Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1776. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 5139.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
2. člen
(1) V register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: register) se lahko vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog) ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
(2) Za področja, za katera v organizacijah iz prejšnjega odstavka ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa. Šteje se, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso zagotovljeni, če Državni izpitni center v 30 dneh po objavi kataloga na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ali ministrstva, pristojnega za delo, ne prejme vloge za vpis v register.
(3) Državni izpitni center vpiše izvajalce v register.
3. člen
(1) Register, ki je javna knjiga, vodi Državni izpitni center.
(2) Register je dostopen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
II. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN IZBRISA IZ NJEGA
4. člen
Postopek vpisa in izbrisa iz registra se vodi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
5. člen
(1) Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži izvajalec pri Državnem izpitnem centru, ali na podlagi dokončnega izbora po javnem razpisu, ki ga je objavil Državni izpitni center.
(2) Predlog za vpis v register se vloži na posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(3) Predlog za vpis v register za poklicno kvalifikacijo se lahko vloži po objavi kataloga na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ali ministrstva, pristojnega za delo.
(4) Če se izvajalec vpiše v register na podlagi pogodbe o zagotavljanju materialnih pogojev iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, se vpiše le med trajanjem te pogodbe.
6. člen
(1) Predlog za vpis v register vsebuje ta dokazila:
– izjavo vlagatelja o izpolnjevanju pogojev, ki je objavljena na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije,
– potrdilo o usposobljenosti za svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in iz katerega mora biti razvidno, da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša vloga,
– splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za izvajanje dejavnosti iz prejšnje alineje, če ima teh enot več,
– obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih in drugih pogojev, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in iz katerega izhaja, da vlagatelj izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register,
– letno oceno potreb po izdanih certifikatih.
(2) Če izvajalec ne izpolnjuje ustreznih materialnih pogojev za izvajanje preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, mora predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. Pogodba mora biti sklenjena najmanj za dve leti. Vzorec pogodbe objavi Državni izpitni center na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(3) Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena teh potreb mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.
(4) Izpisek iz sodnega registra pridobi Državni izpitni center.
(5) Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od izvajalca.
7. člen
(1) Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe ne vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, Državni izpitni center izda odločbo o vpisu v register na podlagi obstoječih dokazil iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(2) Če pa v prejšnjem odstavku navedene spremembe vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, mora ta v 30 dneh po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predložiti dokazila o izpolnjevanju spremenjenih pogojev, med katera sodijo najmanj dokazila iz prve in pete alineje prvega odstavka 6. člena. Če pa ne razpolaga z ustreznimi materialnimi pogoji, mora v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena priložiti tudi pogodbo o zagotovitvi pogojev za izvajanje neposrednega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. Državni izpitni center po prejemu dokazil in na podlagi že obstoječih dokazil iz 6. člena tega pravilnika izda odločbo o vpisu v register.
8. člen
(1) Po prejemu popolnega predloga za vpis v register uradna oseba, ki odloča v postopku, preveri, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, in izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi vpisa.
(2) Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, odgovorna oseba Državnega izpitnega centra s sklepom imenuje komisijo, ki presodi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje. V sklepu določi naloge komisije.
(3) Komisija ima predsednika in dva člana.
9. člen
(1) Komisija, imenovana v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena tega pravilnika, na podlagi dokumentacije in ogleda ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev izvajalca ter o tem sestavi zapisnik.
(2) Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o tem, kateri katalog bo izvajalec izvajal,
– podatke o izvajalcu (ime, sedež, priloženo dokumentacijo ipd.),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (standardi),
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
(3) Komisija zaključi postopek z izdajo dokončnega mnenja ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi postopek.
10. člen
Vpis izvajalca v register se opravi, ko je odločba o vpisu v register dokončna.
11. člen
(1) Izbris izvajalca iz registra se izvede:
– na zahtevo izvajalca,
– če izvajalec preneha obstajati zaradi opustitve dejavnosti,
– na podlagi odločbe inšpektorja,
– če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih za poklicno kvalifikacijo ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Za izvajalce začne obveza razpisa teh rokov veljati z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register, ali
– če izvajalec kljub pozivu Državnega izpitnega centra temu ne predloži letnih poročil o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.
(2) Uradna oseba, ki odloča v postopku, izda odločbo o izbrisu iz registra v 30 dneh po tem, ko izve za razlog izbrisa iz registra oziroma po prejemu predloga za izbris.
12. člen
V register se vpisujejo spremembe podatkov in razlogi za začasni ali trajni odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij na podlagi odločbe iz 27. člena zakona, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Izvajalec mora spremembe podatkov sporočiti v 30 dneh od njihovega nastanka.
13. člen
Register se vodi kot centralna informatizirana zbirka tako, da se vanj vpisujejo in v njem vzdržujejo vsi vpisani podatki.
14. člen
V registru se vodi zbirka listin za vsak subjekt vpisa, označen z vpisno številko.
III. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/01, 77/03, 107/05, 40/07 in 85/09 – ZNPK-C).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-3/2010/7
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0023
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina