Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010

Kazalo

2067. Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi, stran 5867.

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja tečajev ter vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pooblaščene organizacije)
(1) Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) pooblasti minister, pristojen za zdravje.
(2) Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri uradu pisno ali v elektronski obliki vložiti vlogo, ki ji priloži:
– podatke o izvedbi podobnih tečajev,
– podatke o predvideni ceni tečaja,
– podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja.
(3) Pooblasti se le toliko organizacij, kot je to smiselno za kakovostno izvedbo tečajev, pri čemer se upošteva tudi geografska porazdelitev.
3. člen
(vsebina tečaja)
Tečaj obsega naslednja znanja, ki se jih predstavi v obliki predavanj po posameznih področjih, v predvidenem številu šolskih ur:
+-------------------------------------------------+------------+
|Vsebinsko področje                | Število ur |
+-------------------------------------------------+------------+
|Zakon o kemikalijah               |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi   |   1   |
|kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca   |      |
|za kemikalije                  |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|skladiščenje nevarnih kemikalij         |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|REACH - splošno, registracija ter poročilo    |   1   |
|o kemijski varnosti               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|REACH - prepovedi in omejitve uporabe in dajanja |   1   |
|v promet ter avtorizacija            |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih  |   2   |
|snovi in pripravkov ter varnostni list      |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|sporočanje podatkov za kemikalije        |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|biocidni proizvodi                |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|obstojna organska onesnaževala (POP's)      |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|predhodne sestavine za prepovedane droge     |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|strateško blago posebnega pomena za varnost   |   1   |
|in zdravje                    |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|inšpekcijski nadzor               |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|skupaj                      |   14   |
+-------------------------------------------------+------------+
4. člen
(predavatelji)
Za vsako od vsebinskih področij iz prejšnjega člena predstojnik urada imenuje predavatelje, ki morajo imeti ustrezne strokovne izkušnje in znanje s področja, ki ga bodo predavali. Pred imenovanjem za predavatelja za posamezno področje morajo kandidati za predavatelje za posamezno področje pripraviti poenoteno vzorčno predavanje in ga predstaviti predstojniku urada.
5. člen
(izvedba tečajev)
(1) Pooblaščena organizacija v sodelovanju z uradom pripravi seznam upoštevne zakonodaje s predstavljenih področij in kopije predstavljenega gradiva ter poskrbi za tehnično izvedbo tečaja z možnostjo uporabe računalniške predstavitve.
(2) Pooblaščena organizacija določi za vsako izvedbo tečaja predavatelje za posamezno vsebinsko področje med imenovanimi predavatelji na podlagi prejšnjega člena. Razpored tečajev in izpitov sproti objavlja urad na svoji spletni strani.
6. člen
(komisija za preizkus znanja)
Za posamičen preizkus znanja pooblaščena organizacija med predavatelji, imenovanimi na podlagi 4. člena tega pravilnika, določi komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. V komisiji so člani, katerih znanje omogoča celovit preizkus znanja. Komisija ima tudi zapisnikarja, ki ga določi pooblaščena organizacija.
7. člen
(izvedba preizkusa znanja)
(1) Preizkus znanja poteka ustno in traja največ 30 minut.
(2) Komisija lahko preizkusi znanje, če sta navzoča vsaj dva od treh članov. O izidu preizkusa znanja odloča komisija z ocenama “opravil” in “ni opravil”.
(3) Komisija sprejme odločitev takoj po opravljenem preizkusu. Če kandidat preizkusa ni opravil, ga lahko opravlja znova, vendar skupno največ trikrat.
(4) O preizkusu znanja se vodi zapisnik. V zapisnik se poleg podatkov o pooblaščeni organizaciji vpišejo ime in priimek kandidata, datum opravljanja preizkusa znanja, vprašanja, sestava komisije in ocena. Zapisnik podpišejo vsi navzoči člani komisije in zapisnikar.
8. člen
(potrdilo o opravljenem preizkusu znanja)
(1) Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus znanja, pooblaščena organizacija izda potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– glavo in žig pooblaščene organizacije,
– ime in priimek ter kraj in datum rojstva kandidata,
– podatek, kdaj je kandidat opravil preizkus znanja in zaporedno številko potrdila,
– podpis predsednika komisije,
– podpis direktorja pooblaščene organizacije.
(3) Pooblaščena organizacija poleg originalnega potrdila o opravljenem preizkusu znanja izda tudi dve kopiji. Eno kopijo shrani v evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja, drugo pa posreduje uradu.
9. člen
(evidenca)
(1) Pooblaščene organizacije vodijo evidenco o opravljenih tečajih in preizkusih znanja, ki jo na zahtevo dajo na vpogled pristojnemu inšpektorju.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– prijave za udeležbo na tečaju in preizkus znanja,
– zapisnik preizkusa znanja,
– kopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
10. člen
(prehodne določbe)
(1) Za organizacijo, ki je pridobila pooblastilo na podlagi Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in 113/08), se šteje, da je pridobila pooblastilo tudi po 2. členu tega pravilnika.
(2) Potrdila o opravljenem preizkusu znanja, ki so bila izdana na podlagi Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in 113/08), veljajo še naprej.
(3) Imenovanja predavateljev za posamezno vsebinsko področje na podlagi dosedanjih predpisov, se štejejo za veljavna na podlagi 4. člena tega pravilnika.
(4) Pooblaščene organizacije za vsa izvedena izobraževanja na podlagi Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in 113/08), predajo uradu kopije potrdil o opravljenem preizkusu znanja v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03 in 113/08).
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2009
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0028
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost