Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2478. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009, stran 7096.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 65. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/09) je občinski svet na 27. seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki              4.555.339,47
II.  Skupaj odhodki              4.837.303,16
III. Presežek odhodkov nad prihodki       281.963,69
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in       7.483,47
   prodaja kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih    21.902,15
   deležev
VI.  Dana minus prejeta posojila in        14.418,68
   spremembe kapitalskih deležev
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje proračuna              0,00
VIII. Odplačila dolga               74.161,60
IX.  Neto odplačilo dolga             74.161,60
X.  Zmanjšanje sredstev na računih       370.543,97
XI.  Neto financiranje              281.963,69
XII. Stanje sredstev na računih         462.194,45
   na dan 31.12. 2008
XIII. Zmanjšanje sredstev na računih          6,24
   v letu 2009
------------------------------------------------------------
   Stanje sredstev na računih
   na dan 31. 12. 2009             91.644,24
------------------------------------------------------------
   SREDSTVA REZERV
   prenos sredstev rezerv iz preteklih let   60.707,82
   prihodki rezerv leta 2009          45.553,38
   odhodki rezerv leta 2009           96.164,15
   presežek sredstev rezerv za prenos v     18.097,05
   leto 2010
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010.
Presežek sredstev rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v rezerve proračuna za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0001/2010-7
Dol pri Ljubljani, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost