Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2847. Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice, stran 7828.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 76/08, 108/09), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 16. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice določa pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in se nanašajo na naslednja področja:
- varovanje javnega reda in miru na javnih površinah in v zasebnih prostorih,
- varovanje premoženja,
- varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja,
- obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Jesenice, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletne osebe, pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnike.
4. člen
Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, katere lahko uporabljajo pod enakimi pogoji vsi.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost,
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,
3. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev,
4. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih, v prostorih večstanovanjskih objektov, ki za to niso namenjeni in drugih za to neprimernih prostorih,
5. metati predmete, če se s tem moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja,
6. od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 06.00 ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin,
7. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih površinah, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač,
8. zanemarjati red in čistočo v delavnici ali njeni okolici, v okolici stanovanjske ali druge zgradbe tako, da moti okolico, kvari zunanji izgled kraja ali ogroža zdravje ljudi.
7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Organizator je dolžan:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
2. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega oziroma prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
3. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo.
III. VAROVANJE PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javno dobro.
9. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo njihovo uporabo,
2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli,
3. saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju z določili prostorskih aktov občine,
4. v bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj ter sežigati materiale, ki povzročajo motenje okolice ali obremenjevanje okolja,
5. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi,
6. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti,
7. opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne odstraniti pravočasno varnostnih naprav in potrebnih znakov pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega objekta,
8. opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali naprave, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali kvari zunanji izgled kraja,
9. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture.
IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA
10. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, hudournike, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopusti odlaganje predmetov, snovi in odpadkov na svoja zemljišča,
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino,
3. prati in popravljati vozila na javnih površinah,
4. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in druge človeške iztrebke na javne površine,
5. iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,
6. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,
7. kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije.
11. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo ustrezalo prvotnemu stanju.
Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če se zaradi opravljenega posega, kasneje stanje spremeni in ne ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni materiali ali izvedba …).
12. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni:
1. poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena,
2. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja.
13. člen
Neuporabnih in neregistriranih motornih vozil, njihovih delov in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo okolico ni dovoljeno puščati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah ter na zasebnih površinah, vidnih z javnih površin.
V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI
14. člen
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, javna kopališča, javne prireditve, ki jim niso namenjene in v javne prostore. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).
15. člen
Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.
O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih.
V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali pooblaščeno zavetišče.
16. člen
Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
17. člen
Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih dolžan preprečevati ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali je v nočnem času dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih prebivalcev v soseski oziroma naselju.
18. člen
V strnjenih mestnih naseljih Občine Jesenice je prepovedano rediti kopitarje, govedo, prašiče in drobnico. Izven strnjenih naselij je prepovedano rediti kopitarje, govedo, prašiče in drobnico, razen občanom, ki imajo priznan status kmeta. Perutnino in kunce je dovoljeno v strnjenih naseljih Občine Jesenice rediti le v posebnih ograjenih prostorih, ki ne motijo okolice.
V neposredni bližini živilskih obratov, rekreacijskih objektov in zdravstvenih ustanov je prepovedano rediti domače živali iz prvega odstavka tega člena.
Prepovedano je imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico.
19. člen
Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali (golobe, mačke, pse …).
VI. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski inšpektor in občinski redar.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko 10. člena in v nasprotju z 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko 10. člena in v nasprotju z 11., 12. in 13. členom tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
22. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 10. člena tega odloka.
Z globo 2500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 10. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 600,00 EUR.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 9/91 in 9/93).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010-3
Jesenice, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti