Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2812. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010, stran 7677.

Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010 (Uradni list RS, št. 17/10) se v prvem odstavku 1. člena deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 146/2010 z dne 23. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 47 z dne 24. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES).«.
2. člen
V 2. členu se v točki o) besedilo »Uredbe 1120/2009/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 1122/2009/ES«.
V točki p) se besedilo »Uredbe 1120/2009/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 1122/2009/ES«.
V točki r) se besedilo »Uredbe 1120/2009/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 1122/2009/ES«.
3. člen
V četrtem odstavku 11. člena se točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) zahtevek za dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva za leto 2010 ter zahtevek za izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki za leto 2010 iz obrazca »Zahtevek za dodelitev dodatkov za ovce in koze, za hmeljišča in za ohranitev živinoreje na kmetijskem gospodarstvu s travinjem ter dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva za leto 2010 ter zahtevek za izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki za leto 2010«;«.
4. člen
V 12. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevke za dodelitev dodatkov za ovce in koze, za hmeljišča in za ohranitev živinoreje na kmetijskem gospodarstvu s travinjem hkrati z zbirno vlogo na obrazcu iz točke e) četrtega odstavka prejšnjega člena.«.
5. člen
V 16. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Umik zahtevka za pomoč ni dovoljen za površino, za katero je nosilec kmetijskega gospodarstva vložil predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s predpisom, ki ureja RKG, in je bil ta predlog delno ali v celoti zavrnjen, od datuma, ko je bila sprememba zaradi zavrnjene površine vpisana v RKG.«.
6. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta besedilo »za posamezno skupino rastlin«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je na posameznem GERK-u oziroma kmetijski parceli, prijavljeni na zbirni vlogi, ugotovljena površina manjša od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se zavrne celotna prijavljena površina na tej kmetijski parceli. Če je na posameznem GERK-u oziroma kmetijski parceli, prijavljeni na zbirni vlogi, ugotovljena površina znotraj posameznega GERK-a, ki bi v skladu z določbami predpisa, ki ureja RKG, morala tvoriti svoj GERK, manjša od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se zavrne ugotovljena površina, ki bi morala tvoriti svoj GERK. Za tako zavrnjeno površino se uporabijo znižanja in izključitve iz 58. člena Uredbe 1122/2009/ES.«.
Za devetim odstavkom se doda novi deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena se v primeru, ko kontrolor na kraju samem znotraj posameznega GERK-a ugotovi in izloči mostiček, kot je opredeljen v predpisu, ki ureja RKG, in na ta način razdeli GERK na dva ali več ločenih delov in je ugotovljena površina posameznega tako nastalega dela manjša od površine, določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se ta površina zavrne in se ne šteje kot prijavljena površina ter se zanjo ne uporabijo znižanja in izključitve iz 58. člena Uredbe 1122/2009/ES.«.
7. člen
Za Prilogo 1 se pred naslovom obrazca »A - Izjave nosilca kmetijskega gospodarstva« doda naslov »Priloga 2: Obrazci in šifranti«.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-2311-0148
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost