Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1781. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, stran 5150.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in 13. alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02 in 65/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja upravljanje učbeniških skladov v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: osnovna šola) ter v šolah in zavodih, ki izvajajo nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje ter srednje splošno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: srednja šola).
V nadaljnjem besedilu zajema pojem »šola« vse vrste šol in zavodov, navedenih v prejšnjem odstavku.«
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iz učbeniškega sklada si lahko izposojajo učbenike učenke in učenci ter dijakinje in dijaki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki sklada).«
3. člen
V 3. členu se doda nov, tretji odstavek:
»Ministrstvo, pristojno za šolstvo, lahko sofinancira izposojevalnino za učbenike, ki si jih učenke in učenci izposojajo iz učbeniških skladov. Višino sofinanciranja za posamezno šolsko leto na podlagi zahtevkov v aplikaciji ministrstva, pristojnega za šolstvo, določi minister, pristojen za šolstvo, s posebnim sklepom.«
4. člen
Prvi stavek drugega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.«
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, zbrana iz izposojevalnin, odškodnin in odkupa (v nadaljevanju: sredstva sklada), lahko šola porabi za nakup učbenikov. Izjemoma lahko šola porabi sredstva sklada tudi za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov, če za to pridobi pisno soglasje sveta šole in vrednost takega nakupa ne preseže 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu.«
V tretjem odstavku istega člena se v tabeli v stolpcu koeficient A številka »300« nadomesti s številko »1,25«, številka »310« s številko »1,30«, številka »320« s številko »1,35«, številka »330« s številko »1,40«, številka »340« s številko »1,45«, številka »350« s številko »1,50«, številka »360« s številko »1,55« in številka »370« s številko »1,60«, v stolpcu Koeficient B pa se besedilo »10.000 SIT« nadomesti z besedilom »42 evrov«, besedilo »12.000 SIT« nadomesti z besedilom »50 evrov«, besedilo »14.000 SIT« nadomesti z besedilom »58,50 evrov«, besedilo »16.000 SIT« nadomesti z besedilom »67 evrov«, besedilo »18.000 SIT« nadomesti z besedilom »75 evrov«, besedilo »20.000 SIT« nadomesti z besedilom »83,50 evrov«, besedilo »22.000 SIT« nadomesti z besedilom »92 evrov« in besedilo »24.000 SIT« z besedilom »100 evrov«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto predlaga ravnatelju strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih se bo posamezni učbenik uporabljal, najkasneje do 1. marca tekočega šolskega leta. Ravnatelj o izboru učbenikov odloči najkasneje do 31. marca tekočega šolskega leta.
Zamenjava učbenika iz tega izbora je dovoljena zgolj po poteku njegove veljavnosti in jo mora pisno potrditi ravnatelj.
Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu, najkasneje do 1. junija tekočega šolskega leta. Ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole, najkasneje do 10. junija tekočega šolskega leta, nato določi seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta.
Šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta.
Šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto, najkasneje do 24. junija tekočega šolskega leta.
Poklicna in strokovna srednja šola lahko do konca tekočega šolskega leta oblikuje okvirni seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv. V tem primeru seznani udeležence izobraževanja z izborom na prvi šolski dan in nato evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada.«
7. člen
Prvi odstavek 11. člena se črta.
V drugem odstavku istega člena se za besedo »ga« doda beseda »pisno«.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skrbnik pripravi evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem šolskem letu. Evidenco pisno potrdi ravnatelj ter z njo seznani svet staršev in svet šole.«
V istem členu se doda nov, drugi odstavek:
»Šola lahko nadomesti le iztrošene, odkupljene in uničene učbenike oziroma dokupi potrebne, manjkajoče izvode za izposojo v prihodnjem šolskem letu.«
9. člen
Črta se prva alinea 14. člena.
10. člen
V 15. členu se beseda »pravilnik« nadomesti z besedo »Pravilnik«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2009-28
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EVA 2009-3311-0007
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost