Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2464. Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze, stran 6997.

Na podlagi petega odstavka 128.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, pogoje in način uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil, s katerimi se opravljajo izredni prevozi, in vozil, ki spremljajo izredne prevoze.
II. OBLIKA, POGOJI IN NAČIN UPORABE POSEBNIH SVETLOBNIH ZNAKOV VOZIL, S KATERIMI SE OPRAVLJAJO IZREDNI PREVOZI
2. člen
(1) Izredni prevozi se izvajajo z vozili, ki morajo biti označena s posebnimi svetlobnimi znaki, in sicer s pravokotno oranžno odsevno tablo z napisom »IZREDNI PREVOZ« in z najmanj eno posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, tako da sta vidni vsem udeležencem v cestnem prometu. Vozila, ki opravljajo izredni prevoz zaradi vzpostavitve prevoznosti javnih cest v zimskih razmerah, pa morajo biti na zadnji strani označena z odsevno tablo z napisom »PLUŽENJE–POSIPANJE« in s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve.
(2) Odsevna tabla mora biti dolga najmanj 80 cm, z višino črk najmanj 12 cm. Napis na odsevni tabli mora biti črne barve.
(3) Posebni svetlobni znaki iz tega člena se lahko uporabljajo na prevozni poti samo pri neposrednem izvajanju izrednega prevoza od njegovega začetka do zaključka. Napis na odsevni tabli mora biti viden le v času opravljanja izrednega prevoza.
III. OBLIKA, POGOJI IN NAČIN UPORABE POSEBNIH SVETLOBNIH ZNAKOV VOZIL, KI SPREMLJAJO IZREDNE PREVOZE, IN NJIHOVA DODATNA OPREMA
3. člen
(1) Enostavno spremstvo se izvaja z vozili za spremstvo, ki morajo biti opremljena z rumeno svetlobno ali odsevno tablo z napisom »IZREDNI PREVOZ« in s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, tako da so vidna vsem udeležencem v cestnem prometu.
(2) Rumena svetlobna ali odsevna tabla mora biti dolga najmanj 80 cm z višino črk najmanj 10 cm. Napis na odsevni tabli mora biti črne barve.
(3) Posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve, je lahko vgrajena v rumeno svetlobno tablo.
(4) Vozila, ki izvajajo enostavno spremstvo, morajo biti opremljena najmanj z naslednjo dodatno opremo:
– zeleno in rdečo zastavico za urejanje prometa ali z loparjem za urejanje prometa ter svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo,
– dvema odsevnima prometnima znakoma triopan (tristranska piramida), na katerih sta upodobljena znak ″nevarnost na cesti″ (I–25), s stranico enakostraničnega trikotnika najmanj 60 cm, in dopolnilna tabla (IV–5) z napisom »IZREDNI PREVOZ«, z velikostjo pisave najmanj 8 cm, oziroma z dvema samostojnima prometnima znakoma, ki vsebujeta znak ″nevarnost na cesti″ (I–25), s stranico enakostraničnega trikotnika najmanj 60 cm, in dopolnilno tablo (IV–5) z napisom »IZREDNI PREVOZ«, z velikostjo pisave najmanj 8 cm,
– dvema prenosnima posebnima opozorilnima svetilkama, ki oddajata svetlobo rumene barve, ter
– varnostnim jopičem živo oranžne barve z vdelanimi belimi odsevnimi trakovi za spremljevalca.
(5) Posebni svetlobni znaki iz tega člena se na vozilih za enostavno spremstvo lahko uporabljajo na prevozni poti samo pri neposrednem izvajanju izrednega prevoza od njegovega začetka do zaključka. Napis na tabli mora biti viden le v času opravljanja izrednega prevoza.
4. člen
(1) Zahtevno spremstvo se izvaja z vozili za spremstvo, ki morajo biti označena in opremljena enako kot vozila, s katerimi se izvaja enostavno spremstvo, ter dodatno opremljena z merilnikom dolžin in višin ter s svetlobno signalno tablo, velikosti najmanj 100 cm x 70 cm, s spremenljivo vsebino prometnih znakov, ki so vidni:
– s sprednje strani vozila: znak ″nevarnost na cesti″ (I–25), dopolnilna samostojna tabla (IV–5) z napisom »IZREDNI PREVOZ«, rumena utripajoča puščica, usmerjena levo ali desno, ki opozarja, da je prometni pas zaprt in ga je potrebno menjati v smeri puščice;
– z zadnje strani vozila: znak ″nevarnost na cesti″ (I–25), dopolnilna samostojna tabla (IV–5) z napisom »IZREDNI PREVOZ«, znak ″prepovedano prehitevanje vseh motornih vozil, razen enoslednih″ (II–28), znak ″prepovedano prehitevanje za tovorna vozila″ (II–29), rumena utripajoča puščica, usmerjena levo ali desno, ki opozarja, da je prometni pas zaprt in ga je potrebno menjati v smeri puščice.
(2) Spreminjanje vsebine prikaza na svetlobni signalni tabli mora biti omogočeno iz notranjosti vozila za spremstvo.
(3) Vozilo, ki je označeno in opremljeno za zahtevno spremstvo, se lahko uporablja tudi za enostavno spremstvo.
(4) Posebni svetlobni znaki iz tega člena se na vozilih za zahtevno spremstvo lahko uporabljajo na prevozni poti samo pri neposrednem izvajanju izrednega prevoza od njegovega začetka do zaključka. Napis na tabli mora biti viden le v času opravljanja izrednega prevoza.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati tretji in četrti odstavek 16. člena, 19. in 20. člen Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/08, 36/08 in 110/09).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2009/11-0083139
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-2411-0025
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost