tega pravilnika zajemajo naslednje delavce:
1. skupina: delavci mobilnih oddelkov ter delavci, ki jih za opravljanje posebnega nadzora določi direktor carinskega urada,
2. skupina: delavci mejnih izpostav,
3. skupina: ostali delavci, ki jim na podlagi tega pravilnika pripada delovna uniforma in niso zajeti v 1. in 2. skupini.
16. člen
(1) Letno službeno uniformo sestavljajo: suknjič, hlače oziroma krilo, srajca s kratkimi rokavi, nizki čevlji, položajna oznaka, imenska oznaka, pas, kravata, kapa s ščitnikom, letne nogavice, hlačne nogavice in dokolenke.
(2) Prehodno-zimsko službeno uniformo sestavljajo: bunda, pulover, kapa s ščitnikom, suknjič, hlače oziroma krilo, srajca z dolgimi rokavi, nizki čevlji, položajna oznaka, imenska oznaka, kravata, pas, prehodno-zimske nogavice in hlačne nogavice.
(3) Kape s ščitnikom iz prvega in drugega odstavka ne nosijo delavke carinske službe.
17. člen
(1) Letno delovno uniformo delavcev iz 2. in 3. skupine 15. člena tega pravilnika sestavljajo: vetrni jopič, hlače oziroma krilo, dežne nadhlače, srajca s kratkimi rokavi, nizki čevlji, položajna oznaka, imenska oznaka, kravata, letna kapa, pas, letne nogavice, hlačne nogavice in dokolenke. Pri delavcih iz 2. skupine je sestavni del letne delovne uniforme tudi majica s kratkimi rokavi.
(2) Prehodno-zimsko delovno uniformo delavcev iz 2. in 3. skupine 15. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, zimska kapa, vetrni jopič, hlače oziroma krilo z vložkom, dežne nadhlače, pulover, srajca z dolgimi rokavi, visoki čevlji, položajna oznaka, imenska oznaka, kravata, pas, prehodno – zimske nogavice, hlačne nogavice in rokavice.
18. člen
(1) Delavci iz 1. skupine 15. člena tega pravilnika nosijo v letnem obdobju poleg dopolnilnih delov, z izjemo rokavic in pulija z zadrgo, tudi vetrni jopič, letno kapo, dežne nadhlače, nizke čevlje, položajno oznako, imensko oznako, pas in letne nogavice.
(2) Delavci iz 1. skupine 15. člena tega pravilnika nosijo v prehodno – zimskem obdobju poleg dopolnilnih delov z izjemo polo majice s kratkimi rokavi tudi bundo, zimsko kapo, vetrni jopič, dežne nadhlače, pulover, visoke čevlje, položajno oznako, imensko oznako, pas in prehodno-zimske nogavice.
19. člen
(1) Prehodno – zimsko obdobje se začne 15. oktobra in konča 14. aprila naslednjega leta, letno obdobje se začne 15. aprila in konča 14. oktobra istega leta.
(2) Glede na podnebne razmere na območju posameznega carinskega urada lahko direktor carinskega urada posamezno obdobje podaljša ali pa skrajša. To velja za celoten carinski urad, le izjemoma samo za posamezne organizacijske enote v okviru carinskega urada.
20. člen
Kadar imajo delavci oblečeno samo srajco s kratkimi rokavi, zraven ne nosijo kravate.
21. člen
Predpisanega pokrivala ni potrebno nositi v zaprtih prostorih, vozilih ter v primeru opravljanja dela v delovnem kombinezonu.
22. člen
Vodja organizacijske enote oziroma vodja izmene je zadolžen za nadzor nošenja primernih delov službene obleke, glede na vremenske in delovne pogoje, v organizacijski enoti ali izmeni.
23. člen
(1) Če so delavci, ki jim pripada službena obleka, iz kakršnih koli razlogov odsotni z dela nepretrgoma nad šest mesecev, se rok uporabe posameznih delov službene obleke podaljša za toliko časa, kolikor so bili odsotni.
(2) Delavcem, ki delajo polovični delovni čas, se rok uporabe službene obleke podvoji.
24. člen
(1) Po poteku rokov trajanja in ob prenehanju delovnega razmerja postane službena obleka last delavca, ki jo je dobil v uporabo.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena morajo delavci s službene obleke sneti vse službene oznake, Generalnemu carinskemu uradu oziroma carinskemu uradu pa vrniti položajno in imensko oznako.
(3) Delavec, ki je v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in mu je prepovedano opravljanje dela mora začasno vrniti carinskemu uradu oziroma Generalnemu carinskemu uradu položajno in imensko oznako.
25. člen
(1) Delavec mora plačati službeno obleko oziroma njen del, ki ji rok uporabe še ni potekel, če je obleko ali njen del po lastni krivdi uničil, znatno poškodoval ali odtujil.
(2) Vrednost službene obleke oziroma nadomestnega dela obleke, ki jo mora plačati delavec v primeru iz prvega odstavka tega člena, je enaka nabavni vrednosti službene obleke oziroma njenega dela, po kateri Carinska uprava RS nabavi posamezne dele službene obleke na podlagi javnega naročila.
26. člen
O dodelitvi nove službene obleke ali njenega dela v primeru uničenja, poškodovanja ali odtujitve brez krivde delavca in o upravičenosti dodelitve nove službene obleke ali njenega dela pred potekom roka uporabe odloči generalni direktor ali direktor carinskega urada.
27. člen
(1) Službena obleka se mora prilegati višini in telesni zgradbi delavca, ki jo nosi.
(2) Delavec mora nositi službeno obleko čisto, urejeno, zlikano in nepoškodovano.
(3) Delavec mora nositi predpisano pokrivalo na glavi vodoravno.
V. VODENJE EVIDENCE O DODELJEVANJU SLUŽBENE OBLEKE
28. člen
Carinski uradi in Generalni carinski urad za svoje delavce ugotavljajo potrebe po številu kosov službene obleke in vodijo evidenco o dodeljevanju službene obleke in o rokih uporabe posameznih kosov službene obleke.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(1) Kompleti nove in stare službene obleke med seboj niso kompatibilni, razen srajc, nogavic, pasu, rokavic, čevljev, kravat, puloverjev, pulijev in polo majice. Delavci lahko do 31. decembra 2014 nosijo novo ali staro službeno obleko. Po tem datumu nosijo le novo službeno obleko.
(2) Delavci morajo v primeru nošenja stare službene obleke nositi novo položajno oznako ter imensko oznako.
(3) Imenska oznaka se na staro službeno obleko pripne na desno stran zunanjega dela obleke v višini napisa CARINA.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 107/00).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-311/2010/20
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-1611-0014
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
KROJI IN OPISI POSAMEZNIH KOSOV SLUŽBENE OBLEKE

- bunda: je ravno krojena s spravljivo kapuco in sprednjim zapiranjem z zadrgo. Na sprednjem prsnem
delu sta na obeh straneh v prerez vstavljena žepa. Pod pasom sta našita dvažepa, ki sta pri moškem
modelu dvojna. Ženski model ima našito tkanino, ki se od stranskega šiva nadaljuje proti sredini in
pokriva poseg v žep. Bunda ima ravno krojen vložek, ki se zapira z zadrgo in je prilagojen za
vpenjanje v bundo,

- kapa s ščitnikom: sestavljena je iz oboda, dvignjenega širšega zgornjega dela, podbradnika ter
senčnika,

- pulover: izrez puloverja je v obliki črke V, na izrezu, spodnjem delu in rokavih ima patent.
Ramenski in komolčni del je ojačan s tkanino, iz enake tkanine so na pulover našiti podaljšani
poklopci,

- suknjič: zapenja se z dvema gumboma, je podložen, zadaj ima razporek, moški suknjičje srednje
oprijete, ženski pa ožje silhuete,

- službene hlače: so klasičnega kroja z zadrgo, z dvema žepoma na zadnjem delu in dvema stranskima
žepoma, ženski model je v pasnem in bočnem delu oblikovan po telesu in nima žepov na zadnjem delu,

- službeno krilo: je enostavne linije z obliko kroja rahlo na A in zadrgo na zadnjem delu,

- službena srajca z dolgimi rokavi: spredaj se zapenja z gumbi, ovratnik ima deljiv. Moška srajca
ima na levi strani v prsni višini žep, ženski kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze brez
žepa,

- službena srajca s kratkimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ima deljiv ovratnik in žepe s
podaljšanim poklopcem. Osnovni kroj ženske srajce je srednje oprijeta linija srajčne bluze, žepov
nima, ima pa našite podaljšane poklopce, 

- nizki in visoki čevlji: so lahki, udobni, na vezalke in primerni za noge z višjim nartnim delom, 

- moška kravata samovezna in regat: imata vidno vezavo v sredinskem delu,-ženska kravata: je iz treh
delov, osrednji kravatni del je prirezan pod kotom,

- pas: je usnjen, izdelan dvoslojno, s črno objemko in kovinsko zaponko klasične oblike,

- moške prehodno - zimske nogavice: so volnene in pletene, -moške letne nogavice: so bombažne in
pletene,-ženske prehodno -zimske in letne hlačne nogavice ter dokolenke: so temno sive in pletene,

- zimska kapa: ima senčnik in podlogo, ne prepušča vode, ob strani ima podaljšek za pokrivanje ušes,
ki se lahko spodviha z elastično vrvico za reguliranje obsega,

- letna kapa: ima senčnik, narejena je iz zračne tkanine, na zadnjem delu ima zaokroženo odprtino s
trakom za reguliranje obsega,

- vetrni jopič: je ravno krojen, s stoječim ovratnikom in podložen z mrežasto podlogo. Spredaj in
spodaj ima dva žepa. Ženski je prilagojen ženski postavi. Jopičje izdelan tudi v krajši dolžini, ki
je namenjena osebam, ki nosijo pas za nošenje orožja,

- hlače z vložkom: so klasičnega kroja z žepi na zadnjem delu in dvema sprednjima žepoma s stranskim
posegom. Vpeto imajo snemljivo, veter - nepropustno podlogo, zalikane so na rob, ki je pošit. Osebe,
ki nosijo pas za nošenje orožja, imajo hlače z dvojnimi zankami,

- krilo z vložkom: je enostavne linije z obliko kroja rahlo na A, zapenja se zadaj z zadrgo, poseg v
žepe je poševen. Vložek je lahko v obliki hlačali krila,

- dežne nadhlače: v predelu pasu so podaljšane in imajo snemljive naramnice, zapenjajo se spredaj z
zadrgo, na sprednjem delu imajo dva žepa,

- delovna srajca z dolgimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ovratnik je deljiv, moški model ima
na levi strani v prsni višini našit žep, ženski osnovni kroj je srednje oprijeta linija srajčne
bluze brez žepov,

- delovna srajca s kratkimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ima deljiv ovratnik in žepe s
podaljšanim poklopcem. Ženski kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze z našitimi podaljšanimi
poklopci, brez žepov,

- odsevna bunda: je ravno krojena s kapuco v ovratniku. Zapenja se spredaj z zadrgo, na sprednjem
prsnem delu sta v prerezu dva žepa, pod pasom pa dva všita žepa,

- hlače z vložkom in žepi ob strani: imajo elastični del v pasu in vpeto snemljivo veter-nepropustno
podlogo. Zadaj, spredaj in ob strani imajo po dva žepa,

- puli z zadrgo: je iz pletenine, ovratnik je podaljšan v puli, ki se zapenja z zadrgo. Rokav se
zaključi s patentom,

- polo majica s kratkimi rokavi: je iz pletenine, ovratnika iz dveh delov. Zapenja se spredaj z
gumbi. Iz enake pletenine ima našita podaljšana poklopca,

- kombinezon: zapenja se spredaj z zadrgo, v pasu ima elastiko. Na sprednjem prsnem delu in ob
strani ima po dva žepa, 

- rokavice: so petprstne, anatomsko oblikovane in v zapestju stisnjene z elastičnim trakom,

- odsevni telovnik: ob straneh ima všito zadrgo, v prsni in pasni širini ter od prsnega traku do
ramen so našiti trakovi iz odsevne tkanine. Zapenja se s sprimnim trakom,

- pas za nošenje orožja: je usnjen in se zapenja s kovinsko sponko,

- majica s kratkimi rokavi: je iz štirih osnovnih krojnih delov pletenine in vratnim izrezom
zaključenim s patentom.

AAA Zlata odličnost