Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Kazalo

2189. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C), stran 6136.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2010.
Št. 003-02-5/2010-10
Ljubljana, dne 28. maja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-C)
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvi alineji 2. člena besedilo »do 31. decembra 2009« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2010«.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se šesta do enajsta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– za leto 2010            15.000.000 eurov
– za leto 2011            31.986.058 eurov
– za leto 2012            15.351.814 eurov
– za leto 2013            12.834.116 eurov
– za leto 2014            10.246.822 eurov
– za leto 2015             8.559.657 eurov«.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Ne glede na 2. in 7. člen zakona znašajo, v primeru, da se pridobivanje premoga za energetske potrebe podaljša najkasneje do 31. decembra 2012, sredstva potrebna za izvajanje programa zapiranja rudnika v letnih proračunih Republike Slovenije za naslednja leta največ do:
– za leto 2010             15.000.000 eurov
– za leto 2011             15.000.000 eurov
– za leto 2012              9.337.174 eurov
– za leto 2013             17.087.378 eurov
– za leto 2014             14.493.182 eurov
– za leto 2015             23.060.733 eurov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
7.a člen tega zakona se začne uporabljati z dnem, ko Evropska komisija odobri shemo državne pomoči, ki dovoljuje pridobivanje premoga za energetske potrebe najkasneje do 31. decembra 2012.
Minister, pristojen za gospodarstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan odobritve sheme državne pomoči iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/10-17/10
Ljubljana, dne 20. maja 2010
EPA 989-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost