Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2491. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010, stran 7161.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09) je Občinski svet Občine Zavrč na 1. izredni seji dne 9. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |                   |     v eurih|
+------+--------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/      |  Proračun leta|
|   |Konto/Podkonto            |      2010|
+------+--------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  2.137.316,21|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  1.274.591,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  1.199.041,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.125.841,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    40.250,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    32.950,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    75.550,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    19.250,00|
|   |premoženja              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     750,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |     250,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    55.300,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    25.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    15.000,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    10.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   837.725,21|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   239.021,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   598.704,21|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  2.465.164,23|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   567.411,23|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   145.965,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za     |    20.700,00|
|   |socialno varnost           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   360.595,23|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    1.400,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    38.751,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   463.888,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije            |    4.900,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   263.000,00|
|   |gospodinjstvom            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    52.739,00|
|   |organizacijam in ustanovam      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   143.249,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.351.815,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1.351.815,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    82.050,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |    48.450,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|   |proračunski uporabniki        |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    33.600,00|
|   |proračunskim uporabnikom       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |   –327.848,02|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+------+--------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        0|
|   |naložb                |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|   |V.)                  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |   196.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |   196.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   196.000,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |    40.144,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    40.144,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |    40.144,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –171.992,02|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   155.856,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   327.848,02|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |   171.992,02|
|   |12. 2008               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |   171.992,02|
+------+--------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč se v 10. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži v višini 196.000,00 eurov.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2008-004
Zavrč, dne 9. junija 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost