Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2474. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača, stran 7077.

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se določijo pristojnosti in naloge Krajevni skupnosti (v nadaljevanju: KS) Divača, Senožeče, Barka, Misliče in Vreme.
2. člen
KS na svojem območju izvaja naslednje pristojnosti in naloge, in sicer:
1. KS Divača:
1. Urejanje javnih površin v naseljih Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Brežec pri Divači, Naklo, Škocjan, Matavun, Betanja, Dane pri Divači, Kačiče-Pared.
2. Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: pisarna v zadružnem domu v Divači, vaški dom v Kačičah, vaški dom v Naklem, namenjenih za potrebe delovanja KS.
3. Urejanje in vzdrževanje spomenika v naselju Matavun.
4. Upravljanje s premoženjem KS.
2. KS Senožeče:
1. Urejanje javnih površin v naseljih Otošče, Laže, Potoče, Dolenja vas, Gabrče in Senadole.
2. Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: šola in dvorišče v Lažah, zadružni dom v Dolenji vasi, namenjenih za potrebe delovanja KS.
3. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Laže, Dolenja vas, Otošče in Senožeče.
4. Upravljanje s premoženjem KS.
3. KS Vreme:
1. Urejanje javnih površin v naseljih Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje, Goriče pri Famljah, Škoflje, Zavrhek, Podgrad pri Vremah.
2. Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: prostori KS na naslovu Famlje 3 (trije prostori in tehtnica), igrišče v Vremskem Britofu, namenjenih za potrebe delovanja KS, stavba in zemljišče na parcelni številki 20/1.S v Škofljah (Vaški dom Škoflje).
3. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Dolnje Vreme, Vremski Britof.
4. Upravljanje s premoženjem KS.
4. KS Barka:
1. Urejanje javnih površin v naselju Barka.
2. Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: stara šola na Barki (prostori v pritličju in prostori bivše trgovine), namenjenih za potrebe delovanja KS.
3. Urejanje in vzdrževanje spomenika v naselju Barka.
4. Upravljanje s premoženjem KS.
5. KS Misliče:
1. Urejanje javnih površin v naseljih Vareje, Vatovlje, Misliče, Kozjane.
2. Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin: klet v šoli na Misličah, Vaški dom Vareje (ob balinišču), namenjenih za potrebe delovanja KS.
3. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Vareje, Misliče, Kozjane.
4. Upravljanje s premoženjem KS.
3. člen
Občina Divača v proračunu zagotovi sredstva za izvajanje pristojnosti in nalog KS na podlagi letnih programov in planov dela, ki jih potrdi Občinski svet Občine Divača.
4. člen
Višina sredstev za izvajanje pristojnosti in nalog KS je odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in lastnih sredstev KS.
5. člen
Sredstva iz proračuna se KS praviloma nakazujejo mesečno po dvanajstinah, o morebitni drugačni dinamiki nakazovanja sredstev odloča župan. Sredstva se lahko porabijo izključno namensko.
6. člen
Občina Divača v proračunu zagotovi sredstva za izplačilo nagrad za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS.
Izračun in način izplačila nagrade za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS se podrobno določi s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
7. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev nadzoruje Nadzorni odbor Občine Divača. Zakonitost in primernost poslovanja pa opravlja Občinska uprava Občine Divača.
8. člen
V primeru neizvrševanja pristojnosti in nalog KS, lahko občinski svet s sklepom začasno odvzame pristojnosti nad izvajanjem določenih nalog KS.
9. člen
V primeru ko je potrebno nujno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti KS in KS to nalogo ne opravi lahko župan Občine Divača s svojim sklepom začasno odvzame pristojnost KS in nalogo opravi občinska uprava.
10. člen
Ob ugotovitvi nenamenske ali nesmotrne porabe proračunskih sredstev župan začasno do odločitve občinskega sveta zaustavi financiranje KS.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradni list RS, št. 66/00, 72/05, 60/07).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010-07
Divača, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost