Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 7688.

Na podlagi drugega odstavka 2.a člena, 30. člena, prvega in tretjega odstavka 33. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 - odl. US in 111/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/07, 55/07, 67/08 in 46/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa pogoje in pravila za elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike Slovenije, obrazec odločbe v skrajšanem ugotovitvenem postopku, obrazec skupne in carinske deklaracije, navodila za uporabo in izpolnjevanje polj enotne upravne listine ter seznam šifer, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju carinske deklaracije v skladu z:
- Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1, zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije, UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik),
- Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1, zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 177/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, UL L št. 125 z dne 21. 5. 2009, str. 6; v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba),
- Uredbo Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1186/2009/ES),
- Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1, zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 211/2010 z dne 11. marca 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, UL L št. 65 z dne 13. 3. 2010, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2658/87/EGS) in
- Uredbo Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo podatkov, pripravo statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom ali gibanji (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 471/2009/ES).«.
2. člen
V 2. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »V okviru običajnega postopka se kot uradni obrazec za pisno carinsko deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek ali njegov ponovni izvoz ter za dokazovanje statusa blaga uporablja enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL), razen če ni drugače izrecno določeno.«
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »z vsemi spremembami« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 177/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, UL L št. 125 z dne 21. 5. 2009, str. 6«.
Sedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek.
3. člen
V 3. členu se besedilo »2. člen« nadomesti z besedilom »drugi odstavek 2. člena«, besedilo »1. člena« pa se nadomesti z besedilom »prvega odstavka 2. člena«.
4. člen
V 3.a členu se besedilo »Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L št. 302, 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu carinski zakonik)« nadomesti z besedilom »carinskega zakonika«.
5. člen
V tretjem odstavku 5. člena se besedilo »Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti)« nadomesti z besedilom »Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija)«.
6. člen
V prilogi 1 se črta uvodno besedilo pred I. Delom.
V točki B. Zahtevani podatki I. Dela se v legendi Nazivi stolpcev besedilo stolpca B spremeni tako, da se glasi:
»Postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom ali proizvodnja pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo pred izvozom in plačilom izvoznih nadomestil«.
V II. Delu se naslov točke A spremeni tako, da se glasi:
»FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM ALI PROIZVODNJO POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO BLAGA, ZA KATERO VELJAJO IZVOZNA NADOMESTILA, PASIVNIM OPLEMENITENJEM, SKUPNOSTNIM TRANZITOM IN/ALI DOKAZOVANJEM SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA«.
V polju 8 - Prejemnik se v prvem odstavku drugi stavek črta.
V polju 36 - Ugodnosti se besedilo »direktive Sveta 77/388/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347, z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72, z dne 20. 3. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES) «.
7. člen
V prilogi 2, točki 2. Šifre, Polje 1: Deklaracija, 1. podpolje (a2) se v šifrantu polja 1/1(S-1_(1/1)), šifra CO, druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom ali proizvodnja pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo pred izvozom in plačilom izvoznih nadomestil«.
V tretji alineji se besedilo »direktive Sveta 77/388/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347, z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72, z dne 20. 3. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES).
V prilogi se besedilo »direktiva Sveta 77/388EGS« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »direktiva Sveta 2006/112/ES« v ustreznih sklonih.
V 2 podpolju (a1) se v šifrantu polja 1/2 (S-2_(1/2)) vrstica X spremeni tako, da se glasi:
+---+----------------------------------------------------------+
|X |za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku iz |
|  |šifer B in E                       |
+---+----------------------------------------------------------+
V šifrantu polja 1/2 (S-2_(1/2)) se vrstica Y spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------------------------------------------------+
|Y  |za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku iz |
|  |šifer C in F                       |
+----+---------------------------------------------------------+
V Polju 2: Pošiljatelj/izvoznik se Nacionalni šifrant za določene skupine oseb NS-5_(2) spremeni tako, da se glasi:
+----------------+----------------------------------------------------+
|SIA1111111   |fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji  |
|        |državi                       |
+----------------+----------------------------------------------------+
|SIA2222222   |fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi   |
|        |državi članici                   |
+----------------+----------------------------------------------------+
|SIA3333333   |gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi   |
+----------------+----------------------------------------------------+
|SIA4444444   |tuja diplomatska predstavništva           |
+----------------+----------------------------------------------------+
|SIA5555555   |Drugo                        |
+----------------+----------------------------------------------------+
V nacionalnem šifrantu posebnih oznak za polje 31 (NS-15_(31)) se:
- za vrstico s šifro NV dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+------+-------------------------------------------------------+
|NE  |nacionalni; stopnja izpusta v Euro           |
+------+-------------------------------------------------------+
|NC  |nacionalni; količina izpusta CO(2) v g/km       |
+------+-------------------------------------------------------+
|NK  |nacionalni; moč motorja v kW              |
+------+-------------------------------------------------------+
|NT  |nacionalni; količina izpusta trdnih delcev v g/km   |
+------+-------------------------------------------------------+
V šifrantu nacionalnih dodatnih oznak za polje 33 (NS-16_(33)) se vrstice s šiframi V001, V002, V003, V999 črtajo.
Za vrstico s šifro T999 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+---------+--------------------------------------------------------+
|V111   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z   |
|     |batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s    |
|     |svečkami z izmeničnim gibanjem bata, ali motorno vozilo |
|     |iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki uporablja    |
|     |kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na |
|     |vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, s katerim |
|     |koli drugim pogonom                   |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V112   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z   |
|     |batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s    |
|     |kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 5      |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V113   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV, ki  |
|     |uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim    |
|     |zgorevanjem na vžig s kompresijo, s katerim koli drugim |
|     |pogonom, ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena   |
|     |ZDMV z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig |
|     |s kompresijo s stopnjo izpusta večjo ali enako Euro 5  |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V114   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV z   |
|     |električnim pogonom                   |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V115   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na  |
|     |dizelsko gorivo, ki ni z batnim motorjem z notranjim  |
|     |zgorevanjem na vžig s kompresijo in ni kombinacija z  |
|     |električnim pogonom                   |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V116   |motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV z |
|     |motorjem izključno na električni pogon         |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V117   |motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV s |
|     |pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z  |
|     |motorjem izključno na električni pogon         |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V118   |trikolo ali štirikolo, ki ni z motorjem izključno na  |
|     |električni pogon                    |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V119   |motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z |
|     |batnim motorjem, ki ni kolo z motorjem         |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V120   |kolo z (batnim) motorjem iz trinajstega odstavka 6.   |
|     |člena ZDMV                       |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V121   |motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV z |
|     |motorjem izključno na električni pogon         |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V122   |motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena ZDMV,  |
|     |ki ni z batnim motorjem ali motorno vozilo iz      |
|     |trinajstega odstavka 6. člena ZDMV, ki ni z motorjem  |
|     |izključno na električni pogon              |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V123   |trikolo oziroma štirikolo iz trinajstega odstavka 6.  |
|     |člena ZDMV z motorjem izključno na električni pogon   |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V124   |motorno vozilo iz osemnajstega odstavka 6. člena ZDMV s |
|     |pogonom na dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno  |
|     |na električni pogon                   |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V125   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na  |
|     |bencin ali utekočinjen naftni plin, ki ni z batnim   |
|     |motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z |
|     |izmeničnim gibanjem bata                |
+---------+--------------------------------------------------------+
|V126   |motorno vozilo iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV na  |
|     |dizelsko gorivo, ki ni z batnim motorjem z notranjim  |
|     |zgorevanjem na vžig s kompresijo in je kombinacija z  |
|     |električnim pogonom                   |
+---------+--------------------------------------------------------+
V polju 36 Ugodnosti točka 1, se besedilo v vrstici s šifro 4 spremeni tako, da se glasi:
»carinske dajatve v skladu z določbami sporazumov o carinski uniji, ki jih je sklenila Evropska unija«.
V polju 37, šifrant postopkov 37/1 (S-18_(37/1)) se v polju pri šifri 49 besedilo
»1. Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese v domačo porabo v Belgiji.
2. Blago, ki prihaja iz Turčije in se vnese v domačo porabo v Nemčiji.«
nadomesti z besedilom:
»1. Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese za domačo porabo v Belgiji.
2. Blago, ki prihaja iz Andore in se vnese za domačo porabo v Nemčiji.«.
Vrstica s šifro 76 se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja za pridobitev plačila posebnih izvoznih nadomestil pred izvozom.
Primer: Odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, dano v postopek carinskega skladiščenja pred izvozom (člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1741/2006 z dne 24. novembra 2006 o pogojih za dodelitev posebnega izvoznega nadomestila za odkoščeno meso odraslega goveda moškega spola, dano v postopek carinskega skladiščenja pred izvozom*
________________________________
*UL L 329, 25. 11. 2006, str. 7.
V vrstici s šifro 77 se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Proizvodnja blaga pod nadzorom carinskih organov in pod carinsko kontrolo (v smislu člena 4(13) in (14) Zakonika) pred izvozom in plačilom izvoznih nadomestil.
Primer: Konzervirani proizvodi iz govejega in telečjega mesa proizvedeni pod nadzorom carinskih organov in carinsko kontrolo pred izvozom (člena 2 in 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 z dne 23. novembra 2006 o posebnih podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa*
________________________________
*UL L 325, 24. 11. 2006, str. 12«
V šifrantu postopkov 37/2-E (S-23_(37/2-E)) se vrstica s šifro E01 spremeni tako, da se glasi: »uporaba vrednosti na enoto za določanje carinske vrednosti za nekatere vrste kvarljivega blaga (člen 152(1)(a)a izvedbene uredbe)«.
Vrstica s šifro E02 se spremeni tako, da se glasi:
»standardne uvozne vrednosti (na primer: Uredba (ES) št. 1580/2007(*))
________________________________
*UL L 350, 31. 12. 2007, str. 1«.
V šifrantu postopkov 37/2-F (S-24_(37/2-F)) se vrstica s šifro F63 spremeni tako, da se glasi:
»vnos v oskrbovalno skladišče (členi 37 do 40 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009(*))
________________________________
*UL L 186, 17. 7. 2009, str. 1«.
V polju 40 šifrantu predhodnih dokumentov (S-27_(40)) se za vrstico s šifro »T2M« dodata novi vrstici, ki se glasita:
+----------------------------------------------------+--------+
|skupna deklaracija za začasno hrambo        |337   |
+----------------------------------------------------+--------+
|vstopna skupna deklaracija             |355   |
+----------------------------------------------------+--------+
V polju 44 Dodatne informacije/ predložene listine/ potrdila in dovoljenja se:
- v točki 1. Dodatne informacije, besedilo:
»Primer: Pri poenostavljenem izvoznem postopku mora izvod 3 vsebovati zaznamek »Poenostavljeni izvozni postopek« (člen 280(3)). V polje 44 se torej vpiše »Poenostavljeni izvoz - 30100«,
spremeni tako, da se glasi:
»Primer: Deklarant lahko v polje 44 vpiše »RET-EXP« ali šifro 30400, s čimer navede, da želi, da se mu izvod 3 vrne. (člen 793a(2) izvedbene uredbe)«.
V šifrantu dodatnih informacij (šifre XXXXX) (S-29_(44-1)) se vrstici s šiframa 30100 in 30200 črtata.
Vrstica s šifro 30300 se spremeni tako, da se glasi:
+------------+----------------+------------------------+-----+-------+
|člen 298  |Izvoz      |Člen 298 Uredbe (EGS)  |44  |30300 |
|izvedbene  |kmetijskega   |št. 2454/93       |   |    |
|uredbe   |blaga – posebna |Posebna uporaba: blago |   |    |
|      |uporaba     |deklarirano za izvoz – |   |    |
|      |        |uporaba kmetijskih   |   |    |
|      |        |izvoznih nadomestil   |   |    |
|      |        |izključena       |   |    |
+------------+----------------+------------------------+-----+-------+
Vrstica s šifro 30400 se spremeni tako, da se glasi:
+------------+-------------------------------+---------+-----+-------+
|člen 793a(2)|Želim, da se mi izvod 3 vrne. |»RET-EXP«|44  |30400 |
|izvedbene  |                |     |   |    |
|uredbe   |                |     |   |    |
+------------+-------------------------------+---------+-----+-------+
V nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS-30_(44-1)) se vrstica s šifro 3I050 črta.
Vrstica s šifro 3D050 se spremeni tako, da se glasi:
+------+--------------------------------+----------------------+
|3D050 |oprostitev plačila davka na   |člen         |
|   |dodano vrednost (v       |ZDDV/odstavek/točka  |
|   |nadaljevanju: DDV)       |           |
+------+--------------------------------+----------------------+
Vrstica s šifro G001 se spremeni tako, da se glasi:
+-------+-------------------------------------------+----------+
|3G001 |zavarovanje deklaranta ali njegovega    |št. GRN  |
|    |zastopnika                 |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
Vrstica s šifro 3G004 se spremeni tako, da se glasi:
+-------+------------------------------------------------+-----------+
|3G004 |zavarovanje tretje osebe            |št. GRN  |
+-------+------------------------------------------------+-----------+
Za vrstico s šifro 3L001 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M001 |motorno vozilo z najmanj 8 sedeži    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M002 |trikolo ali štirikolo z dvotaktnim   |       |
|   |motorjem na notranje zgorevanje     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M003 |motorno vozilo iz trinajstega odstavka |       |
|   |6. člena ZDMV z dvotaktnim motorjem na |       |
|   |notranje zgorevanje           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M040 |identifikacijska številka (številka   |ident. oznaka |
|   |šasije)                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M041 |znamka motornega vozila         |znamka    |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M042 |tip motornega vozila          |tip      |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M043 |vrsta goriva              |oznaka    |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M044 |datum prve registracije         |DD/MM/LLLL  |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3M999 |motorna vozila, za katere se okoljska  |       |
|   |dajatev za onesnaževanje okolja zaradi |       |
|   |nastajanja izrabljenih motornih vozil  |       |
|   |ne plačuje               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
V 1. opombi se besedilo:
»člen ZDDV/točka:       številko člena Zakona o DDV / številko
               točke, na kateri temelji oprostitev
               DDV«
spremeni tako, da se glasi:
»člen ZDDV/odstavek/točka:  številko člena Zakona o DDV/številko
               odstavka (če obstaja)/številko točke
               (če obstaja), na kateri temelji
               oprostitev DDV«
Za opombo 1 se pika na koncu nadomesti s podpičjem in doda novo
besedilo, ki se glasi:
»št. GRN:           sklicno številko instrumenta
               zavarovanja iz evidence predloženih
               instrumentov zavarovanja;
znamka:            znamko motornega vozila;
tip:             tip motornega vozila;
oznaka:            enočrkovno oznako (a1) vrste goriva
               (B - bencin, P - utekočinjeni naftni
               plin, D - dizel, E - elektrika,
               K - kombinirano).«
V opombi 2. za šifro 3G002 se doda novo besedilo, ki se glasi » 3G004,«.
Šifrant slovenskih carinskih organov (NS-13_(29)) se nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
+-----------------------------------------------+--------------+
|Naziv                     |   Šifra  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|GENERALNI CARINSKI URAD            |  SI000010  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD CELJE              |  SI002006  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Celje                |  SI002022  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec               |  SI002065  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rogatec    |  SI002067  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec   |  SI002073  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Dobovec    |  SI002081  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rajnkovec   |  SI002066  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Bistrica ob  |  SI002030  |
|Sotli                     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Imeno     |  SI002103  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Sedlarjevo   |  SI002104  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Podčetrtek   |  SI002105  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rakovec    |  SI001213  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Orešje     |  SI001220  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Stara vas –  |  SI001221  |
|Bizeljsko                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Nova vas ob  |  SI001222  |
|Sotli                     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Celje           |  SI002800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD DRAVOGRAD            |  SI003002  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dravograd              |  SI003053  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Dravograd         |  SI003800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD JESENICE             |  SI005005  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Plavški travnik           |  SI005080  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Center za TARIC in kvote            |  SI005100  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Jesenice         |  SI005800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD KOPER              |  SI006001  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Koper                |  SI006036  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Luka Koper              |  SI006044  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Potniška luka Koper         |  SI006060  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod  |  SI006080  |
|Izola                     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod  |  SI006090  |
|Piran                     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja               |  SI006125  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, letališče Portorož     |  SI006170  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Sečovlje –  |  SI006117  |
|kontrolna točka                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Sočerga    |  SI006133  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod ŽP Rakitovec |  SI006137  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Brezovica pri |  SI006134  |
|Gradinu                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Rakitovec   |  SI006135  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Podgorje   |  SI006136  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Koper           |  SI006800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD LJUBLJANA            |  SI001000  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Kranj                |  SI001026  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Letališče Brnik           |  SI001034  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika               |  SI001115  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Krasinec    |  SI001116  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Božakovo    |  SI001117  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Krmačina    |  SI001118  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Radovica    |  SI001119  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Brezovica   |  SI001120  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica     |  SI001174  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Žuniči     |  SI001176  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika   |  SI001182  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Novo mesto              |  SI001050  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petrina               |  SI001166  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petrina, mejni prehod Osilnica    |  SI001167  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petrina, mejni prehod Sodevci    |  SI001175  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Pošta Ljubljana           |  SI001042  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Terminal Ljubljana          |  SI001913  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Ljubljana         |  SI001800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Novo mesto        |  SI001850  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD MARIBOR             |  SI007008  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Gruškovje              |  SI007075  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji   |  SI007083  |
|Leskovec                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Maribor               |  SI007067  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Maribor, mejni prehod Letališče   |  SI007040  |
|Maribor                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Zavrč                |  SI007091  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Zavrč, mejni prehod Drenovec     |  SI007092  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Zavrč, mejni prehod Meje       |  SI007093  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Maribor          |  SI007800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA          |  SI004009  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Murska Sobota            |  SI004017  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP    |  SI004165  |
|Lendava                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petišovci              |  SI004157  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Gibina    |  SI004149  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Razkrižje  |  SI004130  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Hotiza*   |  SI004166  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Središče ob Dravi          |  SI004106  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod ŽP  |  SI004122  |
|Središče ob Dravi               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Ormož|  SI004114  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod   |  SI004107  |
|Središče ob Dravi I              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Murska Sobota       |  SI004800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD NOVA GORICA           |  SI008004  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Vrtojba               |  SI008128  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za Intrastat              |  SI008006  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za tranzit               |  SI008005  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Nova Gorica        |  SI008800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD SEŽANA              |  SI009000  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Jelšane               |  SI009124  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod ŽP Ilirska   |  SI009116  |
|Bistrica                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod Babno Polje  |  SI001140  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod Novi Kot    |  SI001141  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod Podplanina   |  SI001158  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod Novokračine  |  SI009125  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Starod                |  SI009132  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Starod, mejni prehod Starod I    |  SI009133  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Terminal Sežana           |  SI009043  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Sežana          |  SI009800  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|                        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|CARINSKI URAD BREŽICE             |  SI003000  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Obrežje               |  SI001123  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas |  SI001190  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava Obrežje, mejni prehod Planina v   |  SI001191  |
|Podbočju                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava ŽP Dobova              |  SI001131  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce   |  SI001212  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Oddelek za trošarine Brežice          |  SI003850  |
+-----------------------------------------------+--------------+
  * Objekt mejne kontrole se nahaja na ozemlju, kjer potek
meje med državama še ni sporazumno ugotovljen oziroma določen.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2010.
Št. 007-236/2010/15
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-1611-0086
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost