Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3391. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno, stran 9364.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) in 93. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojnosti nadzora nad izvajanjem Uredbe (ES) št. 1523/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno (UL L št. 343 z dne 27. 12. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1523/2007/ES), metode, po katerih se ugotavlja živalska vrsta izvora krzna, in prekrški za kršitve določb Uredbe 1523/2007/ES.
2. člen
(pristojnost, nadzor in obveščanje)
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1523/2007/ES je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Nadzor nad izvajanjem te uredbe neposredno opravljajo uradni veterinarji in osebe, pooblaščene za izvajanje nalog carinske službe, vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena je dolžan vsak nadzorni organ, ki pri svojem delu odkrije krzno ali izdelek iz krzna, za katerega sumi, da izvira od psa ali mačke, o tem brez odlašanja obvestiti VURS.
3. člen
(določitev živalske vrste izvora krzna)
(1) Za ugotavljanje živalske vrste izvora krzna se kot presejalna metoda uporablja morfološka analiza dlake, kot potrditvena metoda pa izolacija vrsti specifične deoksiribonukleinske kisline (v nadaljnjem besedilu: DNK) iz vzorca krzna.
(2) Če je iz vzorca krzna izolirana DNK psa, se šteje, da je krzno pasje.
(3) Če je iz vzorca krzna izolirana DNK mačke, se šteje, da je krzno mačje.
(4) V primeru potrditve DNK psa ali mačke iz vzorca mora stroške analize poravnati lastnik blaga.
4. člen
(imenovanje laboratorijev)
Določitev živalske vrste izvora krzna izvajajo laboratoriji uradnega veterinarskega nadzora, ki so imenovani in odobreni v skladu z določili predpisa, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
5. člen
(zadržanje in uničenje blaga)
(1) Pri inšpekcijskem nadzorstvu lahko pristojna uradna oseba iz drugega odstavka 2. člena te uredbe začasno zaseže blago, za katerega se sumi, da je pasje ali mačje krzno ali izdelek iz takega krzna.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati tako dolgo, dokler pristojni inšpektor ne prejme izvidov analiz iz 3. člena te uredbe.
(3) Po potrditvi suma uradna oseba iz drugega odstavka 2. člena te uredbe odredi uničenje blaga s sežigom v sežigalnici.
(4) V primeru, da za zaseženo blago ni mogoče dokazati, da je pasje ali mačje krzno ali izdelek iz takega krzna, pristojni inšpektor na osnovi negativnega izvida analiz iz 3. člena te uredbe blago vrne stranki.
6. člen
(globe)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki daje v promet ali uvozi v Evropsko unijo ali izvozi iz nje krzno mačk in psov ter izdelke, ki vsebujejo tako krzno.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 500 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-18/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-2311-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost