Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1850. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov, stran 5256.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 72/05) se v 1. členu za besedilom »str. 1« črtata vejica in besedilo »z vsemi spremembami«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojna organa za izvajanje Uredbe 1946/2003/ES sta ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje, podatke iz 15. člena Uredbe 1946/2003/ES.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1946/2003/ES in te uredbe izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.«.
5. člen
V 7. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »3.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.000 do 20.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »1.000.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.000 do 8.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »600.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.500 do 4.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 2.000 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 600 eurov«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-4/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0019
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost