Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2230. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o bonitetnih agencijah, stran 6595.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o bonitetnih agencijah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organ in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 1), spremenjene s popravkom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2009, str. 59), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1060/2009/ES).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1060/2009/ES.
II. PRISTOJNI ORGAN
3. člen
(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 1060/2009/ES in te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. člena te uredbe.
III. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(1) Z globo 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. odobri bonitetno oceno, izdano v tretji državi, in če dejavnosti bonitetnega ocenjevanja, na podlagi katerih se izda takšna bonitetna ocena, ne izpolnjujejo pogojev, določenih v tretjem odstavku 4. člena Uredbe 1060/2009/ES;
2. ne izpolnjuje obveznosti glede metodologij, modelov in ključnih predpostavk ocenjevanja v skladu z 8. členom Uredbe 1060/2009/ES;
3. v nasprotju z 9. členom Uredbe 1060/2009/ES, z oddajanjem pomembnih operativnih funkcij v zunanje izvajanje, bistveno poslabša kakovost notranjih kontrol in zmožnost izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih z Uredbo 1060/2009/ES.
(2) Z globo 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ne šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 5.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. ne sprejme vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje neodvisnosti in izogibanja nasprotjem interesov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 1060/2009/ES;
2. ne izpolnjuje obveznosti glede bonitetnih analitikov, zaposlenih in drugih oseb, vključenih v izdajo bonitetnih ocen v skladu s 7. členom Uredbe 1060/2009/ES.
(2) Z globo 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ne šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. ne razkrije vseh bonitetnih ocen in vseh odločitev glede prenehanja bonitetnega ocenjevanja v skladu z 10. členom Uredbe 1060/2009/ES;
2. v celoti ne razkrije in posodobi informacij v skladu z 11. členom Uredbe 1060/2009/ES;
3. ne objavi poročila o preglednosti v skladu z 12. členom Uredbe 1060/2009/ES;
4. v nasprotju s 13. členom Uredbe 1060/2009/ES zaračunava pristojbine za informacije, zagotovljene v skladu z 8. do 12. členom Uredbe 1060/2009/ES.
(2) Z globo 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ne šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-24/2010/4
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EVA 2010-1611-0030
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister