Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010

Kazalo

2087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, stran 5951.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in 16/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava (Uradni list RS, št. 41/08).
2. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
4. člen
16. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«
5. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko začne šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
6. člen
Tretji odstavek 25. Člena se spremeni tako, da na novo glasi: »Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev«.
7. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 33. člena.
8. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/9c
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti