Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2485. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica, stran 7152.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 26. redni seji dne 4. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določa se višina turistične takse na območju Občine Osilnica (v nadaljnjem besedilu: občina), zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Na območju, opredeljenem v 1. členu tega odloka, se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
III. NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 4. člena tega odloka v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.
7. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
8. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka so do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
Poročilo so osebe iz 5. člena tega odloka dolžne predložiti tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
Turistična taksa je namenski prihodek občine in se uporablja za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom občine.
IV. NADZOR
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
12. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka, preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 82/98).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2010-2
Osilnica, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Osinica
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost