Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010

Kazalo

2065. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami, stran 5843.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena v povezavi s prvim odstavkom 94. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE, d.o.o., Celje, v decembru 2009 pod številko projekta 50/04-06.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorskih ureditev, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta (obveznosti investitorjev in izvajalcev), dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, ter pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Celju, Žalcu, Polzeli, Braslovčah, Taboru, na Vranskem, v Zagorju ob Savi in Lukovici.
(3) Oznake iz 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 17., 18., 19., 24. in 29. člena te uredbe so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet državnega prostorskega načrta)
Predmet državnega prostorskega načrta so:
– območje prenosnega plinovoda M 2/1 premera 800 mm in tlaka 70 bar, z delovnim pasom, od razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: RP) Rogaška Slatina (0 km + 000 m) do RP Trojane (66 km + 674 m),
– območje dela prestavljenega prenosnega plinovoda M 2 na odseku od 5 km + 190 m do 55 km + 392 m,
– območje omejene in izključne rabe z vsemi objekti in ureditvami (zaporne postaje, stalna merilna mesta),
– območja rušitev obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– območja prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja okoljevarstvenih ukrepov, območja ureditve obstoječih vodotokov in regulacij vodotokov.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Ceste (1197): *3, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 74, 75, 78/2, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298, 299, 300, 301, 303 in 486/1;
– k. o. Plat (1198): 154, 155, 162, 164 in 766;
– k. o. Male Rodne (1193): *103, 182/3, 188, 189/2, 189/3, 191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207/1, 228, 229, 237, 238, 239, 240, 254, 255, 256, 258, 287, 290, 292, 294, 295/1, 295/3, 295/4, 295/5, 337, 344/1, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403/1, 403/2, 406/3, 406/4, 406/5, 407, 441, 477, 484 in 486;
– k. o. Kačji Dol (1192): *42/1, 61/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 69/1, 69/3, 70/1, 71, 72/1, 72/4, 73/2, 73/3, 88, 89, 117, 118/2, 118/3, 118/4, 119, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 123/2, 127/1, 128, 133, 135, 154, 155, 156/3, 157/8, 454/1 in 461;
– k. o. Grliče (1191): 177, 249, 251, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 265/3, 265/4, 267, 268, 270, 271, 274, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 374, 440/1, 457/1, 458, 459, 460, 461, 465, 466, 472/1, 474/1, 475/1, 475/2, 477, 478, 481, 482, 487/1, 487/2, 489, 490, 491/1, 491/2, 503/1, 503/3, 504/1, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 506/3, 507, 513/1, 513/3, 513/6, 513/7, 521, 523, 582/2, 582/3, 582/4, 583, 588, 589, 590/1, 590/2, 932/2 in 933;
– k. o. Preloge (1190): *148, 206, 207/1, 207/2, 208, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 286, 288, 289/1, 289/2, 290, 291, 293/1, 293/2, 297/1, 297/2, 300/1, 300/2, 365, 367/2, 368, 370/1, 370/2, 371/1, 469/1, 472/1, 472/2, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484/1, 484/3, 487/1, 487/2, 512, 513/1, 522, 523, 524, 525, 541, 542, 545/2, 547, 548, 588/1, 594, 595, 606, 607, 608, 609, 610/1, 612/1, 612/2, 613, 615/1, 615/2, 618/4, 660, 661, 662/1, 662/2, 664/3, 666/1, 667, 670, 674, 680, 685/1, 689/1, 689/2, 689/3, 692/1, 692/2, 700/1, 700/4, 700/7, 701/1, 701/2, 707/1, 707/3, 707/4, 709/1, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 713, 714, 717, 1113/1, 1115, 1119/2, 1120/2, 1122/4, 1123/2, 1123/3, 1124/2, 1128/3, 1129/20, 1156 in 1157;
– k. o. Bobovo (1189): *28/2, *34/1, *34/2, *85, 218/4, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 223/1, 223/2, 223/3, 224, 225, 226/1, 226/2, 229, 232, 233, 242, 243, 244, 250/1, 250/2, 250/4, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 256, 258, 270, 273, 274, 275, 276, 277/1, 285/1, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 291, 573/4, 573/5, 578/1, 579, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/1, 582/2, 582/3, 583, 584, 588/2, 588/4, 592/1, 592/2, 592/4, 593, 595/3, 595/4, 596/1, 596/2, 596/3, 639/1, 639/2, 640, 643, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 654/1, 654/3, 655, 656, 658, 669/1, 670, 672/1, 672/2, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 675/2, 682, 685/3, 688/2 in 688/4;
– k. o. Dvor (1188): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16/1, 16/3, 49/4, 58, 59, 60, 61/1, 62/1, 63, 64, 135/1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 136/1, 136/3, 139/1, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 424/1, 425/1, 425/2, 427/2, 427/3, 870, 871/8, 871/10 in 872/1;
– k. o. Senovica (1202): 9/3, 9/4, 9/13, 9/14, 10/1 in 639;
– k. o. Vrh (1187): 184, 187/1, 188/2, 188/6, 189/1, 189/4, 199/1, 209, 214/1, 214/3, 215/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 374/1, 375, 376/2, 378/3, 379/1, 380/1, 380/2, 382, 392, 394, 408/1, 411/1, 461, 469/1, 469/2, 470/1, 470/4, 471, 472, 473/1, 473/2, 475, 480, 483/1, 484, 507/1, 507/2, 1301/1, 1304/1 in 1305/2;
– k. o. Spodnja Ponkvica (2660): 1, 3, 4, 5, 8/2, 13/2, 13/4, 14/3, 14/4, 14/6, 15/1, 16, *19, *23, 67, 73, 74, 75/1, 75/2, 77/2, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 138/5, 141, 144, 145/1, 145/5, 146, 147, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255/1, 255/2, 257/1, 265/1, 265/2, 277, 1037, 1039/1, 1040/1 in 1050/2;
– k. o. Ponkvica (1127): 270/1, 270/3, 270/4, 275, 276, 288, 289, 290/1, 291, 390, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 393, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 1041/5, 1041/6 in 1041/7;
– k. o. Ponikva (1128): *173, 851, 852/1, 852/2, 852/3, 854/1, 855, 856, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859, 860, 865, 866, 867/1, 936, 941, 951/3, 956, 958/1, 958/2, 958/3, 958/5, 964, 968, 985/1, 985/2, 986, 989, 994, 1000, 1007, 1008, 1160/3, 1160/5, 1224/2, 1225, 1226/1, 1226/2, 1228/1, 1228/4, 1231, 1301/1, 1312/3, 1312/24, 1332/1, 1343, 1345/1 in 1350/17;
– k. o. Grobelno (1137): 34/1, 37/1, 37/2, 38, 73/1, 74, 75, 76/1, 77, 78, 103, 105/1, 105/2, 107/1, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 114, 115, 116 in 1281/1;
– k. o. Zagaj (1129): 963/1, 963/2, 963/5, 963/11, 963/12, 963/15, 963/16, 963/17, 963/18, 963/19, 965/3, 966/2, 966/3, 966/4, 966/6, 967/1, 967/2, 967/3, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101/2, 1109/1, 1109/2, 1110, 1115, 1116, 1128/1, 1128/2, 1129, 1133/1, 1133/2, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1146/1, 1146/3, 1146/4, 1147/2, 1147/3, 1149/1, 1200 in 1206/1;
– k. o. Primož (1132): *174, 197, 198, 205/2, 205/3, 206/1, 206/2, 207, 210/2, 213/1, 213/3, 215/2, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233/1, 234, 235, 242, 243/1, 244, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 1199/2, 1200/2, 1203, 1208/1, 1211, 1214, 1215, 1216, 1217/1, 1218/1, 1262, 1265, 1267, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1276/1, 1276/2, 1277, 1283/2, 1284/2, 1284/3, 1286/1, 1286/2, 1387/1, 1387/2, 1389/7, 1392/1, 1400, 1402, 1403/2, 1404, 1416, 1417/1, 1417/2, 1418/1, 1418/2, 1431, 1432, 1436, 1437, 1440, 1465, 1466, 1468, 1469/1, 1469/2, 1470, 1474/2, 1475/1, 1475/3, 1477/3, 1481/2, 1512, 1519/3, 1519/6, 1527, 1531/4, 1531/5, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1532/4, 1533/1, 1564/1, 1565/1, 1565/2, 1566/2, 1566/4, 1566/5, 1568/1, 1572, 1573, 1575, 1596, 1597, 1599, 1606, 1609, 1610, 1620 in 1686/1;
– k. o. Goričica (1133): 16, 17, 19, 20/1, 38/9, 38/10, 38/11, 38/13, 39, 40, 41, 42, 45/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 54/1, 54/2, 55/1, 55/3, 112/27, 112/28, 112/29, 112/31, 112/32, 112/33, 112/74, 112/76, 112/79, 112/80, 112/81, 112/82, 114/1, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126/2, 131/2, 134, 135, 144, 145, 146, 149/1, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155/1, 171, 172/1, 172/2, 173/2, 176/2, 177, 178, 180/1, 181, 182/2, 188, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191/2, 192, 194, 200/1, 201, 202, 203, 243/1, 243/3, 243/5, 243/6, 243/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/23, 251/1, 251/2, 251/5, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/16, 251/18, 1210/1, 1211, 1212/1, 1212/2 in 1217;
– k. o. Šmiklavž (1072): 8/1, 98/5, 98/8, 98/9, 98/10, 98/12, 98/13, 98/14, 101/1, 101/3, 113, 115/1, 115/3, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/15, 115/18, 116, 121/1, 121/2, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 123/1, 130/2, 130/7, 152/2, 154/2, 160/1, 160/2, 160/5, 161/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 173, 175/1, 175/2, 175/3, 179/1, 181, 182, 183, 187/1, 188, 189, 193/1, 193/4, 1374/2, 1375/1, 1377/4 in 1377/5;
– k. o. Trnovlje (1073): *15, 15, 20/2, 21/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26, 27, 35, 36/1, 36/3, 36/4, 37/1, 38, 39, 40/1, 40/3, 42/1, 42/2, 43, *72, *73, 87/1, 110/1, 111/2, 112/1, *124, *367, *382, *446, *449, *613, *614, *692, *693, 715, 718/1, 718/2, 721/1, 721/2, 740/1, 741/1, 784/127, 815/6, 823/2, 823/3, 824/2, 827/2, 830/1, 830/3, 832/1, 832/2, 834/5, 834/7, 834/8, 834/10, 834/11, 834/12, 834/15, 836, 838/2, 854/6, 854/10, 855/8, 855/9, 855/14, 855/18, 855/25, 855/26, 855/27, 858/2, 858/3, 860/1, 860/3, 860/4, 860/5, 860/7, 860/9, 1001/6, 1001/9, 1001/12, 1001/15, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/4, 1006/7, 1016/2, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/7, 1035/28, 1035/29, 1035/30, 1035/38, 1035/39, 1039/1, 1041/4, 1042/2, 1042/3, 1042/15, 1042/16, 1047/2, 1047/3, 1047/4, 1048/17, 1048/24, 1048/25, 1049/2, 1049/3, 1049/5, 1051/1, 1051/4, 1055/1, 1055/2, 1056, 1060/2, 1061/1, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1062/5, 1063/1, 1063/3, 1216/2, 1216/4, 1216/6, 1216/7, 1216/10, 1225/1, 1226/1, 1226/2, 1227/1, 1227/3, 1227/4, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/2, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1232/1, 1232/3, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1237/2, 1237/7, 1293/5, 1444/3, 1444/10, 1444/17, 1444/24, 1444/30, 1446/1, 1446/4, 1447/7, 1447/8, 1450/1, 1451, 1452/2, 1456, 1457, 1458, 1461, 1468, 1470/2, 1470/4, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1743/2, 1746/2, 1749/1, 1752, 1757/1, 1773, 1774, 1841, 1845, 1847 in 1848;
– k. o. Škofja vas (1071): 94, 95/1, 95/4, 96/2, 96/6, 98/1, 98/2, 101/1, 101/3, 102/1, 102/3, 102/4, 104/2, 104/3, 110/1, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 116, 117/1, 118, 120, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125, 127, 1197/1, 1197/2 in 1205/5;
– k. o. Spodnja Hudinja (1074): 86, 88/1, 90, 91/2, 92, 93, 94/2, 95/1, 96/1, 96/2, 98, 99, 100, 101/1, 117, 119, 120, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126, 127, 128/1, 128/2, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 131, 159, 247, 256/1, 257, 258/2, 258/3, 260/2, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 284/2, 287/1, 287/2, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/2, 293, 294, 295, 296/1, 296/1, 361, 362/1, 362/2, 363/4, 363/5, 364/1, 365/2, 366, 369/4, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1702/5, 1701/11, 1702/6, 1702/9, 1721/6, 1721/10, 1738, 1740, 1741 in 1746;
– k. o. Ostrožno (1075): 401/1, 404, 405/3, 405/4, 406/5, 420/3, 423/1, 423/8, 425/3, 427/2, 428/1, 428/2, 429/3, 430, 431/2, 431/3, 432, 433, 434/1, 434/2, 438, 443/1, 445/1, 445/2, 849/1, 850/2, 851/1, 851/2, 852/1, 852/4, 852/6, 852/8, 852/20, 854/1, 854/4, 854/5, 854/8, 854/9, 854/10, 854/12, 854/13, 854/14, 877/1, 877/3, 877/8, 878/1, 881/1, 881/2, 882/1, 882/3, 883/1, 884/2, 893/3, 919/2, 919/7, 920, 921/1, 921/2, 921/3, 923/2, 924, 936/1, 936/7, 936/15, 936/18, 936/19, 936/25, 936/27, 936/28, 936/29, 936/30, 936/31, 936/35, 937/2, 937/8, 938/1, 938/2, 938/3, 942/3, 942/4, 950, 1140/5, 1145/2, 1146/6, 1146/9, 1146/10, 1146/11, 1149/1, 1150/8, 1158/5, 1158/6, 1161/16, 1201/1, 1202, 1203, 1209 in 1212;
– k. o. Medlog (1076): 12/2, 13/1, 13/6, 13/12, 14, 15, 23, 24, 25/1, 26, 27, 29, 144, 145/2, 145/3, 147/1, 147/2, 155/1, 157/1, 159/2, 160, 162, 163, 164/2, 205, 206, 207, 208, 209/1, 257, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263/1, 271, 274, 277, 279, 280, 281/2, 283/1, 615, 616, 620/2, 2095/1, 2097/4, 2099/1, 2109/1, 2109/3, 2110/1, 2143, 2149, 2152, 2153 in 2155/1;
– k. o. Šentjungert (1069): 1093/1, 1093/3, 1093/6, 1093/8, 1093/11, 1093/15, 1093/18, 1093/25, 1093/32, 1093/41, 1093/42, 1093/56, 1093/70, 1097/2, 1097/3, 1097/7, 1097/8, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 1104/4, 1114/1, 1114/6, 1114/21 in 1696;
– k. o. Gorica (999): 88, 90/1, 91/1, 93/1, 94/1, 118, 127/2, 128, 129/2, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/3, 136/2, 140, 141/2, 142, 144, 145, 146/1, 150, 151/1, 151/2, 152, 154, 161/1, 161/2, 161/3, 161/8, 161/11, 161/12, 161/15, 161/16, 240/2, 242/2, 255/4, 257/2, 258/1, 258/2, 259/1, 259/4, 260, 261, 279/1, 279/3, 279/7, 280, 282/1, 282/4, 291/1, 291/3, 291/4, 291/6, 293, 297/1, 299, 300, 304, 305, 379/7, 380/1, 381/5, 381/8, 384/1, 466, 474 in 475;
– k. o. Levec (1000): 1455/3, 1455/12, 1455/17, 1455/18, 1455/113, 1455/156, 1455/158, 1458/2, 1463/1, 1465/4, 1465/5, 1467/1, 1468/3, 1468/5, 1469 in 1506/1;
– k. o. Žalec (996): 41/4, 43, 44, 45, 46/1, 46/3, 187, 188, 189, 196, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 200, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 1960/3, 1961/2, 1965/1, 1971/2, 2001/9 in 2094/14;
– k. o. Gotovlje (997): 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 459/10, 459/64, 459/83, 472/1, 493/1, 496/1, 496/2, 497, 499, 500, 504/4, 504/6, 504/7, 504/10, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/6, 514, 515, 516/1, 522/125, 522/126, 522/145, 522/146, 522/147, 522/148, 522/149, 522/150, 522/151, 522/152, 522/187, 524/4, 524/7, 524/9, 524/12, 524/13, 524/23, 524/24, 524/25, 524/31, 524/32, *549, 566, 567/2, 569/2, 570/1, 571, 572, 573/1, 573/2, 575, 578, 579, 580/1, 580/2, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 581/1, 582/3, 595/1, 595/3, 596, 597, 598, 599, 600/1, 602/2, 603/1, 607/2, 629/1, 629/3, 631, 633, 740/1, 741/1, 741/2, 741/3, 742/1, 743/1, 748, 749, 750/1, 750/2, 756/2, 759, 760, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 764/1, 764/2, 765, 767, 804/1, 805, 996/3, 997/3, 1720/6, 1724/2, 1724/23, 1726/2, 1727/3, 1728/4, 1744/1, 1751, 1771/1, 1771/2 in 1771/33;
– k. o. Zalog (994): 457/4, 457/5, 457/6, 458/30, 458/31, 458/32, 458/33, 458/39, 458/40, 458/41, 458/42, 458/43, 458/44, 458/45, 458/46, 458/47, 458/48, 458/49, 458/50, 458/71, 458/89, 746, 747, 748/1, 748/2, 813, 814, 821, 822/1, 826, 827, 828, 829, 835, 836, 837, 842, 843, 849, 850/1, 859/1, 860, 861/1, 863/2, 864/1, 865, 874, 885/1, 885/2, 887/1, 887/2, 887/25, 887/26, 887/83, 887/90, 891, 892, 903/3, 903/5, 903/6, 903/7, 903/8, 903/21, 903/22, 903/23, 903/25, 903/30, 903/31, 903/34, 903/35, 903/36, 903/37, 903/38, 903/39, 903/40, 903/41, 903/42, 903/45, 903/46, 903/47, 903/48, 903/54, 903/56, 1463, 1464, 1465/2, 1466, 1467, 1468/2, 1468/8, 1468/11, 1468/16, 1468/19, 1468/22, 1468/23, 1468/24, 1468/25, 1468/29, 1468/30, 1468/35, 1468/41, 1468/65, 2131/1, 2133, 2174, 2176/1, 2181/61, 2181/63, 2181/64, 2181/66, 2186/2, 2186/6, 2187/3, 2187/4, 2193/16 in 2193/19;
– k. o. Polzela (992): 326/19, 326/21, 326/67, 326/68, 326/69, 326/70, 326/71, 326/73, 326/91, 326/93, 326/138, 326/139, 326/141, 326/142, 326/143, 326/144, 326/178, 326/179, 326/185, 326/191, 326/221, 326/260, 326/271, 326/272, 326/315, 326/374, 360/1, 383/1, 383/2, 383/3, 383/7, 384/1, 384/2, 385, 387/1, 388/1, 388/2, 388/3, 389/1, 389/2, 389/3, 390, 391/1, 392/5, 394, 395/1, 415, 437/1, 439/2, 439/4, 440, 442, 443, 444, 554, 556, 557/1, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 573/2, 1093/12, 1093/13, 1093/14, 1093/19, 1122/11, 1133/1, 1138, 1139, 1178, 1179, 2016, 2017, 2026 in 2028;
– k. o. Orla vas (991): 52/67, 52/68, 52/69, 52/95, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 114, 125, 126/1, 126/2, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 129/1, 135/1, 136/1, 136/2, 136/3, 143/1, 143/3, 143/4, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 166, 167, 168, 329/40, 329/41, 329/436, 587/2, 588/1, 593, 595/3, 602, 603, 604, 627/1, 627/2, 627/3, 628/3, 628/4, 673/9, 1459 in 1460;
– k. o. Trnava (990): 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 236/47, 236/48, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 357, 358, 419/5, 419/6, 419/7, 419/8, 419/9, 419/14, 419/15, 419/22, 419/36, 419/37, 419/38, 421/1, 421/7, 422/1, 422/3, 425/1, 426, 427, 637/2, 637/3, 647/1, 647/3, 648/1, 649/1, 649/3, 652/1, 658/1, 659, 660, 661, 662/2, 664/1, 664/4, 672/2, 672/3, 672/6, 672/7, 673, 674, 852/2, 855/5, 863/3, 868/10, 870/3, 874, 939/1, 949/1, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 1021/2, 1109/6, 1110/69, 1111/9, 1115/1, 1113/3 in 1124/4;
– k. o. Gomilsko (1008): 66, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 785/1, 787/1, 787/7 in 787/8;
– k. o. Šmatevž (989): 45/16, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 65, 66/1, 71/1, 71/4, 72/1, 72/2, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 88, 89, 467/2, 491/2, 499, 504/7 in 507/10;
– k. o. Ojstriška vas (1009): 261/1, 263/2, 264, 265/1, 265/2, 270/2, 271/1, 271/3, 272/1, 272/2, 272/3, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347/1, 352, 376/2, 376/3, 384/2, 385/1, 385/3, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 388/2, 388/3, 388/4, 388/6, 396, 397, 400/1, 400/3, 400/4, 401/1, 401/3, 402/1, 509/1, 510, 511/1, 511/2, 519/1, 519/2, 519/3, 520/1, 520/2, 523/2, 526, 536/1, 537/1, 538/1, 538/2, 574/4, 579, 580/2, 581/1, 582, 584/1, 585/1, 585/2, 589, 590/1, 590/3, 591/1, 591/2, 592, 593, 595, 598/1, 598/3, 598/4, 599, 601, 602/1, 603, 604, 608, 616/1, 616/2, 675, 688/8, 1625/21, 1626/7, 1626/9, 1626/13, 1626/14, 1627, 1629/1, 1631/3, 1631/4, 1631/5, 1657/7, 1662/2, 1662/5, 1679, 1680/1, 1681, 1682, 1683, 1684, 1687, 1735/2, 1739/1, 1970, 1971/1, 1972, 1974/1, 1974/2 in 1975;
– k. o. Prekopa (1010): 34, 35, 38, 39, 40, 46, 141, 142/1, 142/2, 143, 209/2, *329, *356, 572, 573/1, 574/1, 574/2, 574/3, 576/1, 577, 578/1, 578/2, 579/2, 582/1, 673/1, 673/2, 673/3, 675, 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682, 683, 684/1, 686/1, 688/1, 688/2, 688/3, 688/5, 688/6, 688/7, 688/8, 689, 691/1, 691/4, 691/5, 691/6, 702, 703, 704, 705, 710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716/1, 717, 721/2, 722, 726, 727, 731, 732, 733, 735/1, 735/2, 736/1, 750/2, 753/3, 754/3, 755, 756, 772, 785, 786, 790, 791, 800, 801, 802, 1477, 1478, 1480/1, 1480/2, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1483, 1526, 1540/1, 1540/3, 1541/1, 1541/2, 1543/1, 1546/1, 1546/3, 1546/4, 1595/1, 1595/6, 1601/2, 1601/3, 1601/4, 1609, 1610/6, 1619/1, 1619/3, 1622, 1625/11, 1625/21, 1625/23, 1625/25, 1625/28, 1625/29, 1626/1, 1626/3, 1626/5, 1626/6, 1626/7, 1626/9, 1626/10, 1626/11, 1626/12, 1626/13, 1626/14, 1630/1, 1630/2, 1657/3, 1657/4, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1670/1, 1670/2, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2611, 2612, 2615, 2617, 2618/1, 2618/2, 2619, 2620, 2621, 2623, 2624, 2625, 2627 in 2646;
– k. o. Tešova (1011): 651/1, 651/2, 652/1, 654, 659/1, 659/2, 660/2, 660/3, 673, 674, 679, 681/1, 682/1, 682/2, 682/3, 684, 686/1, 687/1, 687/2, 688, 689/2, 690, 694/2, 805/1, 806/1, 806/4, 824/4, 825 in 828;
– k. o. Vransko (1012): 463, 494/3, 495/3, 497/1, 497/2, 500/1, 500/3, 501/1, 501/2, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, 506/1, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/6, 507/7, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 514/3, 514/5, 515/1, 515/3, 515/4, 518/1, 518/2, 520/1, 520/2, 520/3, 521, 533/1, 533/4, 537, 538, 539/1, 548, 549, 550, 559, 560/1, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 580, 585, 589, 593/1, 614, 617/1, 620, 636, 663, 671, 672, 673, 674, 680, 681, 682/1, 685/3, 685/4, 686/1, 686/2, 687, 688/2, 745/2, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 750/1, 750/2, 750/3, 753/1, 755/1, 755/3, 756/1, 756/2, 756/3, 763/1, 777/2, 777/4, 777/5, 777/6, 777/7, 777/10, 778/2, 778/3, 778/4, 779, 780/2, 781/1, 782/1, 782/2, 786/8, 786/14, 786/15, 786/18, 786/19, 786/20, 786/23, 791, 792/1, 794/1, 794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 794/6, 794/18, 794/66, 794/67 in 794/68;
– k. o. Ločica (1014): *24, 29, 30, 31/1, 33/2, 37, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, *68, 70/2, 70/3, 72, 73, 74, 81, 82, 93, 94, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108/1, 109/1, 110, 113/1, 542/4, 542/6, 543/1, 646/2, 650, 651/1, 652/1, 652/2, 653, 654, 655/1, 655/2, 662/1, 662/2, 663/1, 664, 669/1, 669/2, 679/2, 679/3, 680, 681, 682, 683/2, 707, 709/1, 709/2, 709/3, 712/1, 712/2, 712/5, 712/6, 712/10, 712/11, 712/14, 712/15, 712/16, 712/24, 712/26, 719/4, 719/5, 719/6, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/12, 719/13, 721/1, 721/2, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738/1, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742, 743, 744, 745/1, 745/2, 746, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5, 747/6, 747/7, 748/1, 749/1, 749/2, 749/3, 753/1, 753/2, 773/1, 773/2, 773/4, 979, 980, 983, 984/3, 984/4, 984/5, 984/6, 985/4, 985/5, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1305/7, 1311/1, 1311/2, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1311/8, 1311/9, 1311/14, 1311/15, 1311/18, 1311/19, 1311/26, 1311/27, 1312/2, 1313/1, 1314/1, 1314/3, 1314/4, 1314/5, 1314/6, 1317/3, 1317/7 in 1317/8;
– k. o. Zaplanina (1015): 7/1, 7/4, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24/1, 25/1, 26/1, 27/6, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 29/11, 29/16, 60, 527, 529, 530/1, 530/3, 531, 532/1, 532/2, 533, 534/3, 534/4, 535/1, 536, 563, 564, 569, 571, 573, 576, 577/1, 577/2, 578, 591, 592, 593, 603/1, 617/1, 618/5 in 621;
– k. o. Hrastnik pri Trojanah (1873): 25/6, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/4, 29/5, 38, 398/1, 398/2, 404, 405/1, 405/2, 409/1, 409/2, 411/2, 411/3, 410/1, 415/1, 415/2, 417/1, 418/1, 418/3, 419/1, 419/2, 421/1, 422/1, 422/4, 423/5, 508, 509/1, 513, 514, 515/1, 515/2, 517/2, 517/3, 517/4, 519/1, 519/2, 521/1, 521/2, 522/1, 522/3, 523/4, 527/2, 533/2, 541/2, 542, 543, 544/2, 547, 546/2, 546/3, 548, 594, 611/1, 612, 617, 627/1, 627/1, 627/2, 628, 629/3, 629/4, 629/8, 629/11, 637/1, 637/2 in 637/5;
– k. o. Trojane (1924): 457/1, 458/1, 458/3, 458/4, 458/5, 460, 462/1, 462/2, 463/2, 463/3, 463/4, 465/1, 465/4, 465/5, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 469/1, 469/2, 472/3, 472/5, 472/6, 472/8, 472/9, 473, 518, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 522, 523, 525, 526/1, 526/2, 526/4, 527/1, 528, 833/1, 833/2, 835/2, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 839/1 in 865/1.
(2) Območje državnega prostorskega načrta vključuje naslednja zemljišča oziroma dele zemljišč za razširitev in gradnjo razdelilnih postaj (v nadaljnjem besedilu: RP) ter zapornih ventilov (v nadaljnjem besedilu: BS) s parcelnimi številkami:
– območje BS 1/1, parcele št. 296/1, 296/2 in 296/3, vse k.o. Ceste;
– območje BS 2/1, parcele št. 13/2, 13/4, 14/3, 14/4 in 14/6, vse k. o. Spodnja Ponkvica;
– območje BS 3/1, parcele št. 1466, 1469/1 in 1469/2, vse k. o. Primož;
– območje BS 4/1, parceli št. 96/1 in 96/2, obe k. o. Spodnja Hudinja;
– območje BS 6/1, parcele št. 136/2, 136/3, 143/1 in 143/4, vse k. o. Orla vas;
– območje BS 7/1, parceli št. 574/1 in 574/2, obe k. o. Prekopa:
– območje RP Rogaška Slatina, parcele št. 296/1, 296/2 in 296/3, vse k.o. Ceste;
– območje RP Podlog, parcele št. *549, 750/2, 762/5, 764/2, 996/3 in 997/3, vse k. o. Gotovlje;
– območje RP Trojane, parcele št. 522, 525, 526/2, 526/4, 527/1, 528 in 865/1, vse k. o. Trojane.
(3) Območje državnega prostorskega načrta vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč za gradnjo dovozov do plinovoda in BS s parcelnimi številkami:
– k. o. Male Rodne, parcele št. 403/1, 406/3, 406/4, 407 in 477;
– k. o. Dvor, parcele št. 150/1, 150/3, 152, 157, 160 in 872/1;
– k. o. Spodnja Ponkvica, parcele št. 13/2, 13/4 in 141;
– k. o. Primož, parceli št. 1469/1 in 1470;
– k. o. Trnovlje, parcele št. 1055/2, 1062/2, 1062/5 in 1063/3;
– k. o. Žalec, parcele št. 204/1, 204/2 in 1965/1;
– k. o. Gotovlje, parcele št. 629/1, 631, 748, 749, 750/2, 762/4, 762/5, 764/1 in 764/2;
– k. o. Orla vas, parcela št. 136/2.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(potek trase plinovoda)
(1) Trasa predvidenega visokotlačnega prenosnega plinovoda M 2/1 (v nadaljnjem besedilu: plinovod) poteka vzporedno s traso obstoječega prenosnega plinovoda M 2 (v nadaljnjem besedilu: obstoječi plinovod) od RP Rogaška Slatina (0 km + 00 m) do RP Trojane (66 km + 674 m). Dolžina plinovoda je ca 66,70 km.
(2) Plinovod se na večjem delu trase položi praviloma z minimalnim predpisanim odmikom (5,65 m) od obstoječega plinovoda M 2. Medsebojna razdalja se na nekaterih odsekih lahko poveča, zaradi večje težavnostne stopnje gradnje pa tudi zmanjša na 3,00 m. Glede na prostorske možnosti, konfiguracijo terena, geološke razmere, območja naselitve in razne infrastrukturne objekte se lahko odmiki izjemoma še večajo oziroma se bo novi plinovod na delih trase odmikal od obstoječega plinovoda.
(3) Trasa plinovoda M 2/1 od RP Rogaška Slatina do RP Trojane poteka po naslednjih odsekih:
– RP Rogaška Slatina (A1)–Mestinje (A2): od kraja Ceste poteka proti zahodu vzporedno z obstoječim plinovodom M 2 (po desni strani obstoječega plinovoda, gledano v smeri pretoka) mimo Rodnic, kjer se precej približa stanovanjskim objektom in gospodarskemu poslopju. Trasa se nadaljuje po južni strani naselij Velike Rodne, Male Rodne in Kristan Vrh, v naselju Na Novakih se približa stanovanjskim objektom (domačiji Galič), južno od kraja Mestinje pa prečka glavno cesto R1-219 Mestinje–Bistrica ob Sotli ter železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec;
– Mestinje (A2)–Primož pri Šentjurju (A3): trasa poteka po južnem delu Mestinja čez kraja Belo in Preloge pri Šmarju skoraj vzporedno z železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec, po južni strani se približa naselju Bobovo in obstoječi TP 20/0,4 kV. Tu je izvedeno križanje plinovodov M 2 in M 2/1, naprej pa poteka plinovod po levi strani obstoječega plinovoda, gledano v smeri pretoka, in mimo krajev Mala Pristava, Dvor (križanje plinovodov M 2/1 in M 2), Senovica, Spodnja Ponkvica, Ponkvica in Oniše do Primoža pri Šentjurju. V Ponikvi, južno od železniške postaje Ponikva, plinovod križa glavno železniško progo Zidani Most–Celje–Maribor. Potem se v zaselku Koblek približa domačiji Farlež in jo obide po desni strani, gledajoč v smeri pretoka zemeljskega plina. Tu je opravljeno križanje z obstoječim plinovodom, tako da plinovod M 2/1 v nadaljevanju poteka po levi strani obstoječega plinovoda, gledano v smeri pretoka;
– Primož pri Šentjurju (A3)–Ljubečna pri Celju (A4): trasa plinovoda M 2/1 poteka severno od Šmarja pri Jelšah čez kraje Primož pri Šentjurju, Trnovec in Goričica, ki se ji približa po severni strani, južno od Ljubečne pri Celju pa se približa avtocesti A1 Šentilj–Koper;
– Ljubečna pri Celju (A4)–Šmarjeta pri Celju (AC-izvoz Celje Center) (A5): plinovod poteka vzporedno z avtocesto po njeni južni strani, jo nato pri kraju Zgornje Trnovlje prečka in z manjšim ali večjim odmikom spet teče vzporedno po njeni severni strani mimo Celja. V kraju Zgornje Trnovlje se zaradi goste poseljenosti odmakne od obstoječega plinovoda in poteka v cestnem telesu avtoceste. V nadaljevanju zavije proti severu do obstoječega plinovoda in teče potem vzporedno, po njegovi južni strani. Prečkanje Hudinje je izvedeno v kraju Šmarjeta pri Celju, v nadaljevanju pa še prečkanje regionalne ceste R2 430/0282 Celje–Vojnik;
– Šmarjeta pri Celju (A5)–Zgornja Hudinja (A6): plinovod poteka skozi naselje Šmarjeta preko travnikov, z dopustnim odmikom od stanovanjskih objektov, do vasi Zgornja Hudinja. Zaradi goste poseljenosti se odmakne od obstoječega plinovoda in poteka ob severni strani avtoceste A1 v odmiku približno 12,00 m od njenega roba;
– Zgornja Hudinja (A6)–Spodnja Hudinja (A7): v nadaljevanju se trasa plinovoda v naselju Spodnja Hudinja približa avtocesti A1 na 6,00 m od roba cestišča, nato pa preide v severni del koridorja obstoječega daljnovoda 110 kV. Zahodno od Spodnje Hudinje se trasi plinovodov spet združita in potekata vzporedno. Novi plinovod poteka levo od obstoječega plinovoda, gledano v smeri pretoka;
– Spodnja Hudinja (A7)–Mala Pirešica (A8): plinovod poteka južno od naselja Lopata, kjer se severno od avtocestnega počivališča Lopata približa objektom. Križanje M 2/1 z M 2 je izvedeno na koncu ravnine pri kraju Gorica pri Šmartnem. Od tod poteka trasa po desni strani, gledano v smeri pretoka, do kraja Mala Pirešica, kjer križa cesto I reda G1-4 Velenje–Arja vas;
– Mala Pirešica (A8)–RP Podlog (A9): trasa plinovoda severno od kraja Ložnica pri Žalcu prečka avtocesto in poteka proti zahodu, proti naselju Podlog, kjer je obstoječa regulacijska postaja. Nadaljuje se po dolini potoka Ložnica, ki je ekološko pomembno območje in območje Nature 2000;
– RP Podlog (A9)–Breg pri Polzeli (A10): trasa poteka po dolini Savinje po severni strani naselja Zgornje Grušovlje in čez naselje Breg pri Polzeli, kjer križa železniško progo Celje–Šoštanj;
– Breg pri Polzeli (A10)–Prekopa (A11): plinovod od Brega pri Polzeli poteka preko naselja Ločica pri Savinji. Zaradi goste poselitve se oddalji od obstoječega plinovoda in preide v koridor daljnovoda. Približa se obstoječim objektom oziroma športnemu parku in prečka strugo Savinje približno 80,00 m dolvodno od obstoječega plinovoda. Potem gre skozi Orlo vas in skozi Trnavo, se tam približa avtocesti, jo prečka in v nadaljevanju poteka južno od nje;
– Prekopa (A11)–Trojane (A12): pri kraju Kapla se trasa plinovoda približa regionalni cesti R2 447/367 Ljubljana–Celje in do avtocestnega priključka Čeplje pri Vranskem poteka vzporedno z njo. V kraju Čeplje se na delu trase odmakne od obstoječega plinovoda, v nadaljevanju pa severno od avtocestnega priključka prečka avtocesto. Potem v naselju Brode prečka regionalno cesto R2 447/367 ter poteka vzporedno z njo mimo Vranskega in Ločice proti Trojanam. Pri hribu Jasovnik trasa plinovoda še enkrat prečka avtocesto in po dolini Črnega grabna ter pod naseljem Šentgotard zavije proti zahodu do na novo predvidene ploščadi RP Trojane.
6. člen
(posegi na ploščadi RP Rogaška Slatina)
Na ploščadi RP Rogaška Slatina se v mejah ograje obstoječega objekta zgradi in predela plinovodna instalacija tako, da se omogoči:
– priključitev na obstoječi prenosni plinovod M 2/1 od RP Rogatec do RP Rogaška Slatina dimenzije DN 800 in z načrtovanim tlakom 70 bar(n) ter
– izvedba funkcije zaporne postaje.
7. člen
(posegi na ploščadi RP Podlog)
Ploščad RP Podlog se razširi in dogradi, sistemi pa predelajo tako, da se omogoči:
– oskrba obstoječega prenosnega plinovoda M 2 iz prenosnega plinovoda M 2/1,
– čiščenje prenosnega plinovoda M 2/1,
– oskrba postaje z električno energijo in katodna zaščita prenosnega plinovoda ter
– vodenje postaje RP Podlog iz razdelilnega centra ali lokalno z RP Podlog.
8. člen
(posegi na ploščadi RP Trojane)
(1) Ploščad RP Trojane se razširi in dogradi, sistemi pa predelajo, tako da se omogoči:
– oskrba obstoječega prenosnega plinovoda M 2 iz prenosnega plinovoda M 2/1 in
– čiščenje prenosnega plinovoda M 2/1.
(2) Za zgraditev in uskladitev odcepov ter ploščadi plinovodov M 2, M 2/1, R 25 A Trojane–Hrastnik in R 25A/1 se ploščad poveča za približno 4800,00 m2.
(3) Zagotovi se potreben vir napajanja z električno energijo, katodna zaščita in sistem za daljinsko vodenje postaje iz razdelilnega centra v Ljubljani ali lokalno z RP Trojane.
9. člen
(zaporne postaje na plinovodu)
(1) Na plinovodu M 2/1 na odseku RP Rogaška Slatina–RP Trojane je šest sekcijskih zapornih postaj – blok ventilov z oznakami BS 1/1, BS 2/1, BS 3/1, BS 4/1, BS 6/1 in BS 7/1.
(2) Blok ventil BS 1/1 se izvede v sklopu ograje RP Rogaška Slatina. Ploščadi preostalih blok ventilov so ob obstoječih blok ventilih na obstoječem plinovodu ali v ustreznem odmiku. V ta namen se ploščadi obstoječih blok ventilov razširijo.
10. člen
(tehnične lastnosti plinovoda)
(1) Plinovod se zgradi iz medsebojno, z varjenjem spojenih jeklenih cevi imenskega premera DN 800 in z različnimi debelinami sten, izračunanimi z upoštevanjem različnih načrtovanih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda:
– osnovna izvedba plinovoda, načrtovani faktor f(0) = 0,6;
– izvedba plinovoda s povečano varnostjo 1. stopnje, načrtovani faktor f(0) = 0,5;
– izvedba plinovoda s povečano varnostjo 2. stopnje, načrtovani faktor f(0) = 0,4.
(2) Plinovod se zgradi za načrtovani tlak p(načrtovani) = 70 bar(n).
(3) Velikost in oblikovanje nadzemnih objektov plinovoda:
– nadzemni deli plinovoda morajo biti dimenzionirani skladno s pretočno zmogljivostjo in tlačnimi razmerami,
– velikost objektov, naprav in zemljišč je določena skladno z veljavnimi predpisi.
11. člen
(stalna merilna mesta in označevanje)
(1) Za nadzor in vzdrževanje katodne zaščite se vgradijo stalna merilna mesta na naslednje dele cevovoda:
– na zaščitene cevi na križanju s prometnicami,
– na križanju s preostalimi kovinskimi napeljavami,
– na izolacijske stopnice v tleh,
– na priključna mesta postaje za katodno zaščito,
– na prehode čez reke in
– na napeljave z galvanskimi anodami.
(2) Vsa merilna mesta na obstoječem plinovodu se usposobijo tudi kot merilna mesta za novi plinovod. Pri novih prečkanjih se izvedejo nova merilna mesta.
(3) Lega plinovoda in vseh drugih njegovih elementov v zemlji mora biti posebej označena, da je mogoč nadzor nad njim. Varnostne talne označbe morajo biti izvedene na vseh prehodih cest, vodotokov in železnic. Zračne oznake novega prenosnega plinovoda se postavijo vzdolž celotne trase na razdalji cca 0,50 km in praviloma na njegovih lomnih točkah.
(4) Na ravnem delu trase plinovoda in pri vzporednem odmiku do 10,00 m se označitev vzporednega plinovoda postavi na vse obstoječe stebre primarnega plinovoda. Označitev vsebuje podatke o šifri plinovoda, njegovem odmiku in po potrebi o globini nadsloja. Navedeni morajo biti podatki za oba plinovoda (dve tablici).
12. člen
(delovni pas)
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda, sega 8,00 m na eno stran plinovoda (namenjen odlaganju izkopanega materiala med gradnjo) in 12,00 m na drugo stran (namenjen prehodu mehanizacije, varjenju in polaganju plinovoda v jarek).
(2) Na območju objektov, prečkanja vodotokov, labilnih zemljišč in drugih ovir na trasi je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi ožja ali širša, kar mora izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del in montaži plinovoda.
13. člen
(izkop, zasipavanje jarka in montaža plinovoda)
(1) Pri izkopu jarka za plinovod je treba upoštevati naklon 80° v zemljini in 90° v skalnatem terenu oziroma izkopavati z naklonom, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in glede na dejanske razmere na terenu. Če zemljina tega ne dopušča, je treba jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.
(2) Pri izkopu jarka je treba ločevati zemljino glede na njeno kakovost, tako da ni mešanja humusa s preostalo zemljino. Jarek je treba zasipati z izkopanim materialom, kolikor je ta primeren, tako da je čim bolj oziroma popolnoma vzpostavljeno prvotno stanje zemljine.
(3) Med gradnjo plinovoda je treba paziti, da se obstoječe asfaltne in druge utrjene površine vzdolž jarka ne posedejo zaradi obremenitve z mehanizacijo.
(4) Na delih prečkanja prometne infrastrukture in v bližini objektov se plinovod praviloma polaga z metodo podvrtavanja.
14. člen
(posegi v obstoječe objekte)
Na trasi predvidenega plinovoda M 2/1 se porušijo stanovanjski in gospodarski objekti:
a) Občina Šentjur: R1 – med krajema Goričica in Trnovec počitniški objekt na parceli št. 40, k. o. Goričica;
b) Mestna občina Celje:
– R2 – v kraju Leskovec stanovanjska hiša na parceli št. *449, k. o. Trnovlje,
– R3 – v kraju Leskovec gospodarski objekt na parceli št. 860/7, k. o. Trnovlje,
– R4 – v kraju Zgornje Trnovlje gospodarski objekt na parceli št. *72, k. o. Trnovlje,
– R5 – v kraju Zgornje Trnovlje stanovanjska hiša na parceli št. *73, k. o. Trnovlje,
– R6 – zahodno od kraja Lopata gospodarski objekt na parceli št. 13/6, k. o. Medlog;
c) Občina Vransko: R7 – v kraju Ločica ruševina na parceli št. *68, k. o. Ločica.
15. člen
(odlaganje presežkov materiala)
(1) Pri gradnji plinovoda nastane presežek materiala od izkopa in zamenjave izkopanega materiala v količini približno 0,90 m³ na meter plinovoda.
(2) Presežek materiala se uporabi za izvedbo objektov na projektiranem plinovodu:
– za nasipe za zaporne postaje na BS 1/1, BS 2/1, BS 3/1, BS 4/1, BS 6/1 in BS 7/1,
– razplaniranje v okviru delovnega pasu plinovoda, na območju odstranjene rodovitne zemlje (okvirno v pasu širine 7 m, dvig terena cca 12 cm), zgornji sloj iz plodne zemlje v minimalni debelini 0,20 m.
(3) Presežek materiala od izkopa v količini približno 5000 m³, ki se ne porabi za izvedbo objektov na plinovodu, se lahko uporabi skladno s prostorskimi akti kot gradbeni material pri gradnji visokovodnih nasipov ob Savinji in pritokih ter ob Ložnici ali pa se odvaža na urejena odlagališča.
16. člen
(urejanje in oblikovanje objektov)
(1) Okrog ploščadi razširjenih RP Podlog in RP Trojane se postavi ograja. Skupna višina ograje je 2,20 m. Notranjost ploščadi se delno tlakuje z betonskimi tlakovci, delno pa posuje s prodcem granulacije 8–16 mm. Transportne poti so makadamske. Padavinska voda se spelje neposredno v ponikovalnice, padavinska odpadna voda s parkirišč in manipulativnih površin pa se pred ponikanjem očisti v ustrezno dimenzioniranih in standardiziranih peskolovih in lovilcih olj.
(2) Zaporna postaja BS 2/1 je na plinovodu M 2/1 v sklopu RP Rogaška Slatina.
(3) Ploščadi predvidenih zapornih postaj, skupaj z obstoječimi, so dimenzij približno 15,00 x 10,00 m in se obdajo z ograjo višine 2,20 m. Njihova notranjost se delno tlakuje in delno posuje s peskom. Do ploščadi se spelje dostopna pot.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
17. člen
(ceste)
(1) Projektirani plinovod prečka avtocesto A1 Šentilj–Koper na šestih mestih, in sicer:
– C5 – v stacionaži plinovoda približno 26 km + 860 m,
– C9 – v stacionaži plinovoda približno 38 km + 095 m,
– C10 – v stacionaži plinovoda približno 41 km + 040 m,
– C13 – v stacionaži plinovoda približno 48 km + 160 m,
– C16 – v stacionaži plinovoda približno 55 km + 170 m,
– C20 – v stacionaži plinovoda približno 60 km + 900 m.
(2) Projektirani plinovod prečka naslednje državne in lokalni cesti:
– C1 – križanje z regionalno cesto I. reda R1-219 Mestinje–Bistrica ob Sotli v stacionaži plinovoda približno 4 km + 460 m,
– C2 – križanje z glavno cesto II. reda G2-107 Šmarje pri Jelšah–Rogatec–Dobovec v stacionaži plinovoda približno 4 km + 545 m,
– C3 – regionalno cesto III. reda R3-687 Dole–Ponikva–Loče v stacionaži plinovoda približno 18 km + 665 m,
– C4 – regionalno cesto I. reda R1-234 Dramlje–Dole–Šentjur v stacionaži plinovoda približno 19 km + 455 m,
– C6 – lokalno cesto (Zgornje Trnovlje) v stacionaži plinovoda približno 27 km + 170 m,
– C7 – regionalno cesto II. reda R2-430 Slovenske Konjice–Celje v stacionaži plinovoda približno 28 km + 260 m,
– C8 – glavno cesto I. reda G1-4 Velenje–Arja vas v stacionaži plinovoda približno 36 km + 250 m,
– C11 – regionalno cesto III. reda R3-694 Velenje–Dobrteša vas v stacionaži plinovoda približno 44 km + 680 m,
– C12 – regionalno cesto I. reda R1-225 Mozirje–Soteska–Šentrupert v stacionaži plinovoda približno 46 km + 860 m,
– C14 – regionalno cesto II. reda R2-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno 53 km + 510 m,
– C15 – regionalno cesto II. reda R2-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno 54 km + 130 m,
– C17 – regionalno cesto II. reda R2-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno 55 km + 920 m,
– C18 – regionalno cesto II. reda R2-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno 57 km + 880 m,
– C19 – regionalno cesto II. reda R2-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica v stacionaži plinovoda približno 58 km + 250 m,
– C21 – lokalno cesto (Šentgotard) v stacionaži plinovoda približno 65 km + 300 m.
(3) Vsa prečkanja plinovoda z avtocesto se izvedejo s podvrtavanjem. Vsa prečkanja drugih državnih in lokalnih cest je treba izvesti s podbijanjem oziroma podvrtavanjem vozišča. Če podbijanje oziroma podvrtavanje cestnega telesa ni izvedljivo, si mora investitor pridobiti ustrezno izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del ter za izvedbo prečnega prekopa cestnega telesa zaprositi za dovoljenje upravljavca ceste.
(4) Minimalna globina plinovoda je 1,50 m glede na nivo vozišča. Vsi pokrovi jaškov in naprave morajo biti zunaj vozišča ceste. Križanje se mora izvesti skladno s predpisi, ki urejajo križanja tovrstne komunalne infrastrukture. Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov (ni smiselno pri ceveh, zaščitenih z betonsko oblogo). Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na delu trase, kjer se predvidi prečno križanje cestnega telesa s podvrtavanjem oziroma podbijanjem, mora investitor oziroma izvajalec sanirati gradbeni poseg tako, da se prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje).
(5) Lokalne in nekategorizirane ceste se prekopljejo, plinovod se položi v cestno telo z uporabo ustrezne zaščitne obloge (polietilenska in steklocementna obloga s peščenim obsipom oziroma ojačana polietilenska obloga s peščenim obsipom). Višina nadkritja nad plinovodno cevjo mora biti minimalno 1,50 m. Po položitvi cevi se cestišče sanira v enaki obliki in kakovosti, kakor je bilo pred gradbenim posegom.
(6) Investitor oziroma izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji.
18. člen
(železnica)
(1) Projektirani plinovod prečka železniško progo, in sicer:
– Ž1 – prečkanje železnice Grobelno–Rogatec v stacionaži plinovoda približno 4 km + 480 m,
– Ž2 – železnica Zidani Most–Šentilj v stacionaži plinovoda približno 15 km + 720 m,
– Ž3 – železnica Celje–Velenje v stacionaži plinovoda približno 44 km + 800 m.
(2) Vsako prečkanje plinovoda z železniško progo se izvede s podbijanjem oziroma podvrtavanjem. Križanje mora potekati vsaj 15,00 m pred ali za železniškimi objekti.
(3) Minimalna globina plinovoda je 2,00 m pod gornjim robom praga in minimalno 1,00 m pod dnom odvodnih jarkov, pod kotom 90°, v zaščitni cevi, ki mora segati minimalno 7,00 m levo in desno od osi železniške proge oziroma skrajnih tirov.
(4) Ob železniški progi potekajo železniški signalnovarnostni in telekomunikacijski kabli. Oddaljenost optičnega kabla za prenos podatkov ob plinovodu pri križanju z železniškimi signalnovarnostni in telekomunikacijski kabli mora biti najmanj 0,50 m v zaščitni cevi pod železniškimi signalnovarnostni in telekomunikacijski kabli, pri vzporednem poteku pa 1 m. Pred začetkom del je treba signalnovarnostne in telekomunikacijske kable sondirati in zakoličiti.
19. člen
(elektrika)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda na več mestih prečka visokonapetostne (v nadaljnjem besedilu: VN), srednje (v nadaljnjem besedilu: SN) in nizkonapetostne (v nadaljnjem besedilu: NN) električne vode med naslednjimi stojnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: SM):
– SM45–SM46, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Laško v stacionaži plinovoda približno 40 km + 150 m;
– SM7–SM8, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v stacionaži plinovoda približno 39 km + 360 m;
– SM35–SM36, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v stacionaži plinovoda približno 31 km + 490 m;
– SM37a–SM38, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v stacionaži plinovoda približno 30 km + 810 m;
– SM38–SM39 prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Celje v stacionaži plinovoda približno 30 km + 525 m;
– SM38–SM39, prečkanje DV 110 kV Podlog–Lava v stacionaži plinovoda približno 39 km + 325 m;
– SM9–SM10, prečkanje DV 110 kV Lava–Šentjur v stacionaži plinovoda približno 30 km + 115 m;
– SM193–SM194, prečkanje DV 2 x 110 kV Maribor–Selce v stacionaži plinovoda približno 27 km + 590 m;
– SM20–SM21, prečkanje DV 110 kV Celje–Šentjur v stacionaži plinovoda približno 27 km + 500 m;
– SM3–SM4, prečkanje DV 2 x 110 kV Podlog–Lipa v stacionaži plinovoda približno 27 km + 025 m;
– SM107–SM108, prečkanje DV 400 kV Krško–Maribor v stacionaži plinovoda približno 1 km + 415 m;
– SM23–SM24, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška Slatina v stacionaži plinovoda približno 11 km + 009 m;
– SM29–SM29A prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška Slatina v stacionaži plinovoda približno 9 km + 445 m;
– SM29A–SM30 prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška Slatina v stacionaži plinovoda približno 9 km + 285 m;
– SM31–SM32, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška Slatina v stacionaži plinovoda približno 8 km + 588 m;
– SM33–SM34, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška Slatina v stacionaži plinovoda približno 7 km + 787 m;
– SM34–SM35, prečkanje DV 110 kV Šentjur–Rogaška Slatina v stacionaži plinovoda približno 7 km + 536 m.
(2) Vsako križanje projektiranega plinovoda z daljnovodi in kablovodi VN 110, 220 in 400 kV, SN 20 kV in NN 0,4 kV je prikazano v grafičnih prilogah 2.1 do 2.34 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija.
(3) Pri križanju plinovoda z energetskimi kabli je minimalni vodoravni razmak pri vzporednem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila najmanj 1,00 m. Navpični svetli razmak med kablom in cevjo plinovoda pri križanju mora biti najmanj 0,30 m. Če minimalnih razmakov pri križanju plinovodne cevi s kablom ni mogoče doseči, je treba kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 3,00 m na vsako stran križanja. Pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega kabla, je treba na predpisani način zavarovati posedanje zemlje pod kablovodom. Pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda se ne sme zmanjšati predpisana varnostna višina, ki mora biti za visoko napetost večja od 7,00 m, za nizko napetost pa večja od 6,00 m.
(4) Podzemne energetske vode je treba pred izkopom kanala za plinovod zakoličiti in izdelati sondažni izkop zaradi ugotovitve njihove točne lokacije. Pred položitvijo plinovoda je treba podzemne energetske vode ustrezno zaščititi s PVC-cevmi. Odkop se opravi pod strokovnim nadzorom upravljavca električnega omrežja.
(5) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, niso dovoljeni. Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje plinovodne cevi do oporišč mora biti najmanj 4,00 m za SN in 2,00 m za NN, če ni ogrožena statika oporišča.
(6) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se tokovodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3,00 m.
20. člen
(omrežja zvez)
(1) Pri križanju s podzemnim telefonskim omrežjem je treba plinovod speljati pod telefonskim kablom na razdalji najmanj 0,5 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom kanala zakoličijo, ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda ustrezno zaščitijo s PVC-cevmi. Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati dokumentacijo za zaščito in prestavitev TK-omrežja.
(2) V sklopu gradnje plinovoda se položi optični kabel za prenos podatkov v zvezi z obratovanjem plinovoda.
21. člen
(vodovod)
(1) Zaradi gradnje plinovoda se na odsekih večkratnega prečkanja in tangiranja vodovoda izvedejo prestavitve vodovodov.
(2) Horizontalno križanje plinovoda in vodovoda mora biti pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Vertikalno križanje se izvede z minimalnim razmikom 0,50 m.
(3) Pri križanju, pri katerem ni na razpolago višinskih podatkov o vodovodu, je treba tega sondirati. Medsebojno višinsko uskladitev je treba opraviti v fazi izvajanja.
22. člen
(kanalizacija)
Horizontalno križanje plinovoda in kanalizacije je pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka križanje zunaj nivoja. Plinovod se položi tako, da je plinovodna cev najmanj 0,50 m nad kanalizacijo. Če je kanalizacija nad plinovodom, mora biti za plin neprepustna in z bližnjim jaški z odprtinami.
23. člen
(plinovod)
Pri križanju plinovodov mora svetla mera med plinovodoma znašati vsaj 0,50 m. Pri izvedbi križanja je treba upoštevati pogoje distributerja plina. Med gradnjo ni dovoljen prevoz mehanizacije nad obstoječim plinovodom. Če je tak prevoz potreben, je treba plinovodno cev zaščititi proti poškodbam (npr. s polaganjem jeklenih plošč). Nad njo je dovoljeno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega materiala, in sicer tako, da se ne zahteva vožnja mehanizacije nad plinovodno cevjo.
VI. PARCELACIJA
24. člen
(določitev parcel)
Parcelacija se izvede na območjih zapornih postaj, na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazan v grafičnem načrtu 3 Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, karte 4.01–4.34.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI
25. člen
(kulturna dediščina)
(1) Na trasi plinovoda M 2/1 ali neposredni bližini je potrebno upoštevati varovane enote kulturne dediščine in predloge za varovanje, in sicer:
- Uniše – Cerkev sv. Ožbolta (EŠD 3277), kulturni spomenik z vplivnim območjem,
- Primož pri Šentjurju – Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 3044),
- Leskovec – Prazgodovinska naselbina Leskovec (št. predloga za vpis v RKD 29002),
- Arja vas – Arheološko najdišče Govče (EŠD 1487), kulturni spomenik,
- Gotovlje – Bronastodobna naselbina (EŠD 10397), kulturni spomenik,
- Ločica ob Savinji – Arheološko najdišče Ločica (del EŠD 7482), kulturni spomenik,
- Trnava – Prazgodovinska naselbina (EŠD 10405), kulturni spomenik,
- Brode pri Vranskem – Kašča na domačiji Brode 4, (EŠD 15498),
- Šentgotard – Kulturna krajina (EŠD 21899),
- Vransko – Antični opekarski obrat Na Ilovci, (EŠD 10406),
- Šentgotard – Arheološko najdišče (EŠD 14615),
- Trojane – Arheološko najdišče Atrans (EŠD 781).
(2) Obveznosti investitorjev in izvajalcev za ohranjanje kulturne dediščine so:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotnem območju urejanja plinovoda;
– izvedba predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski pregled, pregled z vrtinami, geofizikalne meritve in eventualne analize aeroposnetkov) na izbrani trasi v območju državnega prostorskega načrta, na osnovi katerih bodo naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo;
– izvedba zaščitnih izkopavanj vseh varovanih in evidentiranih arheoloških najdišč ter potencialnih, s predhodnimi raziskavami evidentiranih arheoloških najdišč, ki jih trasa plinovoda preči, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. V primeru najdb izjemnega pomena se lahko zahteva posebne tehnične rešitve in sprememba izvedbenega projekta ter prezentacija ostalin na mestu odkritja – in situ
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu državnega prostorskega načrta.
(3) Vidni nadzemni deli plinovoda (razdelilne postaje ipd.), naj se ne locirajo v bližini objektov kulturne dediščine in ne na območju kulturne krajine Šentgotard; v nasprotnem primeru morajo biti oblikovani tako, da ne manjšajo ambientalnih kvalitet prostora in varovanih objektov.
(4) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno zavarovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo. Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalne, energetske ali telekomunikacijske infrastrukture, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd., spremembe reliefa je potrebno ustrezno krajinsko oblikovati, celotna trasa mora biti po končanih delih vrnjena v prvotno stanje.
26. člen
(tla)
(1) Posegi v tla morajo biti izvedeni tako, da prizadenejo čim manjše površine tal. Pri gradnji morajo biti uporabljeni le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Treba je omejiti gibanje strojev na območje delovnega pasu in zavarovati tla (talni tipi) pred poškodbami, povzročenimi ob gradnji in po njej.
(2) Na zemljiščih, ki imajo slabše vodno-zračne razmere in so kot takšna močno občutljiva za poškodbe zaradi gaženja pri delih ali prevozu gradbene mehanizacije, je treba dinamiko del prilagajati vsebnosti vlage v tleh.
(3) Med gradnjo je treba gradbišče organizirati tako, da se prepreči onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi prevoza, skladiščenja ter uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi. Ob nezgodi je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
27. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Prst je treba odstranjevati in premeščati na drugo lokacijo tako, da ni onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kakovostnim materialom. Odlagališča prsti se izvedejo tako, da bo ohranjena njena rodovitnost in količina. Pri izkopu je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev in ob zasutju vračati plasti tal tako, kakor so si sledile pred izkopom.
(2) Na območju, kjer plinovod preseka zgrajene melioracijske, namakalne in osuševalne komplekse, je treba izvesti delno rekonstrukcijo oziroma prilagoditi sisteme tako, da je zagotovljeno njihovo nadaljnje delovanje. Na melioriranih površinah mora biti plinovod vkopan najmanj 2,00 m pod površino terena.
(3) Sanacija plazov se načrtuje tako, da so posegi na kmetijska zemljišča čim manjši, sanirane površine rekonstruirane in prilagojene za normalno kmetijsko delovanje, proizvodna zmogljivost kmetijskih zemljišč pa se ne poslabša.
(4) Pri poteku plinovoda ob hmeljiščih ali preko njih ter pri prečkanju drugih intenzivnih nasadov je treba uporabiti takšno gradnjo, da se ohrani polna uporabnost hmeljskih žičnic oziroma se omogoča obnova nasada tudi nad traso plinovoda.
(5) Predvidene travne površine se zasadijo s travnim drobirjem, ki mora biti pridobljen na bližnjih travnikih.
28. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Posegi v gozd morajo biti izvedeni ob upoštevanju naravne značilnosti posameznih gozdnih ekosistemov. Temu je treba prilagoditi izvajanje del, da je povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh čim manjša.
(2) Drevje se izkrči v delovnem pasu širine 18,00 m, trajno izkrčena površina pa mora ostati v pasu 5,00 m levo in desno od osi novega plinovoda. Pri širini delovnega pasu se upošteva tudi širina že obstoječega pasu plinovoda, ki se kar najbolj vključi v območje delovnega pasu novega plinovoda. Začasno odlaganje presežkov odkopane zemlje in gradbenega materiala ni dovoljeno na gozdnih površinah oziroma na gozdnem robu.
(3) Po zgraditvi plinovoda je treba v izpostavljenih delih, kakršni so grebeni, strma pobočja, območja tal s slabšo nosilnostjo, iglasti gozdovi, z zasaditvijo avtohtonih, rastišču primernih grmovnih in drevesnih vrst ustvariti zaprte gozdne robove, ki so statično stabilnejši. Projektna dokumentacija mora vsebovati zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega in prečnega profila gozdnih presek.
(4) Poseki in odstranitev dreves morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da se preprečijo poškodbe drevja na preostalih gozdnih površinah in poškodbe gozdnega roba ter da je mogoč prehod preko gradbišča na gozdne površine. Vse drevje, ki ga bo treba zaradi gradnje posekati, mora pred posekom popisati krajevno pristojni revirni gozdar.
(5) Za dostop do gradbišča preko gozdih zemljišč se lahko uporabijo samo obstoječe gozdne vlake in ceste. Pri tem je treba upoštevati določila veljavne gozdarske zakonodaje, ki urejajo ukrepe ob povečani rabi gozdnih prometnic in sanacijske ukrepe za vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih. Med gradnjo morajo biti gozdne prometnice uporabne za normalen potek gozdne proizvodnje.
(6) Pri posegih na površinah varovalnih gozdov je treba na podlagi določil veljavne zakonodaje pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
29. člen
(vodne ureditve)
(1) Prečkanje Savinje v Bregu pri Polzeli se izvede s prekopom ali podvrtavanjem. Pri prekopu je globina plinovodne cevi najmanj 2,00 m pod najnižjo koto dna struge Savinje in se ščiti s talnim pragom. Pri podvrtavanju se plinovod vgradi ustrezno globlje glede na izbrano tehnologijo vrtanja.
(2) Pri prečkanju drugih vodotokov in ribnika Goričica se plinovodna cev vgradi na ustrezno globino in ustrezno zaščiti s kamnito oblogo oziroma obbetoniranjem cevi. Struga se po položitvi plinovoda ureja in po potrebi utrdi s kamnito oblogo. Pri tem se lahko obnovi ali na novo izdela kamnita obloga tudi nad obstoječim plinovodom M 2.
(3) Teme cevi mora biti na globini najmanj 1,0 m pod dnom reguliranih oziroma najmanj 1,50 m pod dnom nereguliranih nižinskih vodotokov in neurejenih hudournikov. Pri tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še na 3,00 do 5,00 m na vsako stran pri reguliranih vodotokih oziroma na razdalji med zgornjima robovoma brežin in še 3,00 do 5,00 m na vsako stran pri nereguliranih vodotokih.
(4) Na območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovane. Zaradi erozijske stabilnosti se izvedejo kamnite zložbe iz kamnov premera 20 do 80 cm ali utrditve s polaganjem kamna v betonu, v pasu minimalno 3 m gorvodno in dolvodno od območja prečkanja. Križanja po mostnih konstrukcijah morajo biti predvidena na dolvodni strani teh konstrukcij tako, da ne zmanjšujejo pretočne prevodnosti vodotoka in ne ovirajo izvajanja vzdrževalnih del na njem.
(5) Vsako križanje in poseganje v struge vodotokov je treba izvesti tako, da se ne spremeni narava vodotoka, to je pretok vode, kakovost vode in biološka raznovrstnost. Pri teh posegih je treba upoštevati naslednje:
– ne smejo se poslabšati sedanje odtočne razmere voda (meteornih in površinskih) na celotnem vplivnem območju trase plinovoda;
– ne sme se poslabšati vodni režim;
– v struge vodotokov se ne sme odlagati izkopanega materiala in postavljati drugih ovir;
– ne smejo nastajati nova erozijska žarišča ter ne sme biti ogrožena stabilnost terena in obstoječih objektov. Na geološko nestabilnih terenih je treba dosledno upoštevati navodila strokovnjaka za geologijo, geotehniko in geomehaniko za preprečitev plazov in stabilizacijo terena z ustreznim odvodom površinskih in globinskih voda ter z ukrepi gradbene, biološke in kemične stabilizacije;
– pri koritih vodotokov mora biti po izvedenem prečkanju vzpostavljeno prvotno stanje, območja izkopa pa ustrezno zavarovana pred erozijo. Vse ureditve strug potokov na območju križanja s plinovodom morajo biti skladne z danes uveljavljeno prakso in zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Zato je treba pri zavarovalnih ukrepih kar najbolj uporabljati naravne materiale (kamen, les, vegetativna zaščita ...). Posege v vodotoke je obvezno izvajati pod nadzorom izvajalca javne službe urejanja voda;
– prečkanje vodotokov je obvezno izvajati v prisotnosti rečne nadzorne službe;
– za vsako prečkanje vodotokov je treba izdelati projekte s to vsebino:
– tehnično poročilo,
– prikaz prečkanja v danih razmerah v ustreznem merilu,
– prečni prerez struge in prečkanja,
– detajl zavarovanja korita na območju prečkanja,
– detajl polaganja plinovoda na vodnih in priobalnih zemljiščih;
– kjer plinovod poteka vzporedno z vodotokom, mora praviloma znašati odmik plinovoda od zgornjega roba brežine vsaj 15,00 m pri vodotokih 1. reda oziroma 5,00 m pri vodotokih 2. reda.
(6) Pri vodotokih, ki potekajo v nasipih, je treba za mejo vodnega zemljišča šteti spodnji rob visokovodnega nasipa na zračni strani. Na posameznih odsekih, na katerih pri vzporednem poteku plinovoda z vodotokom zaradi prostorskih danosti ni mogoče zagotoviti predpisanega odmika, je dovoljeno vodenje plinovoda po priobalnem zemljišču. Omogočiti je treba izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih.
(7) Nobena vodnogospodarska ureditev se ne sme izvajati med drstjo, ne glede na to, da so ribe izlovljene in vodotoki izpraznjeni. Pred začetkom posega v vodotoke je treba terminski načrt izvajanja gradbenih in regulacijskih del uskladiti s predstavniki pristojne ribiške družine ter jim omogočiti izlov v predelu polaganja plinovoda, odlaganje ujetih rib med gradnjo in ponovno naselitev izpraznjenih vodotokov po zaključku del. Med gradnjo je treba preprečiti kakršno koli izlivanje tekočin, ko so naftni derivati, olja, cementne odplake, ki bi spremenile kemizem vode v obravnavanih vodotokih.
(8) Trasa prenosnega plinovoda M 2/1 Rogaška Slatina–Trojane poteka tudi po območjih, ki so ob nastopu visokih vod poplavljena. Zato je treba ureditve načrtovati tako, da se ob gradnji in obratovanju izvedejo vsi ukrepi, da se ob poplavi preprečijo škodljivi vplivi na vode in vodni režim ter drugi škodljivi vplivi na okolje. V času napovedanih obsežnih padavin se na območju poplavnih površin in na območjih prečkanj vodotokov dela ne izvajajo. Izvajalec dela je dolžan redno spremljati stanje vremenske napovedi in temu primerno prilagodi izvajanje del na območju poplavnih površin.
(9) Na območju poplavnih površin se dela izvajajo na prilagojen način. Na vsakih 25 m nasipa začasno odloženega izkopanega materiala vzdolž trase plinovoda se pusti najmanj 5 m široka odprtina v nasipu, da ni popolnoma prekinjeno odtekanje vode v času nenadnih poplav. Po zasipu plinovoda na območju poplavnih površin se teren povrne v prvotno reliefno stanje, nadvišanje je dovoljeno do največ 15 cm.
(10) Trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M 2/1 poteka po območju predvidenega zadrževalnika visokih vod Trnava na Bolski. Pri načrtovanju morajo biti upoštevani posegi, ki so predvideni in opredeljeni v strokovnih podlagah za državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini »Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini; Zadrževanje visokih vod ob Savinji in Bolski na območju Spodnje Savinjske doline«.
30. člen
(ohranjanje narave)
(1) Obravnavana trasa plinovoda na več odsekih prečka območja naravnih vrednot (hkrati že zavarovana območja in ekološko pomembna območja):
– EŠD 5979, vodotok Mestinjščica (NS), predlagano zavarovano območje,
– EŠD 6065, Selški potok (NVLP, pNS),
– EŠD6064, vodotok Ponkvica (NVLP, pNS),
– EŠD 793, osameli kras, vzhodno od Ponikve (NVLP),
– EPO Blagovna, ribniki (17900),
– EŠD 5673, vodotok Ložnica, zavarovano območje (NS),
– EPO 18200, Ložnica,
– EŠD 259, Savinja s pritoki, Natura 2000, del je tudi EPO Savinja Letuš (NVDP),
– KP1, krajinski park Čemšenik.
(2) Posegi in dejavnosti na površinski in podzemeljski geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti se izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je ta del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se kar najmanj spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na botanični in zoološki naravni vrednoti se posegi izvajajo tako, da se življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je ta del narave opredeljen za naravno vrednoto, ne poslabšajo toliko, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje. Na ekosistemski naravni vrednoti pa se posegi izvajajo tako, da se ne spremenijo lastnosti ekosistema in naravni procesi v njem toliko, da bi se porušilo naravno ravnovesje.
(3) Trasa plinovoda prečka območje naravnega spomenika Ložnice tako, da bo potreben le minimalni posek dreves in grmovja. Kar najbolj je treba ohraniti obrežno rastje. Po zaključku del je treba na območju logov ob Ložnici zagotoviti vzpostavitev prvotnega stanja (nadomestna saditev poplavnega loga z lokalno značilnimi avtohtonimi vrstami, sonaravno urejanje brežin brez betoniranja in kamnometnih utrditev). Določitev mikrolokacije trase naj se opravi v prisotnosti sodelavcev pristojne naravovarstvene službe.
(4) Na območju poseganja v naravne vrednote je te treba obnoviti, odstranjene živice in posamezna drevesa oziroma grmovnice v odprti krajini pa ustrezno nadomestiti. Obrežno rastlinstvo je treba kar najbolj ohranjati in uničeno nadomestiti. S sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem obrežnega rastlinstva se ne sme spreminjati fizikalna lastnost obrežja. Za zaščito krajinske biotske raznovrstnosti je treba ohranjati naravne elemente in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih zemljiščih: živice, posamezna drevesa in grme.
(5) Posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja se izvajajo zunaj obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone in prezimovanja, torej pozno jeseni in zgodaj spomladi. Gnezda, kotišča, prenočevališča in drugi pomembni deli življenjskega prostora živali se ne smejo poškodovati ali uničiti. Gradnja se izvaja zunaj rastne dobe.
(6) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba uporabljati obstoječe dostopne poti, morebitne nove poti pa se morajo izogniti vrednim habitatom. Pri prečkanju mokrotnih travnikov in tudi sicer je treba za transportne poti uporabljati nasutja, izvedena za obstoječi plinovod. Na odseku, kjer se trasi ločita, morajo biti transportne poti in odlagališča materiala čim ožji.
(7) Nad gradnjo na območju naravnih vrednot je potreben nadzor pristojne naravovarstvene službe in obvezen geološki naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. Ob najdbi geoloških naravnih vrednot je treba obvestiti pristojno naravovarstveno službo.
(8) Po gradnji je potrebna sanacija gradbišč – vzpostavitev prvotnega stanja: zatravitev (sejanje s senenim drobirjem s sosednjih travnikov) in zasaditev z avtohtonim rastlinstvom.
31. člen
(geološko nestabilna, labilna in zamočvirjena področja)
(1) Plinovod M 2/1 prečka območja, ki so geološko nestabilna. Taka območja se predhodno sanira s prečnimi in vzdolžnimi drenažami.
(2) Na trasi plinovoda po geološko netrdnih, labilnih območjih je treba izvesti predhodno sanacijo teh površin in graditi skladno s pogoji strokovno kvalificiranih geoloških in geomehanskih družb. Predvidena je prečna ali vzdolžna drenaža, ki se položi v drenažno gramozno nasutje in ovije v folijo. Drenažna voda se spelje v bližnje vodotoke oziroma obstoječo kanalizacijo. Kjer je globina plazu več od 3,00 m, se sanacija izvede z oporno steno iz armiranobetonskih pilotov in vzdolžne grede ter z bočnim sidranjem z geomehanskimi sidri, na odsekih z globino plazu manj od 3,00 m pa se plaz stabilizira s kamnito zložbo.
(3) V stacionaži plinovoda 19 km + 800 m je potrebna celotna rekonstrukcija ceste z izdelavo opornega zidu ali pilotne stene z bočnim sidranjem na dolžini približno 100 m, ali pa se plinovoda M 1 in M 1/1 položita v cestišče v armiranobetonski kineti.
(4) Plinovod je treba zavarovati pred vzgonom z ustrezno obtežitvijo cevi. Pri prečkanju zamočvirjenih območij mora izvajalec gradbenih in strojnomontažnih del prilagoditi mehanizacijo za dela po manj nosilnem terenu, tehnologijo montaže pa prilagoditi dejanskim razmeram, in sicer:
– izdelava začasne transportne poti z nasutjem nosilnega tamponskega materiala na geotekstilu, ki se po gradnji v celoti odstrani,
– na manj zamočvirjenih območjih je mogoče utrditi transportno pot s polaganjem lesenih kolov, ki se po gradnji v celoti odstranijo.
32. člen
(varstvo pred požarom)
Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi napravami izveden skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari. Za vzdrževanje in nadzor mora investitor zagotoviti ustrezno službo. Za nemoteno in varno delovanje plinovoda je treba:
– izvajati ustrezen nadzor trase – zagotoviti njeno stalno dostopnost z mehanizacijo za popravilo morebitnih okvar,
– vzdrževati plinovod skladno z navodili proizvajalca cevi: meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
– označiti traso plinovoda na vseh prehodih prometnic in vodotokov ter na mestih njenega loma,
– opravljati preizkuse morebitnega izpuščanja plina.
33. člen
(zaščita pred previsoko napetostjo in ozemljitev objektov)
Vse površine v oddaljenosti 1,25 m od nadzemnega dela plinovoda je treba izolirati z asfaltiranjem ali nasutjem 0,20 m skalnate podlage. V ograjenem delu nadzemnega dela plinovoda je treba povečati odvodnost možne električne napetosti z ozemljitvami. Ograjo je treba vezati na ozemljitev na vsakih 10,00 m z dvema vijakoma. Ozemljiti je treba tudi vse nadzemne dele plinovoda.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
34. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi predpisi z vidika varstva pred hrupom. Med 6. in 22. uro jakost hrupa na robu stanovanjskih območij ali posameznih stanovanjskih objektov ne sme presegati 60 dB. Gradnja mora potekati v dnevnem času, v nočnem pa samo med neodložljivimi vzdrževalnimi deli.
(2) Izvajalec mora upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav, ki so izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa. Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa ne obratujejo v prostem teku brez potrebe.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Med samo gradnjo plinovoda je zaradi prašenja in izpušnih plinov delovnih strojev in transportnih vozil onesnaženost zraka povečana, vendar ne presega zakonsko določenih meja.
(2) Med gradnjo je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisije za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva. Na celotnem ureditvenem območju, transportnih poteh, gradbiščih in odlagališčih je treba izvajati naslednje ukrepe:
– preprečevanje nenadzorovanega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in odlagališč s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje na tovorna vozila, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkega tovora;
– preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje sipkega materiala proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje tega materiala v suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nenadzorovano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čimkrajših prevoznih poti za potrebe gradbišča in sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (odlagališč, nasipov in vkopov);
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev emisij na stacionarnih objektih (npr. betonarni, asfaltni bazi) in napravah (npr. agregatih);
– pri ustavitvi vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je treba ugasniti motor.
(3) Ob poškodbah in nenadzorovanem izpuščanju plina mora upravljavec plinovoda preprečiti to izpuščanje ter ukrepati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo zraka, varstvo pred požarom in graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnih omrežij.
36. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Odvodnjavanje manipulativnih površin nadzemnih objektov plinovoda se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila in ukrepe za zaščito vode, in sicer:
– izkop in druga gradbena dela se izvajajo le s tehnično brezhibnimi stroji;
– morebitno poseganje v podzemno vodo med izkopom je treba kar najbolj zmanjšati. Na območjih s podtalnico in ob vodotokih ni dopustno servisiranje delovnih strojev, pretakanje in skladiščenje goriva;
– ob morebitnem izlitju nevarnih tekočin je treba onesnaženi material izkopati in oddati v predelavo kot nevarni odpadek, razen če se ne izvede analiza, s katero pooblaščena organizacija ugotovi, da gre za nenevarni odpadek, ki je lahko odstranjen drugače.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
37. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– posamezni deli trase plinovoda z ureditvijo prizadetega prostora,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih ter drugih objektov in naprav, pa tudi vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za izvedbo načrtovanih posegov,
– zgraditev plinovoda z vsemi objekti in ureditvami,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z ugotovitvami spremljanja stanja.
(2) Ureditve se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
38. člen
(nadzor in vzdrževanje plinovoda)
Vsaki dve leti je treba zagotoviti čiščenje plinovodnih cevovodov. Investitor skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje, predelavo in odvoz odpadkov, zagotovi odvoz nečistoč iz separatorjev. Pri odvajanju vode po opravljenem tlačnem preizkusu se zagotovijo vsi pogoji varstva okolja. Postopek čiščenja odobrita inšpektorata, pristojna za zdravje ter okolje in prostor.
39. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja ter določila te uredbe. V delih, v katerih je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja posamezne okoljske sestavine (tla, vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da bo pridobljena utemeljena informacija o njenem stanju. Točke monitoringa je treba zavarovati tako, da je omogočeno neprekinjeno pridobivanje podatkov.
(2) Med gradnjo je obvezen stalen geološko-geomehanski nadzor.
(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
(4) Podatki monitoringa so javni in investitor poskrbi za njihovo dostopnost.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega oziroma na območje iz 4. člena te uredbe. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste in poti.
(2) Obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo so:
– zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– zagotovitev ustreznega poteka motornega in peš prometa,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi se morebiti uporabljale za obvoz ali prevoz med gradnjo pred začetkom del, po gradnji pa odprava nastalih poškodb na vseh površinah,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po gradnji pa ureditev morebitnih poškodb,
– zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacija na gradbišču, da bo preprečeno čezmerno onesnaževanje okolja, ob nezgodi pa poskrbljeno za takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
41. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg nalog in obveznosti, določenih s to uredbo, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi:
– odpraviti morebitne nezaželene posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja plinovoda,
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne pride do zastojev na cestnem omrežju, zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov med gradnjo in po njej, vse dovozne poti do objektov ter kmetijskih in gozdnih zemljišč pa je treba po opravljenih delih postaviti v prvotno ali ustrezno novo stanje,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma ob nezgodi poskrbeti za takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
42. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega prostorskega načrta so dopustni odkloni od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega in okoljevarstvenega vidika, pri čemer se prostorske in okoljske razmere ne smejo poslabšati.
(2) Odkloni od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma sosednjih območij ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odkloni morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo križanja gospodarske javne infrastrukture, ki niso določena s to uredbo, s traso plinovoda. K vsakemu načrtovanju in rešitvi take izvedbe mora investitor gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca.
XII. NADZOR
43. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se na območju državnega prostorskega načrta šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti po naslednjih občinah:
1. Občina Rogaška Slatina: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03);
2. Občina Šmarje pri Jelšah:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93);
3. Občina Šentjur:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000 (Uradni list RS, št. 116/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 18/04),
– Sklep župana o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 61/07),
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 107/07).
4. Mestna občina Celje:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zgornja Hudinja–Lahovna (Uradni list RS, št. 36/88),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta–levi breg Hudinje (Uradni list RS, št. 10/89),
– Odlok o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87 in 2/88, Uradni list RS, št. 49/95, 39/94, 75/96, 57/98 in 85/99);
5. Občina Žalec:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 98/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 94/02),
– Prostorski ureditveni pogoji za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za golf igrišče Žalec (Uradni list RS, št. 104/07);
6. Občina Polzela:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03),
– Prostorski ureditveni pogoji za del območja občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96 in 98/00),
– Odlok o zazidalnem načrtu Breg Gmajna (Uradni list RS, št. 22/02, 25/02 in 47/02);
7. Občina Braslovče:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za območje Občine Braslovče (Uradni list SRS, št. 21/91 in Uradni list RS, št. 34/92 in 69/93) in prostorske sestavine družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 – za del območja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 19/01 in 111/06);
8. Občina Tabor:
– Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 7/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec – za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 58/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega v letu 1999, in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 96/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 118/03);
9. Občina Vransko:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradni list RS, št. 05/03 in 68/04);
10. Občina Zagorje ob Savi:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, 1997 in 2002 (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/96, 15/98 in 17/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del občine Zagorje ob Savi – PUP 2 (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/98 in Uradni list RS, št. 57/05);
11. Občina Lukovica:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86 in 2/90),
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Lukovica, dopolnjenega 1996, 1999 in 2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03 in 6/04).
45. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2010/5
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-2511-0043
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost