Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1840. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 5230.

Na podlagi 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja način in postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
(2) V postopku izdajanja certifikatov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ni z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, določeno drugače.
2. člen
(izvajalci)
Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij izvajajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), vpisani v register izvajalcev, ki ga vodi Državni izpitni center.
3. člen
(svetovanje)
(1) Izvajalec mora kandidatom za pridobitev poklicne kvalifikacije zagotoviti informacije o možnostih in pogojih za pridobitev te kvalifikacije ter ustrezno svetovanje.
(2) Med svetovanjem kandidat s svetovalcem zbere listine in druga dokazila, potrebna za potrditev poklicne kvalifikacije, ter izdela osebno zbirno mapo, katere sestavo predpiše Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI) in je objavljena na spletnih straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, mora pridobiti izvajalec sam.
(3) Poleg osebne zbirne mape se v postopku preverjanja in potrjevanja pripravijo tudi dokumenti, ki so obvezni sestavni del dokumentacije tega postopka. Predpiše jih CPI in objavi na straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
4. člen
(kraj in rok za preverjanje)
(1) Kraj preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter rok za prijavo in odjavo izvajalec sporoči Državnemu izpitnemu centru ter jih objavi na straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(2) Izvajalec mora razpisati rok za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter preverjanje in potrjevanje ob prijavi kandidata tudi izvesti, in to vsaj enkrat v 12 mesecih.
(3) Če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, se izbriše iz registra za nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
(4) V okviru roka iz prvega odstavka tega člena izvajalec določi kraj, dan in čas preverjanja in potrjevanja ter o tem pisno obvesti kandidata najmanj pet delovnih dni pred pregledom osebne zbirne mape. V obvestilu mora navesti tudi sestavo komisije.
5. člen
(vloga za pridobitev certifikata)
(1) Vloga za pridobitev certifikata (v nadaljnjem besedilu: vloga) se vloži pri izvajalcu.
(2) Iz vloge mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje splošne pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog) za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Kandidat priloži vlogi tudi listine in druga dokazila, ki izkazujejo njegovo znanje in spretnosti, določene s katalogom. Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, mora pridobiti izvajalec sam.
6. člen
(potrjevanje in preverjanje)
(1) Izvajalec mora najpozneje 15 dni pred razpisanim rokom za izvedbo pregleda osebne zbirne mape zaprositi Državni izpitni center za imenovanje komisije, vendar ne sme vplivati na imenovanje njenih članov. S komisijo pa mora sodelovati.
(2) Imenovani komisiji izvajalec predloži vso dokumentacijo. Če je vloga nepopolna, mora izvajalec predhodno pozvati kandidata, da jo dopolni.
(3) Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil oziroma osebne zbirne mape ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom, mu potrdi nacionalno poklicno kvalifikacijo in izvajalec kandidatu najpozneje v osmih dneh izda certifikat.
(4) Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil oziroma izdelane osebne zbirne mape ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih s katalogom, ga napoti na preverjanje. V postopku preverjanja se dokazuje doseganje standardov znanj in spretnosti, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi dokazil.
(5) O obsegu znanj in spretnosti, ki jih mora kandidat dokazati v postopku preverjanja, komisija pisno obvesti kandidata najpozneje v 15 dneh od pregleda osebne zbirne mape in mu določi rok, v katerem mora sporočiti, ali se bo preverjanja udeležil.
(6) O ugotovitvah komisije se piše zapisnik na predpisanih obrazcih glede na način preverjanja. Obrazce objavi CPI na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
7. člen
(načini preverjanja)
(1) Načine in merila preverjanja strokovnih znanj in spretnosti določa veljavni katalog.
(2) Če se je katalog v času, ko je kandidat že v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, spremenil, se preverjanje in potrjevanje lahko izvedeta po katalogu, po katerem je kandidat vključen v navedeni postopek, pod pogojem, da se zaključita najpozneje v 30 dneh po objavi novega kataloga in da izvedba postopka ni v nasprotju z veljavno zakonodajo. Če kandidat želi, da se preverjanje in potrjevanje izvedeta po spremenjenem katalogu, mu mora izvajalec to omogočiti.
8. člen
(preverjanje)
(1) Predsednik komisije mora pred začetkom preverjanja ugotoviti istovetnost kandidata ter ga seznaniti s postopkom in merili preverjanja.
(2) Komisija v skladu s katalogom določi začetek in trajanje preverjanja. Skupno ne sme trajati več kakor 180 minut.
9. člen
(zapisnik)
O poteku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij član komisije, ki ga določi predsednik, vodi zapisnik, v katerem se poleg kandidatovih osebnih podatkov navedejo naloge, vprašanja oziroma izdelki, doseženi uspeh pri posamezni nalogi in končni uspeh pri preverjanju. Zapisnik se piše na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
10. člen
(ocenjevanje uspešnosti)
(1) Uspeh kandidata pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti se ocenjuje z opisnima ocenama »opravil« in »ni opravil«.
(2) Izvajalec najpozneje v osmih dneh po uspešno opravljenem preverjanju izda kandidatu certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
(3) Če se kandidat preverjanja ne udeleži oziroma ga ne opravi, mu komisija v roku iz prejšnjega odstavka izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne.
11. člen
(plačilo stroškov)
(1) Kandidat plača stroške storitev v skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Izvajalci lahko po predhodnem soglasju Državnega izpitnega centra ali ministrstva, pristojnega za delo, materialne stroške za neposredno preverjanje povišajo za največ 200% vrednosti, določene v točki D metodologije.
12. člen
(prisostvovanje pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti)
(1) Pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti lahko prisostvujeta pooblaščeni predstavnik Državnega izpitnega centra in predstavnik ministrstva, pristojnega za delo.
(2) Pooblaščeni predstavnik Državnega izpitnega centra in predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, imata pravico vpogleda v celotno kandidatovo dokumentacijo.
13. člen
(hranjenje dokumentarnega gradiva)
(1) Izvajalec hrani naslednje dokumente, povezane s postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije:
– prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije,
– zapisnik o poteku svetovanja,
– zapisnik o poteku potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi predloženih listin,
– zapisnik o poteku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.
(2) Če so del dokumentov iz prejšnjega odstavka tudi priloge, mora izvajalec hraniti oboje.
(3) Izvajalec dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena hrani v fizični ali elektronski obliki najmanj pet let po zaključku postopka preverjanja in potrjevanja.
(4) Če izvajalec preneha delovati, Državni izpitni center prevzame njegovo dokumentacijo ter jo hrani najmanj pet let po zaključku postopka preverjanja in potrjevanja.
(5) Osebna zbirna mapa se vrne kandidatu po izdaji certifikata ali po pravnomočnosti zavrnilne odločbe o izdaji certifikata.
14. člen
(spremljava certifikatnega sistema)
(1) CPI spremlja certifikatni sistem in enkrat na leto poroča o ugotovitvah ministrstvu, pristojnemu za delo, in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
(2) CPI razvija metodologijo spremljave in zagotavljanja kakovosti certifikatnega sistema, ki jo sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
(3) Za spremljanje izvajanja certifikatnega sistema lahko postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije prisostvuje predstavnik CPI.
15. člen
(poročanje)
Državni izpitni center najmanj enkrat na leto poroča o opravljanju postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ministrstvu, pristojnemu za delo, in sicer za preteklo koledarsko leto.
16. člen
(oblika in vsebina obrazca poročila)
(1) Izvajalci oddajo poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Državnemu izpitnemu centru enkrat na leto. Poročilo pripravijo na podlagi poročil članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
(2) Obrazec poročila o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je objavljen na spletnih straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
17. člen
(prehodna določba)
Postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 117/05, 57/07 in 85/09 – ZNPK-C).
18. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 117/05, 57/07 in 85/09 – ZNPK-C).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/6
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0022
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost