Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2316. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 6760.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L 94, z dne 8. 4. 2009, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L 210, z dne 31. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (UL L 126, z dne 21. 5. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 250, 23. 9. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), (UL L 210, z dne 31. 7. 2006, str. 82), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1085/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 170, z dne 29. 6. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 80/2010 z dne 28. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 718/2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 25, z dne 29. 1. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 718/2007/ES)
urejajo obveznosti organa upravljanja, nacionalnega organa, organa za potrjevanje in revizijskega organa (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) in njihova medsebojna razmerja v postopkih načrtovanja, izvajanja in porabe sredstev programov evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v programskem obdobju 2007–2013 v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: evropske teritorialne politike) ter izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013.
(2) Ta uredba ureja izvajanje naslednjih operativnih programov:
1. Čezmejnih programov, v katerih je organ upravljanja v Republiki Sloveniji:
– Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007–2013,
– Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007–2013 in
– Operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013.
2. Transnacionalnih in medregionalnih programov, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– Transnacionalni program Območje Alp,
– Transnacionalni program Srednja Evropa,
– Transnacionalni program Jugovzhodna Evropa,
– Transnacionalni program Mediteran,
– Medregionalni program ESPON in
– Medregionalni program URBACT.
3. Čezmejnih in medregionalnih programov, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– Operativni program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007–2013,
– Operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Jadranska pobuda 2007–2013,
– Program medregionalnega sodelovanja INTERREG IVC in
– Medregionalni program INTERACT II.
2. člen
(splošna določba)
Če s to uredbo ni drugače določeno, se za upravljanje in nadzor sredstev evropske teritorialne politike uporabljajo zakon, ki ureja javne finance, in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
3. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »evropska teritorialna politika« zajema programe evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v programskem obdobju 2007–2013;
2. »nacionalni odbor« je medresorsko posvetovalno telo v Republiki Sloveniji, sestavljeno iz predstavnikov državne, regionalne in lokalne ravni ter predstavnikov ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij;
3. »nacionalni organ« je organ države članice ali države upravičenke, ki v imenu države članice ali države upravičenke podpiše sporazum o sodelovanju z organom upravljanja operativnega programa in izvaja naloge iz svoje pristojnosti v operativnem programu;
4. »skupni nadzorni odbor« je organ odločanja na ravni operativnega programa, ki ga sestavljajo predstavniki držav partneric, ki sodelujejo v programu;
5. »operativni program« je programski dokument, ki ga skupaj pripravijo države partnerice in ga odobri Evropska komisija. Vsebuje analizo stanja, strategijo, razvojne prioritete, organizacijsko strukturo in sistem financiranja programa na celotnem upravičenem območju programa. Cilje operativnega programa se dosega z izvajanjem skupnih operacij s partnerji v več državah partnericah;
6. »operacija« je projekt ali skupina projektov, ki jih izbere organ upravljanja zadevnega operativnega programa ali operativnega programa v njegovi pristojnosti, na podlagi meril, ki jih določi nadzorni odbor in ki ga izvaja eden ali več upravičencev za doseganje ciljev prednostne osi, pod katero spada (tretja točka 2. člena Uredbe 1083/2006/ES);
7. »vodilni partner« je glavni upravičenec in je oseba javnega ali zasebnega prava, odgovorna za vsebinsko, tehnično in finančno izvedbo celotne operacije, kot je opredeljena v pogodbi o sofinanciranju med vodilnim partnerjem in organom upravljanja;
8. »projektni partner« je upravičenec in je oseba javnega ali zasebnega prava, ki je odgovorna za izvedbo svojega dela operacije v Republiki Sloveniji;
9. »sredstva evropske teritorialne politike« so namenska sredstva EU za izvajanja evropske teritorialne politike, sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike in druga sredstva neposrednih proračunskih uporabnikov, sredstva občinskih proračunov ter ostalih javnih in zasebnih virov financiranja;
10. »prispevek Evropske unije« so namenska sredstva EU za izvajanja evropske teritorialne politike, s katerimi finančno upravlja organ za potrjevanje. Namenska sredstva EU se koristijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Instrumenta za predpristopno pomoč;
11. »sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike« so pravice porabe, zagotovljene na postavkah nacionalnega organa in neposrednega proračunskega uporabnika v državnem proračunu in so namenjena za sofinanciranje operacij projektnih partnerjev iz Republike Slovenije;
12. »sredstva državnega proračuna za tehnično pomoč« so pravice porabe, zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU in postavkah slovenske udeležbe v državnem proračunu za izvajanje tehnične pomoči za čezmejne operativne programe iz 1. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe;
13. »zahtevek za izplačilo« je zahtevek, ki ga izstavi projektni partner nacionalnemu organu in je podlaga za povračilo oziroma kontrolo upravičenih izdatkov iz sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. VLOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE
4. člen
(udeleženci in vloge)
(1) Organ upravljanja za operativne programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki izvaja naloge opredeljene v 60. členu Uredbe 1083/2006/ES in 103. členu Uredbe 718/2007/ES, je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: Služba).
(2) Nacionalni organ je odgovoren za zagotavljanje delovanja predstavnikov države partnerice v skupnih in nacionalnih telesih operativnega programa, za sofinanciranje skupnih programskih teles in njihovih aktivnosti, usklajevanje aktivnosti programa na ravni države partnerice v operativnem programu, vzpostavitev sistema nadzora za potrjevanje izdatkov na državnem nivoju ter načrtovanje in izplačilo sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike ter izplačilo sredstev državnega proračuna za tehnično pomoč. Nacionalni organ opravlja naloge, opredeljene v 6. členu te uredbe. Nacionalni organ za operativne programe iz 1. in 3. točke drugega odstavka 1. člena je Služba, za operativne programe iz 2. točke drugega odstavka 1. člena pa Ministrstvo za okolje in prostor.
(3) Organ za potrjevanje za operativne programe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki izvaja naloge, opredeljene v 61. členu Uredbe 1083/2006/ES in v 104. členu Uredbe 718/2007/ES, je Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Javni sklad). Dodatni postopki, vezani na posredovanje plačil z naslova prispevka Skupnosti s strani Evropske komisije, se opredelijo v pisnem dogovoru med Službo in Javnim skladom.
(4) Revizijski organ za operativne programe iz prve točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki izvaja naloge, opredeljene v 62. členu Uredbe 1083/2006/ES in v 105. členu Uredbe 718/2007/ES, je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. Pri operativnih programih iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerih se revizijski organ nahaja izven Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna sodeluje v skupini revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz vseh držav partneric, ki sodelujejo v posameznem programu.
(5) Pristojni organ za sodelovanje z Evropsko komisijo, Uradom za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF), ki opravlja naloge poročanja o nepravilnostih pri porabi sredstev evropske teritorialne politike OLAF-u in spremljanja nad vračilom neupravičeno izplačanih sredstev v evropski proračun, je za operativne programe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(6) Institucionalno sestavo udeležencev iz Republike Slovenije v skupnem nadzornem odboru za operativne programe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom.
(7) Nacionalni odbor je medresorsko telo v Republiki Sloveniji, ki ima posvetovalno vlogo pri medresorski presoji in oblikovanju stališč glede skupne razvojne problematike transnacionalnih in medregionalnih programov v širšem evropskem kontekstu, oblikovanju slovenskega stališča pri medresorski presoji transnacionalnih in medregionalnih operacij ter koordinaciji in ustvarjanju sinergij med temi operacijami in programi.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NACIONALNIH ORGANOV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE
5. člen
(pristojnosti in naloge nacionalnega organa)
Nacionalni organ opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje z organom upravljanja, organom za potrjevanje in revizijskim organom pri upravljanju, vodenju, spremljanju in nadziranju izvajanja programa;
2. zagotavlja delovanje predstavnikov države v skupnih in nacionalnih telesih operativnega programa;
3. v sodelovanju z organom upravljanja zagotavlja informacije o programu in o zahtevah, ki so specifične za nacionalno/regionalno raven;
4. organizira podporo za pripravo operacij;
5. organizira presojo skladnosti operacij, prijavljenih na javni razpis, z nacionalnimi strategijami;
6. načrtuje sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike in sredstva državnega proračuna za tehnično pomoč ter pripravlja, usklajuje in potrjuje operacije v okviru načrta razvojnih programov, skladno z zakonom in pravilnikom, ki urejata postopke za izvrševanje proračuna in določbami te uredbe;
7. sofinancira skupne udeležence in aktivnosti programa v okviru operacij tehnične pomoči;
8. dodeljuje sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike za sofinanciranje projektnih partnerjev v operacijah, izbranih v okviru posameznega operativnega programa;
9. sklepa pogodbe o sofinanciranju za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike;
10. je odgovoren za vzpostavitev sistema nacionalne kontrole za preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev ter izvedenih aktivnosti ter preverjanje višine in upravičenosti izdatkov za tisti del potrjenih operacij, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, njihovo skladnost s pravili Evropske unije in nacionalnimi pravili ter preglede posameznih operacij na kraju samem;
11. sodeluje pri vzpostavitvi in izvajanju sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, poročanje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
12. nosi subsidiarno finančno odgovornost v primeru, ko slovenski projektni partner ne vrne neupravičeno izplačanih sredstev, ki jih je prejel iz prispevka Evropske unije, v skladu s 70. členom Uredbe 1083/2006/ES ali 13. členom Uredbe 1085/2006/ES.
IV. DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA SOFINANCIRANJE EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE
6. člen
(dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike)
(1) Sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se načrtujejo in zagotavljajo pri nacionalnem organu. V primeru, ko neposredni proračunski uporabnik nastopa v vlogi projektnega partnerja, se načrtovanje in zagotavljanje sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike izvaja v skladu z 12. členom te uredbe.
(2) Pri transnacionalnih operativnih programih iz 2. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe se lahko sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike načrtujejo in zagotavljajo tudi pri drugih neposrednih proračunskih uporabnikih v skladu s področjem pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika in vsebino operativnega programa, pri čemer se smiselno uporablja člene četrtega in petega poglavja te uredbe.
(3) Sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se ob zagotovitvi sredstev v proračunu dodelijo projektnim partnerjem, ki so že bili izbrani za sofinanciranje iz prispevka Evropske unije s strani skupnega nadzornega odbora programa.
(4) Načina dodelitve sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike sta:
– neposredna dodelitev sredstev,
– javni poziv.
(5) Sredstva državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se dodelijo na podlagi odobrene vloge in sklepa skupnega nadzornega odbora in se lahko dodelijo največ v deležu upravičenih izdatkov, kot ga določa operativni program, skupni javni razpis operativnega programa, javni poziv za dodelitev sredstev državnega proračuna ali sklep o dodelitvi sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.
7. člen
(neposredna dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike)
(1) Nacionalni organ je odgovoren za neposredno dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike skladno z operativnim programom ali javnim razpisom operativnega programa, ki ga objavi organ upravljanja in na katerega se veže neposredna dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.
(2) V primeru neposredne dodelitve sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike nacionalni organ pripravi:
1. sklep o višini dodeljenih sredstev projektnemu partnerju in
2. pogodbo o sofinanciranju za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.
(3) Pogodba o sofinanciranju za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se pripravi skladno s predpisom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna in mora vsebovati še:
1. navedbo pravnih podlag in javnega razpisa operativnega programa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe;
2. višino zneska sofinanciranja ali delež upravičenih izdatkov, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna, postopek in dinamiko plačil pogodbenega zneska (okvirni terminski plan porabe sredstev) in
3. zahtevo glede informiranja in obveščanja javnosti za projektne partnerje skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES, navodili organa upravljanja ali navodili nacionalnega organa.
8. člen
(javni poziv za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike)
(1) Podrobnejši postopek priprave javnega poziva za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike določi nacionalni organ skladno z javnim razpisom, ki ga objavi organ upravljanja za dodelitev prispevka Evropske unije. Javni poziv z razpisno dokumentacijo potrdi in objavi nacionalni organ.
(2) Javni poziv se po izboru operacij s strani skupnega nadzornega odbora programa objavi na spletni strani nacionalnega organa in/ali spletni strani operativnega programa.
(3) Nacionalni organ imenuje komisijo, ki je odgovorna za:
– pripravo javnega poziva za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike in osnutka razpisne dokumentacije;
– objavo javnega poziva;
– odpiranje in preverjanje prispelih vlog;
– pripravo pozivov za dopolnitve;
– pregled dopolnjenih vlog;
– pripravo zapisnika in predloga dodelitve sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike in
– pripravo sklepov o izboru ali zavrnitvi.
(4) Javni poziv mora vsebovati najmanj:
1. ime ali naziv in sedež nacionalnega organa;
2. pravno podlago za izvedbo javnega poziva, ki vključuje tudi javni razpis organa upravljanja za dodelitev prispevka Evropske unije;
3. določilo, da se smejo na javni poziv prijaviti le projektni partnerji, ki so že bili izbrani za sofinanciranje iz prispevka Evropske unije;
4. predmet javnega poziva, ki mora biti skladen s predmetom javnega razpisa organa upravljanja;
5. višino sredstev, ki so na razpolago v javnem pozivu;
6. najvišji delež upravičenih izdatkov, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna za sofinanciranje operacij projektnih partnerjev;
7. določilo, da veljajo za javni poziv enaki pogoji kot za javni razpis organa upravljanja, razen v primeru, ko nacionalni organ določi drugače;
8. določilo, da veljajo za javni poziv enaka merila kot za javni razpis organa upravljanja, razen v primeru, ko nacionalni organ določi drugače;
9. kontaktne osebe;
10. roke, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike ter način obveščanja o datumih naslednjih rokov za predložitev vlog v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev;
11. obveščanje o dodelitvi sredstev iz javnega poziva;
12. kje bodo objavljene spremembe javnega poziva in
13. kje je na voljo razpisna dokumentacija javnega poziva.
(5) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije pri javnem pozivu za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike so:
1. navodila za prijavo, ki vsebujejo zlasti:
– določbe iz četrtega odstavka tega člena s podrobnejšimi podatki, če je to potrebno;
– določbo, da so upravičene enake vrste upravičenih izdatkov, kot so bile objavljene v javnem razpisu organa upravljanja;
2. prijavnica;
3. vzorec pogodbe o sofinanciranju za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike, ki se sklepa med nacionalnim organom ter projektnim partnerjem.
(6) Pogodba o sofinanciranju za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se pripravi skladno s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.
V. IZVRŠEVANJE OPERACIJ
9. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Koriščenje sredstev evropske teritorialne politike temelji na načelu povračila upravičenih izdatkov.
(2) Projektni partner pripravi in posreduje zahtevek za izplačilo nacionalnemu organu skladno z navodili organa upravljanja ali nacionalnega organa.
10. člen
(kontrola, vezana na izplačilo iz proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike)
(1) V primeru izplačila sredstev iz proračuna projektnim partnerjem, ki niso neposredni proračunski uporabniki, nacionalni organ pred izplačilom preveri, da je nacionalna kontrolna enota opravila kontrole izdatkov skladno z navodili organa upravljanja ali nacionalnega organa.
(2) Nacionalni organ preveri, da je kontrolna enota pred izplačilom prispevka Evropske unije opravila kontrole izdatkov skladno z navodili organa upravljanja ali nacionalnega organa.
11. člen
(izplačilo sredstev iz proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike projektnim partnerjem, ki niso neposredni proračunski uporabniki)
(1) Izplačilo sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se izvrši na podlagi zahtevka za izplačilo in na podlagi potrdila o opravljeni kontroli nacionalne kontrolne enote.
(2) Nacionalni organ izvrši izplačilo sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike projektnemu partnerju.
(3) Izplačila v breme sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike se izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Izplačila se evidentirajo in izvršijo v razmerju ali višini, kot je opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.
(4) Izplačila v breme sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike so možna le za upravičene izdatke v skladu z veljavnimi predpisi, operativnim programom in drugimi programskimi dokumenti ter shemo državnih pomoči.
(5) Podrobneje se postopki opredelijo v navodilih nacionalnega organa.
12. člen
(načrtovanje in izvrševanje proračuna, ko v vlogi projektnega partnerja nastopajo neposredni proračunski uporabniki)
(1) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi projektnega partnerja ločeno načrtuje in v celoti zagotavlja sredstva za financiranje operacij evropske teritorialne politike v okviru svojega finančnega načrta v načrtu razvojnih programov kot poseben tip projekta Teritorialno sodelovanje.
(2) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi projektnega partnerja ob pripravi zahtevka za izplačilo zahtevek za potrebe kontrole posreduje nacionalnemu organu skladno z navodili organa upravljanja ali nacionalnega organa.
(3) V sporazumu o sodelovanju/pogodbi o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji se navede sklic na številko projekta v načrtu razvojnih programov za namen identifikacije povračil prispevka Evropske unije s strani vodilnega partnerja v proračun Republike Slovenije.
(4) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi projektnega partnerja je dolžan redno spremljati povračila prispevka Evropske unije v proračun Republike Slovenije, jih evidentirati na ustreznem projektu v načrtu razvojnih programov in o prilivih poročati v skladu z navodili nacionalnega organa.
13. člen
(neupravičena poraba sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike)
Nacionalni organ v primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike, ki so že bila izplačana projektnemu partnerju, izvede postopek poravnave ali vračilo na podlagi zahtevka za vračilo:
1. poravnava: Ta postopek se izvede pri vsakem naslednjem zahtevku za izplačilo in je možen v primeru, da se nepravilnost ugotovi tekom izvajanja operacije oziroma pred izplačilom zadnjega zahtevka za izplačilo.
2. vračilo na podlagi zahtevka za vračilo: Ta postopek se izvede, ko poravnava ni več mogoča oziroma, ker se je nepravilnost ugotovilo po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo. V tem primeru se vračilo zahteva v pogodbeno določenem roku.
14. člen
(nepravilnosti)
(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje programov evropske teritorialne politike, preprečujejo, odkrivajo, odpravljajo nepravilnosti in poročajo o njih.
(2) Udeleženci poročajo o nepravilnostih v skladu z navodili pristojnega organa za sodelovanje z OLAF, ki je zadolžen za posredovanje poročil o nepravilnostih OLAF-u.
15. člen
(upravičeni izdatki)
(1) Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju, ki je določeno v odločbi Evropske komisije o potrditvi operativnega programa. Organ upravljanja v javnem razpisu natančneje določi obdobje upravičenosti izdatkov.
(2) Pri shemah državnih pomoči se obdobje upravičenosti izdatkov prične skladno z opredelitvijo v shemah državnih pomoči.
(3) Izdatek je upravičen samo, če je nastal zaradi operacije, ki jo je potrdil skupni nadzorni odbor operativnega programa in je v skladu s pogodbo in veljavno prijavnico.
VI. IZVRŠEVANJE OPERACIJ TEHNIČNE POMOČI
16. člen
(operacije tehnične pomoči, ki jih izvaja organ upravljanja ali nacionalni organ pri čezmejnih operativnih programih iz 1. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe)
(1) Operacije tehnične pomoči v okviru čezmejnih programov iz 1. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe so namenjene pripravi, upravljanju in izvajanju operativnega programa.
(2) Izbor, potrjevanje in izvajanje operacij tehnične pomoči, ki jih izvaja organ upravljanja ali nacionalni organ v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja so urejeni z navodili organa upravljanja.
(3) Organ upravljanja ali nacionalni organ pripravi predlog operacij na ravni operativnega programa za njegovo celotno obdobje izvajanja. Sklep o neposredni potrditvi operacij sprejme skupni nadzorni odbor programa.
(4) Odločba Komisije o potrditvi operativnega programa predstavlja pravno podlago za izvajanje operacij tehnične pomoči in za uvrstitev operacij v načrt razvojnih programov. Pravice porabe so zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU in postavkah slovenske udeležbe v državnem proračunu za izvajanje tehnične pomoči v razmerju, ki ga opredeljuje operativni program. Plačila v breme postavk se izvršijo in evidentirajo v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
17. člen
(operacije tehnične pomoči, ki jih izvaja Javni sklad pri čezmejnih operativnih programih iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe)
(1) Operacije tehnične pomoči so namenjene pripravi, upravljanju in izvajanju operativnega programa.
(2) Izbor, potrjevanje in izvajanje operacij tehnične pomoči, ki jih izvaja Javni sklad v vlogi projektnega partnerja, se uredijo z navodili organa upravljanja.
(3) Javni sklad v sodelovanju z organom upravljanja pripravi predlog operacij tehnične pomoči na ravni operativnega programa za njegovo celotno obdobje izvajanja. Sklep o neposredni potrditvi operacij sprejme skupni nadzorni odbor programa.
(4) Odločba Komisije o potrditvi operativnega programa predstavlja pravno podlago za izvajanje operacij tehnične pomoči in za uvrstitev operacij v načrt razvojnih programov. Pravice porabe so zagotovljene na postavkah nacionalnega organa v državnem proračunu za sofinanciranje operacij projektnih partnerjev iz Republike Slovenije. Nacionalni organ evidentira in izvrši plačilo v breme postavk v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
18. člen
(priliv in povračilo prispevka Evropske unije v proračun v okviru čezmejnih operativnih programov iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe)
(1) V okviru čezmejnih operativnih programov, kjer se organ upravljanja nahaja v Republiki Sloveniji, se vršita priliv in povračilo sredstev s strani programskih partnerjev iz tujine za izvajanje skupnih aktivnosti v okviru operacije tehnične pomoči na račun proračuna.
(2) Operacije tehnične pomoči z nacionalnimi sredstvi sofinancirajo države partnerice v posameznem operativnem programu. Odgovorni organi v državi partnerici na podlagi zahtevka organa upravljanja letno nakažejo nacionalna sredstva v proračun Republike Slovenije. Pravno podlago za priliv sredstev v proračun predstavlja sporazum o sodelovanju med državami partnericami v programu.
(3) Za operacije tehnične pomoči organ upravljanja najmanj enkrat letno pripravi zahtevek za povračilo sredstev za izplačila s postavk namenskih sredstev Evropske unije, ki ga posreduje organu za potrjevanje (Javnemu skladu). Na podlagi potrjenega zahtevka za povračilo organ za potrjevanje izvrši povračilo prispevka Evropske unije v proračun Republike Slovenije v najkrajšem možnem času. Podrobneje so postopki opredeljeni z navodili organa upravljanja.
19. člen
(povračilo prispevka Evropske unije v proračun v okviru čezmejnih operativnih programov iz 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe)
(1) V okviru čezmejnih operativnih programov, kjer se organ upravljanja ne nahaja v Republiki Sloveniji, organ za potrjevanje v tujini izvrši povračilo prispevka Evropske unije v proračun za operacije tehnične pomoči.
(2) Za operacije tehnične pomoči nacionalni organ najmanj enkrat letno pripravi zahtevek za povračilo sredstev za izplačila s postavk namenskih sredstev prispevka Evropske unije, ki ga posreduje vodilnemu partnerju operacije ali organu upravljanja v tujini, ta pa organu za potrjevanje v tujini. Na podlagi potrjenega zahtevka za povračilo organ za potrjevanje izvrši povračilo prispevka Evropske unije v proračun Republike Slovenije. Podrobneje so postopki opredeljeni z navodili organa upravljanja ali navodili nacionalnega organa.
20. člen
(transfer sredstev državnega proračuna za tehnično pomoč v tujino v okviru čezmejnih operativnih programov iz 3. točke drugega odstavka 1. člena ter transnacionalnih in medregionalnih operativnih programov iz 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe)
(1) Transfer sredstev državnega proračuna za tehnično pomoč v tujino se vrši s postavk nacionalnega organa.
(2) Pravno podlago za transfer sredstev državnega proračuna za tehnično pomoč predstavlja sporazum o sodelovanju med državami partnericami v programu in zahtevek za transfer sredstev državnega proračuna za tehnično pomoč organu upravljanja v tujini.
VIII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(razveljavitev in podaljšanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 110/07).
22. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2010/4
Ljubljana, dne 3. junija 2010
EVA 2010-1536-0011
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina