Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1473. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, stran 4231.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1., 5. ter 6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z dvanajsto alineo 2. člena Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa najvišjo izhodiščno ceno, pridobitev predhodnega soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in spremembi izhodiščne cene ter mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev (v nadaljnjem besedilu: storitve), ki so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščeni v podrazredu 35.3 – Oskrba s paro in vročo vodo in so namenjeni daljinskemu ogrevanju za tarifne odjemalce.
2. člen
(1) Tarifni odjemalci so odjemalci, za katere veljajo enake tarifne postavke in ne morejo prosto izbirati dobavitelja storitev iz prejšnjega člena te uredbe.
(2) Izhodiščna cena storitev je cena brez DDV, ki velja na dan uveljavitve te uredbe, oziroma prvič oblikovana cena v skladu s 4. členom te uredbe. Izhodiščna cena se lahko spremeni le po postopku in na način, kot ga določa tretji odstavek 4. člena te uredbe.
3. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve proizvodnje in distribucije toplote v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10; v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev tako, da glede na spremembe cen in spremembe strukture vhodnih energentov uveljavlja zvišanje oziroma znižanje cene po postopku, določenem v 7. členu te uredbe, in v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
II. PRVO OBLIKOVANJE IZHODIŠČNE CENE IN SPREMEMBA IZHODIŠČNE CENE
4. člen
(1) Zavezanec, ki začenja opravljati storitev, mora prvič izračunati in oblikovati izhodiščno ceno v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev, določenem v Prilogi 1 te uredbe ter zanjo v skladu z določbami 97. člena Energetskega zakona pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ lokalne skupnosti).
(2) Po pridobitvi soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti zavezanec zaprosi Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za soglasje k prvič oblikovani izhodiščni ceni. Zahtevek za izdajo soglasja mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe.
(3) Zavezanec, ki že opravlja storitev, lahko v izjemnih primerih (večje tehnološke spremembe, uveljavitev novih tarifnih ali obračunskih sistemov in podobno), potem ko pridobi predhodno soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti, zaprosi ministrstvo za soglasje k spremembi izhodiščne cene. Zahtevek za izdajo soglasja mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe. Po pridobitvi soglasja ministrstva lahko zavezanec na podlagi spremenjene izhodiščne cene oblikuje novo ceno v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev, določenim v Prilogi 1 te uredbe.
5. člen
(1) Zahtevek za pridobitev soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in spremembi izhodiščne cene mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra;
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe;
c) pogodbo o izdaji koncesije, če je zavezanec koncesionar;
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti;
e) predvideno letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo toplote;
f) dokumentacijo, s katero se utemeljujejo cene vhodnih energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene;
g) izračun prvič oblikovane cene oziroma izračun spremembe izhodiščne cene po metodologiji, določeni v Prilogi 1 te uredbe, na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;
h) izračun povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez DDV) v skladu z 9. točko Priloge 1 te uredbe na obrazcu, določenem v Prilogi 2 te uredbe;
i) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, in odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka (pri zahtevkih za spremembo izhodiščne cene);
j) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z njim ter datum predvidene uveljavitve izhodiščne cene;
k) predlagani komercialni pogoji, ki veljajo za posamezne skupine tarifnih odjemalcev (npr. posebni komercialni popusti);
l) izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter izkaz denarnih tokov po neposredni metodi za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano poslovno leto (pri zahtevkih za spremembo izhodiščne cene);
m) prikaz poslovanja po PIM (poslovno izidnih mestih) za posamezne dejavnosti, ki jih podjetje opravlja, za zadnje in predzadnje končano poslovno leto skupaj s priloženimi razdelilniki stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (pri zahtevkih za spremembo izhodiščne cene);
n) trenutno priključno in obračunsko moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja;
o) kopijo licence za opravljanje energetske dejavnosti;
p) znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjem poslovnem letu;
r) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.
(2) Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če so potrebni za rešitev zahtevka.
III. SPREMEMBA FIKSNEGA DELA CENE
6. člen
Fiksni del cene se ne spreminja.
IV. SPREMEMBA CENE V SKLADU Z MEHANIZMOM ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV
7. člen
(1) Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene ob zvišanju cene ali spremembi strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene ob znižanju cen ali spremembi strukture vhodnih energentov na način, določen v 5. do 7. točki Priloge 1 te uredbe. Za zvišanje oziroma znižanje cene mora zavezanec pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti. Najpozneje tri dni pred uveljavitvijo spremembe cene mora zavezanec o tem obvestiti ministrstvo.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra;
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe;
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, če je zavezanec koncesionar;
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti;
e) letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo toplote;
f) izračun nove cene po metodologiji, določeni v Prilogi 1 te uredbe, in na obrazcu, določenem v Prilogi 2 te uredbe;
g) izračun nove povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez DDV) v skladu z 9. točko Priloge 1 te uredbe na obrazcu, določenem v Prilogi 2 te uredbe;
h) dokumentacijo, s katero se utemeljujejo spremembe cen vhodnih energentov;
i) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, in odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka;
j) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z njim ter datum predvidene uveljavitve novih cen;
k) prikaz sprememb komercialnih pogojev, ki veljajo za posamezne skupine tarifnih odjemalcev (npr. uvedba ali ukinitev komercialnih popustov);
l) izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter izkaz denarnih tokov po neposredni metodi za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano poslovno leto;
m) prikaz poslovanja po PIM (poslovno izidnih mestih) za posamezne dejavnosti, ki jih podjetje opravlja, za zadnje in predzadnje končano poslovno leto skupaj s priloženimi razdelilniki stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev;
n) zadnjo povprečno izplačano bruto plačo zavezanca;
o) trenutno priključno in obračunsko moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja;
p) kopijo licence za opravljanje energetske dejavnosti;
r) znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjem poslovnem letu;
s) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.
(3) Podatke iz točk a, b, c, d, e, l, m, n, o, p in r zavezanec vključi v obvestilo le ob prvi prijavi spremembe cen v letu in ob spremembi podatkov med letom.
(4) Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če so potrebni za presojo skladnosti spremembe cene s to uredbo.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati 23. aprila 2010 in velja 12 mesecev.
Št. 00713-10/2010/6
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-2111-0017
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina