Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1874. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju Zvodenskega hriba, stran 5376.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju Zvodenskega hriba
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje Zvodenskega hriba, med Janežičevo potjo in Hribarjevo ulico, ki ga regulira zazidalni načrt Levi breg Voglajne - Aljažev hrib, v prvotni obliki sprejet v letu 1968, je kljub atraktivni legi vse do danes ostalo praktično nepozidano, razen 4 brez reda postavljenih (več)stanovanjskih objektov, ki zaradi pomanjkljivega vzdrževanja že kazijo okolico. Za obsežna občinska stavbna zemljišča okoli teh objektov ni podanih nobenih pogojev za novogradnjo, ki se tako brez izdelave novega izvedbenega prostorskega akta ne more izvajati.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), ki so pravna podlaga za izdelavo in sprejetje OPPN, opredeljujejo na območju Zvodenskega hriba stavbna zemljišča za stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi, za katera je potrebno izdelati izvedbeni prostorski akt, ki bo opredelil pogoje za gradnjo in celovito urejanje tega območja.
Z izdelavo OPPN želi Mestna občina Celje (v nadaljevanju: »MOC«) podati natančne pogoje za gradnjo in urejanje na tem območju, ki trenutno zaradi zastarelosti zazidalnega načrta in nedoločenih pogojev gradnje predstavlja rahlo zapostavljen del naselja Aljažev hrib. Poleg urbanistične ureditve območja želi MOC s tem OPPN občanom ponuditi nove parcele za individualno stanovanjsko gradnjo.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
- rekonstrukcija obstoječih objektov, gradnja stanovanjskih objektov,
- urejanje in gradnja prometnih površin,
- urejanje in gradnja energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture,
- urejanje zelenih površin.
Objekte se bo načrtovalo s spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene itd.) in z vsemi potrebnimi objekti komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, ob upoštevanju prometnih, komunalnih, telekomunikacijskih ter energetskih normativov.
Osnovna zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja in upoštevati prednosti lege na vršni pobočni legi, predvsem z vidika čim večjega izkoriščanja obnovljivih virov energije.
3. člen
območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1294/1, 1296, 1297, del 1298, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305, del 1306, 1307, 1308, del 1598/2, vse k.o. Celje. Velikost ureditvenega območja je okvirno 24.150 m2.
Območje obravnave OPPN je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Pobudnik zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Poleg tega zagotovi tudi geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
- Odlok o Zazidalnem načrtu levi breg Voglajne - Aljažev hrib (Uradni vestnik Celja, št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88, in Uradni list RS, št. 17/92, 27/95, 39/94, 6/05 in 76/06).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
roki za pripravo OPPN
Rokovno je priprava dopolnjenega osnutka OPPN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi spomladi 2011.
6. člen
nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik OPPN, ki tudi financira izdelavo dokumenta.
Nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
- Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, Celje,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
- Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
- Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
- Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
- Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
- Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
- Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. do 61. člena), ustrezni Pravilnik in ta sklep. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki tako, da je možen vnos v GIS MOC.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Mestna občina Celje izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov in OPPN.
Po končanem postopku je načrtovalec dolžan predati MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
8. člen
objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/ uprava/cgi/MOC.cgi?page=novice.
Št. 3505-11/2010-1
Celje, dne 5. maja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.