Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2480. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice, stran 7099.

Na podlagi 50. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Nadzorni odbor Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 19. maja 2010 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in določa način dela Nadzornega odbora Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ter status članov kot organa občine.
2. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Dolenjske Toplice in tega poslovnika.
3. člen
Sedež nadzornega odbora je Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
4. člen
Nadzorni odbor ima svojo štampiljko, ki je okrogle oblike, v premeru 3,0 cm in ima v krogu na zgornji polovici napis: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, na spodnji polovici pa napis: NADZORNI ODBOR. V sredini štampiljke je grb Občine Dolenjske Toplice.
Pravico uporabe štampiljke ima predsednik nadzornega odbora, pooblaščen član nadzornega odbora in delavec strokovne službe občinske uprave s soglasjem predsednika nadzornega odbora.
Štampiljko nadzornega odbora hrani delavec strokovne službe občinske uprave, ki tudi skrbi za njegovo uporabo.
5. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki so zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
Po predhodni presoji lahko nadzorni odbor sprejme odločitev o izključitvi javnosti.
6. člen
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom oziroma aktom občinskega sveta, kakor tudi organizacij uporabnikov proračunskih sredstev. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
7. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika ali pooblaščeni član nadzornega odbora.
8. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:
1. vodi in organizira delo nadzornega odbora,
2. sklicuje in vodi seje,
3. podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
4. skrbi za izvajanje sklepov,
5. sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo,
6. po potrebi prisostvuje sejam občinskega sveta in sejam njegovih delovnih teles.
II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
9. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane imenuje občinski svet za dobo 4 let oziroma do poteka mandata članom občinskega sveta, ki jih je nadzorni odbor imenoval.
Predsednika in namestnika oziroma pooblaščenega člana nadzornega odbora izvolijo člani odbora.
10. člen
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se smiselno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
11. člen
Funkcija člana nadzornega odbora je nepoklicna.
Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Dolenjske Toplice.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
12. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
13. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.
Nadzorni odbor ocenjuje tudi učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
14. člen
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga nadzorni odbor sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov.
15. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Direktor občinske uprave določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo nadzornega odbora.
16. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in predlogov finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, ter letni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore.
S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
17. člen
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata občinski svet in župan, nadzor pa uvede po lastni presoji.
1. Postopek
18. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini.
Stranka v postopku (nadzorovana oseba) je porabnik sredstev občinskega proračuna.
19. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore.
20. člen
V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora:
1. na sejah,
2. pri uporabnikih proračunskih sredstev,
3. pri strokovnih službah občinske uprave.
21. člen
Na sejah člani nadzornega odbora planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove nosilce.
22. člen
O izboru nadzorovane osebe se nadzorni odbor odloča samostojno in izda o tem ustrezen sklep, ki se vroči nadzorovani osebi najpozneje 7 dni pred izvedbo nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija in odgovorna oseba).
23. člen
Redne letne nadzore določi nadzorni odbor z letnim načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
24. člen
Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po lastni presoji na podlagi:
1. pobud občinskega sveta,
2. pobud župana,
3. pobud članov nadzornega odbora.
25. člen
Nadzor opravi član nadzornega odbora, ki ga določi za posamezno zadevo nadzorni odbor s sklepom.
Za izvedbo določene naloge lahko nadzorni odbor oblikuje tudi delovno skupino.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Pogodbo o delu z izvedencem sklene župan.
26. člen
Nosilec naloge je odgovoren za racionalno izvedbo naloge.
O poteku naloge in ugotovitvah poroča nosilec naloge nadzornemu odboru.
Po opravljenem pregledu pripravi nosilec naloge poročilo, v katerem navede nadzorovano osebo, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predloge ukrepov, če je pri nadzorovani osebi ugotovil nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem, namenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju.
27. člen
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Izvajalec nadzora ima pravico zahtevati vse podatke, ki jih potrebuje za izvedbo zaupane naloge.
Občinski organi so dolžni posredovati zahtevane podatke, s katerimi razpolagajo v zvezi z nadzorom.
28. člen
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor. Predlog poročila se pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico do ugovora v 15 dneh od prejema. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
29. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
30. člen
Če obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
31. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
32. člen
O vsakem nadzoru se vodi spis, v katerega se vlagajo vse beležke in druge listine, zapisnik, predhodno in končno poročilo ter ugovori.
33. člen
Poročilo izvedenca obravnava nadzorni odbor in na podlagi tega oblikuje predhodno poročilo.
Nadaljnji postopek poteka v skladu z določbami tega poslovnika.
34. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan in porabniki proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in upoštevati podana priporočila in predloge.
2. Način dela
35. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na rednih in izrednih sejah.
Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo večine članov nadzornega odbora.
36. člen
Izredna seja se skliče v nujnih primerih, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic. Vabilo za izredno sejo z gradivom mora biti vročeno članom najkasneje tri dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja skliče v krajšem roku. V tem primeru se lahko predlaga dnevni red seje in gradivo na sami seji.
37. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlog za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
38. člen
Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:
1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda,
2. potrditev sklepov prejšnje seje nadzornega odbora,
3. pobude članov nadzornega odbora.
Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda pripraviti pisno gradivo.
39. člen
Vabilo na redno sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najkasneje 5 dni pred dnem, določenim za sejo.
Gradivo za seje pripravijo strokovne službe občinske uprave ali člani nadzornega odbora, ki vsebino določene točke dnevnega reda najbolj poznajo.
Vabilo na sejo se skupaj z gradivom pošlje tudi županu in vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna.
40. člen
Seji nadzornega odbora lahko prisostvujejo tudi druge osebe. Prisotne so lahko na podlagi vabila predsednika ali s soglasjem člana nadzornega odbora.
3. Javnost dela
41. člen
Seje nadzornega odbora so zaradi varstva osebnih podatkov in varstva državne, uradne in poslovne skrivnosti zaprte za javnost in na njih lahko prisostvujejo samo vabljeni.
42. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost se zagotavlja:
1. z objavo dokončnih poročil in zaključkov posameznih zadev,
2. s poročanjem na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
3. s sklicevanjem tiskovnih konferenc,
4. z drugimi oblikami predstavitve dela nadzornega odbora javnosti.
Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora je odgovoren predsednik nadzornega odbora.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva nadzornega odbora, ki so zaupne narave.
4. Potek seje
43. člen
Na začetku seje predsednik ugotovi sklepčnost. Zabeležijo se opravičeno in neopravičeno odsotni in prisotnost drugih oseb.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
44. člen
Zatem sledi sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red posameznih točk, umakne predlagana točka ali predlaga razširitev dnevnega reda.
Dnevni red da v celoti predsednik na glasovanje.
Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih točkah.
45. člen
Obvezna točka vsake seje je sprejem sklepov prejšnje seje nadzornega odbora. K sklepom lahko člani podajo pripombe in predloge za ustrezno spremembo in dopolnitev. Sklepi so sprejeti, če nanje ni pripomb oziroma po izglasovanih spremembah in dopolnitvah.
46. člen
Uvodno obrazložitev posamezne točke poda poročevalec, nakar sledi razprava, ki se odvija po prijavljenem vrstnem redu.
Razprava posameznika mora biti časovno primerno omejena in se mora nanašati na obravnavano točko dnevnega reda.
Če se razpravljavec od predmeta oddalji, ga predsedujoči opozori in mu odvzame besedo, če opozorila ne upošteva.
O morebitnem ugovoru na odvzem besede odloči nadzorni odbor.
47. člen
Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če so za sprejem odločitve potrebni nadaljnji materiali ali dokumenti, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-teh.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
48. člen
Predsednik prekine sejo in jo preloži, če:
1. seja ni več sklepna,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. je treba pripraviti predloge za odločitev,
4. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno od prihodnjih sej.
49. člen
Za red na seji skrbi predsednik. Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsednik.
Kršilca reda sme predsednik opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali, v skrajnem primeru, zahtevati, da zapusti sejo.
O morebitnem ugovoru odloča nadzorni odbor.
Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njem ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
50. člen
Strokovni delavci občinske uprave so dolžni v primeru zaupnih podatkov opozoriti prisotne na seji na zlorabo takšnih podatkov in ustreznih posledic.
5. Odločanje
51. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, sklepa in sprejema svoja poročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov. Po vsaki točki dnevnega reda se oblikuje predlog sklepa.
Sklep po potrebi dokončno oblikuje predsednik. Člani nadzornega odbora glasujejo o predlaganem sklepu.
Če je o isti zadevi izoblikovanih več predlogov, se glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili predlogi podani.
Glasuje se javno, razen če se večina navzočih članov nadzornega odbora odloči za tajno glasovanje.
52. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok. Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. Če član nadzornega odbora poteku ali ugotovitvi izida glasovanja utemeljeno ugovarja, se lahko glasovanje ponovi. Rezultat glasovanja se navede v zapisniku, pri čemer mora biti razvidno število glasov ''za'' in ''proti''. Imen glasovalcev se ne navaja, razen če kateri od članov tega izrecno ne zahteva.
53. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami. Tajno glasovanje izvedeta zapisnikar ali strokovni delavec občinske uprave in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja. Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.
6. Zapisnik
54. člen
O seji nadzornega odbora se piše skrajšan zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu, udeležencih seje, spremembah in dopolnitvah dnevnega reda, razpravljavcih in sprejetih sklepih, izidu glasovanja.
Izvodu zapisnika za arhiv se priloži gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Na izrecno zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese njegova dobesedna razprava.
Za pripravo zapisnika skrbi tajnik občine, ki lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in zapisnikar.
55. člen
Zapisnik se dostavi skupaj z vabilom in sklepi nadzornemu odboru, prav tako pa županu občine.
56. člen
Zapisniki in vse gradivo se hrani v arhivu občinske uprave. Za arhiviranje in roke hranjenja gradiva se uporabljajo predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentarno gradivo.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
57. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki je bilo obravnavano na seji nadzornega odbora, občinskega sveta, odborov in komisij, in ki se hranijo v občinski upravi.
V. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA IN RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI
58. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.
V proračunu Občine Dolenjske Toplice se predvidijo sredstva za izvajanje rednih nalog, za opravljanje časovno in strokovno zahtevnejših nalog nadzora in sredstva za morebitno vključitev zunanjih izvedencev.
59. člen
Odredbodajalec za porabo finančnih sredstev nadzornega odbora je predsednik nadzornega odbora ali pooblaščeni član nadzornega odbora.
VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
60. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Spremembe in dopolnitve poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
61. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom se uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice. Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik.
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 34/00).
62. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1049/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 19. maja 2010
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Dolenjske Toplice
Marija Papež l.r.

AAA Zlata odličnost