Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2490. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje, stran 7160.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje
1. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana–Novo mesto. Kljub dobri prometni legi se mesto Trebnje do konca 2. svetovne vojne ni razvijalo in je ostalo manjše gospodarsko središče poljedelske okolice. Po letu 1958, ko je Trebnje postalo središče občine in je bila zgrajena nova cesta Ljubljana–Zagreb je Trebnje z industrializacijo dobilo številna nova delovna mesta v kovinski, lesnopredelovalni in tekstilni industriji ter industriji gradbenega materiala. Zaradi neusmerjenega razvoja v zadnjih dveh desetletjih mesto Trebnje s 14.602 prijavljenimi prebivalci spada med majhna mesta brez kvalitetnega urbanega življenja, z degradiranim mestnim prostorom in prometno neučinkovito infrastrukturo, a z velikim dolgoročnim potencialom.
V zadnjih letih postaja mesto Trebnje privlačno za priseljevanje. Rast prebivalstva se bo zaradi dokončanja avtocestne povezave Ljubljana–Zagreb v naslednjih letih še povečevala, kar bo posledično vplivalo na povečano gravitacijsko moč Trebnjega, ki bo postalo še bolj privlačno za priseljevanje. V Trebnjem se zato v prihodnjih letih pričakuje še bolj intenziven proces suburbanizacije iz Ljubljanske urbane regije.
Območje predvidene pozidave sodi po namenski rabi v območja poselitve znotraj urbanistične zasnove in se deloma nahaja v območju kulturne dediščine (arheološka dediščina).
Razlogi za pripravo:
– potreba po definiranju razvojnih potencialov ter določitev izhodišč za njihov razvoj,
– težnja k realizaciji razvojnih potreb in ciljev,
– neustrezna prostorska ureditev, ki trenutno ne zagotavlja skladnega prostorskega razvoja mesta in širšega območja Trebnjega,
– neurejenost in slaba izkoriščenost posameznih območij mesta, ki so trenutno degradirana in ki bi ob ustrezni revitalizaciji lahko postala nova programska središča mesta,
– neurejenost parternih površin, dostopov in drugih prostih površin, rekreacijskih površin in pomanjkanje poenotene pripadajoče ulične opreme,
– izrazita nadvlada motoriziranega prometa skozi samo središče mesta, ki uporabniku onemogoča uporabo mesta oziroma mestnega parterja,
– neustrezna in na nekaterih mestih dotrajana komunalna, energetska in prometna infrastruktura.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrta in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), z upoštevanjem
– Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06),
– Urbanistična zasnova Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93),
– Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94) in
– vse zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Obravnavano območje načrtovanih ureditev se nahaja v središču mesta in obsega parcele oziroma dele parcel št. 32, 46/5, 47, 49, 64, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83/1, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/3, 91/1, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 107, 108/5, 121/1, 131, 149/1, 150/24, 151/14, 151/15, 152, 174, 175/1, 175/4, 175/5, 175/7, 183/2, 184, 185, 186/1, 186/3, 186/4, 187, 189, 190, 191/2, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217/2, 217/3, 217/5, 217/6, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 221/2, 221/3, 221/4, 222/1, 222/2, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236/1, 236/2, 237, 348/1, 356, 357, 358, 359, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 369/6, 369/9, 369/21, vse k.o. Trebnje.
Obravnavano območje obsega površino nekaj več kot 13 ha in je na vzhodni strani omejeno s Temeniško potjo, na zahodni strani pa s Kidričevo cesto. Na južni strani je omejeno z železniško progo in južneje z ekološko pomembnim območjem reke Temenice s poplavno ravnico in fosilno strugo. Na severni strani mejo ureditvenega območja predstavljata deloma Gubčeva cesta, deloma pa Slakova ulica.
Poleg obravnavanega območja je obseg možno razširiti tudi na zemljišča, ki niso vključena v območje OPPN Trebnje. Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven območja ureditve.
3. člen
(načrtovana ureditev)
Načrtovana celovita prostorska ureditev mesta, je razvojno naravnana in bo zagotavljala modernizacijo območja ter pogoje za skladni bodoči prostorski razvoj mesta Trebnje:
– predvidena je ureditev centra mesta Trebnje z umestitvijo novih objektov na nove lokacije in na lokacije določenih obstoječih objektov, ki so predvideni za rušenje,
– obstoječi objekti in objekti nepremične kulturne dediščine se revitalizirajo, pri nekaterih se predvidi le ureditev fasad,
– predvidena je celovita ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme,
– predvideni sklopi objektov z raznoliko namembnostjo skupaj tvorijo zaokroženo celoto in ustvarjajo značaj mestnega jedra,
– v središču se predvidijo vse glavne mestotvorne funkcije in storitve,
– prometno preobremenjeno središče bo z ureditvijo in posodobitvijo pridobilo novo dolgoročno usmeritev za postopno in kontrolirano uresničevanje vizije razvoja,
– načrtovana ureditev temelji na izločitvi grobega avtomobilskega prometa, dodatnih trgih in zelenih površinah in novih stanovanjskih, poslovnih in drugih objektih,
– glavni promet je načrtovan na obodu ureditvenega območja, kjer so predvidene tudi glavne parkirne površine,
– ustrezna ureditev komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki bo zagotavljala funkcioniranje mestnega središča z obstoječimi in v bodoče načrtovanimi objekti.
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Pri pripravi OPPN Trebnje je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, vse že izdelane strokovne podlage in obstoječe podatke:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90, in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94),
– Urbanistična zasnova Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93),
– Arhitekturno zasnovo mestnega središča Trebnje – variantna rešitev 5 končna, maj 2010, izdelovalec Arhe d.o.o. Ljubljana
– osnutek OPN Občine Trebnje,
– Valorizacijo nepremične kulturne dediščine v mestnem jedru Trebnjega (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območja enota Novo Mesto, oktober 2009),
– podatke o obstoječi in načrtovani komunalni, prometni in energetski infrastrukturi,
– topografske in katastrske ter druge geodetske podatke iz uradnih evidenc.
Za območje predvidene prostorske ureditve je izdelan geodetski načrt.
Način pridobitve strokovne rešitve:
V sklopu pripravljalnih del postopka OPPN je bilo izdelanih pet variantnih rešitev arhitekturne zasnove središča mesta Trebnje. Izbrana variantna rešitev številka 5 je osnova za izdelavo osnutka OPPN za središče Trebnjega.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
Sklep o pripravi OPPN        junij 2010
Izdelava osnutka OPPN        junij, julij 2010
Pridobivanje smernic         julij, avgust 2010
in odločitve o CPVO
Izdelava okoljskega poročila     avgust 2010
Javna razgrnitev in obravnava OPPN  september, oktober 2010
Izdelava predloga OPPN        november 2010
Pridobivanje mnenj          december 2010
                   januar 2011
Priprava usklajenega predloga OPPN  februar 2011
Sprejem odloka na občinskem svetu  marec 2011.
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtevnosti posega in priprave OPPN ter zahtev nosilcev urejanja prostora. Terminski plan predvideva tudi izdelavo okoljskega poročila, čeprav se pristojno ministrstvo še ni odločilo o tem, ne vključuje pa časa, ki bo potreben za predhodne arheološke raziskave, če bodo le-te zahtevane v smernicah pristojnega nosilca urejanja.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za načrtovanje in mnenja ter sodelovali v postopku priprave OPPN so:
1. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto,
6. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana,
7. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
8. Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor (občinske javne ceste), Goliev trg 5, Trebnje,
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
10. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
11. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
12. Zavod za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 7, 8000 Novo mesto,
13. Krajevna skupnost Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja še drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, ali bo v postopku potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) podati smernice in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. V primeru, da v zakonsko določenem roku ne podajo smernic, se smatra, da jih nimajo.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Trebnje.
Naročnik OPPN: Občina Trebnje.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje.
Št. 007-11/2010
Trebnje, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost