Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica, stran 7153.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB-2 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – Odl. US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 26. redni seji dne 4. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
1. člen
V Pravilniku o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 134/06) se v 3. členu črta beseda »sta«, za besedo »otrokom« pa se črta besedilo »državljana Republike Slovenije in da«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta pika in doda besedilo »in na spletni strani občine«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino enkratnega denarnega prispevka določi občinski svet s sklepom ob sprejemu odloka o proračunu za posamezno leto.
O upravičenosti do izplačila prispevka odloči občinska uprava z odločbo na podlagi tega pravilnika in v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Denarni prispevek se praviloma izplača v enkratnem znesku.
Denarni prispevek se izplača na bančni račun upravičenca.
Denarni prispevek se lahko izplača tudi na bančni račun novorojenca, če eden od staršev ali zakoniti zastopnik izkaže željo s prilogo k pisni vlogi.«
4. člen
V 8. členu se črta beseda »sta«, za besedo »otrokom« pa se črta besedilo »državljana Republike Slovenije in da«.
5. člen
V 11. členu se črta beseda »sta«, za besedo »otrokom« pa se črta besedilo »državljana Republike Slovenije in da«.
6. člen
V 12. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Enkratni denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan. Javni razpis se objavi predvidoma meseca julija za naslednje šolsko leto.
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.«
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo oblikuje občinska uprava in predložitvijo zahtevanih dokazil v javnem razpisu. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica in na spletni strani občine.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 15. členu se črta beseda »sta«, za besedo »dijakom« pa se črta besedilo »državljana Republike Slovenije in da«.
8. člen
V 16. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan. Javni razpis se objavi predvidoma meseca avgusta za naslednje šolsko leto.
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.«
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dijak uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo oblikuje občinska uprava in predložitvijo zahtevanih dokazil v javnem razpisu. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica in na spletni strani občine.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino enkratnega denarnega prispevka za posameznega prosilca določi občinski svet s sklepom. Sklep o višini denarnega prispevka izda župan na podlagi odločitve občinskega sveta.
Denarni prispevek se izplača na bančni račun upravičenca.«
10. člen
V 19. členu se črta besedilo »da je državljan Republike Slovenije in«.
11. člen
V 20. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan. Javni razpis se objavi predvidoma meseca septembra za naslednje študijsko leto.
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.«
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študent uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo oblikuje občinska uprava in predložitvijo zahtevanih dokazil v javnem razpisu. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica in na spletni strani občine.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino enkratnega denarnega prispevka za posameznega prosilca določi občinski svet s sklepom. Sklep o višini denarnega prispevka izda župan na podlagi odločitve občinskega sveta.
Denarni prispevek se izplača na bančni račun upravičenca.«
13. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Občinska enkratna denarna pomoč se za posamezen primer, določen s tem pravilnikom, lahko dodeli enkrat letno in se praviloma izplača v enkratnem znesku.
Enkratna denarna pomoč se lahko odobri do višine socialne pomoči po zakonu, ki ureja področje socialnega varstva na osebo ali družino, povišano do 50%.
Občinski svet določi višino enkratne denarne pomoči v posameznem primeru glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca ali družine.«
14. člen
Drugi odstavek 23. člena se črta.
15. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2010-2
Osilnica, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost