Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

1014. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2010, stran 3302.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 19. seji dne 16. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mežica za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mežica za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.072.010
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.433.761
70  DAVČNI PRIHODKI               2.180.101
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.979.494
   703 Davki na premoženje            133.536
   704 Domači davki na blago in storitve      67.071
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               253.660
   710 Udeležba na dobičku in dohodki       181.147
   od premoženja
   711 Takse in pristojbine              668
   712 Denarne kazni                1.400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      0
   714 Drugi nedavčni prihodki           70.445
72  KAPITALSKI PRIHODKI              209.008
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        150.763
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč        58.245
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.429.241
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.073.285
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.      355.956
   iz sredstev prorač. Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.279.503
40  TEKOČI ODHODKI                 923.374
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     195.364
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     31.070
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        683.787
   403 Plačila domačih obresti           8.980
   409 Rezerve                   4.173
41  TEKOČI TRANSFERI               1.223.430
   410 Subvencije                 14.000
   411 Transferi posameznikom           703.599
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    123.432
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       381.899
   414 Tekoči transferi v tujino           500
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.108.699
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.108.699
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             24.000
   431 Investicijski transferi pravnim       24.000
   in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
   432 Investicijski transferi proračunskim       0
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        – 207.493
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE            2.963
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE            2.963
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                2.963
   441 Povečanje kapitalskih deležev          0
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Pov. nam. premož. v jav skl. in         0
   drugih os. jav. prava, ki imajo premož. v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA          – 2.963
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               150.000
50  ZADOLŽEVANJE                  150.000
   500 Domače zadolževanje            150.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              99.773
55  ODPLAČILA DOLGA                 99.773
   550 Odplačila domačega dolga          99.773
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)            – 160.229
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         50.227
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     207.493
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          160.229
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije.
3. koncesijska dajatev za trajnost na gospodarjenje z divjadjo in se uporabi za vzdrževanje gozdnih jas, mokrišč in ramiz za malo divjad.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe,
Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 4.173 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1000 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 209 €.
5. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM
10. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta delovna sredstva naprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
V letu 2010 se Občina Mežica lahko zadolži za izvedbo naslednjih projektov:
– Obnova športne dvorane v višini 150.000 €.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev, posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih je ustanoviteljica občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
13. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga in izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
14. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2010-1
Mežica, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.