Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1391. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov, stran 4058.

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvajanje 127. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2009, str. 3), določa:
– toplogredne pline, dejavnosti in naprave, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in
– vrste letalskih dejavnosti, za katere morajo operatorji zrakoplovov izvajati monitoring toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. zgorevanje je oksidacija goriv ne glede na to, kako se toplota, električna ali mehanska energija, proizvedena s tem postopkom, uporablja, in vse druge neposredno povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih plinov;
2. kurilna naprava je naprava, v kateri se uporablja z zgorevanjem goriva pridobljena toplota;
3. toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO(2)), metan (CH(4)), didušikov oksid (N(2)O), hidrogenirani fluoroogljiki (HFC), perfluorogljiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF(6)).
3. člen
(1) Dejavnosti, toplogredni plini in naprave, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Med naprave iz prejšnjega odstavka ne sodijo naprave ali deli naprav, ki se uporabljajo za raziskovanje, razvoj in preizkušanje novih izdelkov in procesov.
4. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov tudi upravljavec kurilne naprave, katere nazivna toplotna moč znaša 15 MW do 20 MW.
(2) Ministrstvo zaprosi pristojni organ Evropske unije za vključitev naprave iz prejšnjega odstavka v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov.
(3) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov upravljavcu naprave iz prvega odstavka tega člena, če Vlada Republike Slovenije od pristojnega organa Evropske unije pridobi pozitivno mnenje o vključitvi te naprave v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, upravljavec pa se šteje za upravljavca nove naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka velja dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov do 31. decembra 2012.
5. člen
(1) Letalska dejavnost vključuje vse lete, ki imajo pristanek na ali vzlet z letališča na ozemlju države članice Evropske unije, za katero velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321 z dne 29. 12. 2006, str. 37; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti), razen:
1. letov izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha ali njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države, ki ni država članica Evropske unije, kadar je tako navedeno v načrtu leta;
2. vojaških letov z vojaškimi zrakoplovi ter carinskih in policijskih letov;
3. letov za iskanje in reševanje, letov za gašenje požarov, letov v humanitarne namene in letov v primeru nujne medicinske pomoči, ki jih odobri ministrstvo, pristojno za letalski promet;
4. vseh letov, ki potekajo izključno na podlagi pravil vizualnega letenja, kakor so določena v Prilogi 2 Odloka o ratifikaciji Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/54), kot je bila notificirana z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je depozitar vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št. 24/92);
5. letov, ki se zaključijo na istem letališču, na katerem je letalo vzletelo in med katerimi ni bilo vmesnih postankov;
6. letov za usposabljanje izključno za namene pridobitve licence ali ocenjevanja letalskega osebja v pilotski kabini, kadar je to navedeno z zaznamkom v načrtu leta, če let ni namenjen prevozu potnikov oziroma tovora ali dostavljanju ali prevažanju zrakoplova;
7. letov, ki se izvajajo izključno za namene znanstvenih raziskav ali za namene preverjanja, preizkušanja ali certificiranja letal ali letalske ali zemeljske opreme;
8. letov, ki se izvajajo z zrakoplovi s potrjeno največjo vzletno maso manjšo od 5.700 kg;
9. letov, opravljenih v okviru obveznosti javnih služb, predpisanih v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3), kot so opredeljene v drugem odstavku 299. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ali na letalskih progah, kadar ponujena zmogljivost ne presega 30.000 sedežev na leto; in
10. letov, v kolikor jih opravijo operatorji v komercialnem zračnem prevozu, ki opravijo manj kot 243 letov v posameznem obdobju v treh zaporednih štirimesečnih obdobjih ali katerih skupna letna količina emisij letov je manj kot 1.0000 ton letno. Leti izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha in njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države članice Evropske unije se po tej točki ne smejo izključiti.
(2) Letalska dejavnost iz prejšnjega odstavka je tudi dejavnost v skladu z Odločbo Komisije z dne 8. julija 2009 o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 12. 6. 2009, str. 69).
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 67/04 in 58/06).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2010/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2010-2511-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost