Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2763. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R), stran 7559.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. junija 2010.
Št. 003-02-6/2010-3
Ljubljana, dne 21. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-R)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) se 4. člen črta.
2. člen
Drugi odstavek 13. člena se črta.
3. člen
Tretji odstavek 13.a člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
14. in 14.a člen se črtata.
5. člen
15. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 15.a člena se besede »prebivalstveni gostoti, naseljenosti« nadomestijo z besedama »gostoti naseljenosti«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Z zakonom se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Postopki s predlogi za spremembo območij občin, ustanovitev novih občin in ustanovitev novih mestnih občin, o katerih pred uveljavitvijo tega zakona ni bil razpisan referendum, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
Postopki s predlogi za spremembo območij občin, ustanovitev novih občin in ustanovitev novih mestnih občin, o katerih je bil pred uveljavitvijo tega zakona razpisan referendum, se nadaljujejo in končajo po določbah, ki so te postopke urejale pred uveljavitvijo tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-01/10-16/21
Ljubljana, dne 15. junija 2010
EPA 1008-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti