Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

1013. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, stran 3300.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper
Št. 014-3/2010
Koper, dne 12. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08), 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US in 79/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11. marca 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper (Uradne objave, št. 17/99, 27/00 in 10/03, v nadaljevanju: odlok) se besedilo prvega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
J/62.010  Računalniško programiranje
J/62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120  Obratovanje spletnih portalov
L/68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
M/70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Q/86.210  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
      dejavnost
Q/86.230  Zobozdravstvena dejavnost
Q/86.909  Druge zdravstvene dejavnosti.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje sedem (7) članov in ga sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanoviteljice,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev ali drugih uporabnikov.«
V tretjem odstavku se besedo »predstavnike« nadomesti z besedo »predstavnika«.
V četrtem odstavku se besedo »predstavnike« nadomesti z besedo »predstavnika«.
V petem odstavku se pred piko doda besedilo », predsednik je iz vrst predstavnikov ustanoviteljice«.
3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske, pravne ali ustrezne družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodilnem delovnem mestu,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica.
Direktor zavoda ali strokovni vodja ali namestnik direktorja mora obvladati italijanski jezik.«
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka mandat direktorju zavoda in mandat vsem članom sveta zavoda preneha.
Organi, pristojni za imenovanje članov sveta zavoda morajo pričeti s postopkom imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom takoj po uveljavitvi tega odloka, svet zavoda pa mora biti oblikovan v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda na svoji prvi seji imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki opravlja poslovodno funkcijo do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom.
Do oblikovanja novega sveta zavoda oziroma imenovanja vršilca dolžnosti skladno z naslednjim odstavkom opravljata njegove naloge dosedanji svet in direktor zavoda.
Svet zavoda mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka sprejeti novi statut zavoda v skladu z določili tega odloka. Do sprejema novega statuta zavoda v skladu s tem odlokom, zavod uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2010
Koper, dne 11. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
N. 014-3/2010
Capodistria, 12 marzo 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti l’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC, e 127/06 – ZJZP), l’articolo 9 della Legge sull’attività nel campo della sanità (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 23/05 – Testo unico ufficiale 2, 15/08, 23/08, 58/08 e 77/08), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 100/08 – Sentenza della Corte costituzionale, e 79/09) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 in 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 11 marzo 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
Articolo 1
Nel Decreto sull fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 17/99, 27/2000 e 10/03; nel seguito: decreto), il testo del primo comma dell’articolo 6 è modificato e recita come segue:
»Attività dell’ente:
J/62.010  Programmazione informatica
J/62.020  Consulenza in materia di hardware e software
J/62.030  Gestione di impianti e sistemi informatici
J/62.090  Altre attivita nel campo delle tecnologie e dei
      servizi informatici
J/63.110  Elaborazione di dati e servizi correlati
J/63.120  Funzionamento di portali web
L/68.320  Gestione di immobili contro pagamento od in base
      a contratto
M/69.200  Servizi di contabilita, ragioneria e revisione,
      consulenza fiscale
M/70.220  Altri servizi di consulenza imprenditoriale e
      manageriale
Q/86.210  Servizio sanitario generico extraospedaliero
Q/86.220  Servizio ambulatoriale specialistico
      extraospedaliero
Q/86.230  Servizio odontoiatrico
Q/86.909  Altri servizi sanitari.«
Articolo 2
Il testo del primo comma dell’articolo 8 è modificato e recita come segue:
»Il consiglio dell’ente conta sette (7) membri, di cui:
– cinque rappresentanti del fondatore,
– un rappresentante dei dipendenti dell’ente,
– un rappresentante degli assistiti e altri utenti.«
Nel terzo comma, il testo »I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti« viene sostituito con la dicitura: »Il rappresentante dei dipendenti viene eletto«.
Nel quarto comma, il testo »I rappresentanti degli assistiti ovvero utenti vengono nominati« viene sostituito con il testo: »Il rappresentante degli assistiti ovvero utenti viene nominato«.
Alla fine del quinto comma, prima del punto si aggiunge il seguente testo: », il presidente viene scelto tra i rappresentanti del fondatore«.
Articolo 3
Il testo dell’articolo 12 è modificato e recita come segue:
»Il direttore viene nominato in base al pubblico concorso; possono concorrere a tale carica i candidati:
– posseggano un titolo di studio universitario conseguito presso le facoltà di medicina, economia, giurisprudenza, od un titolo di studio umanistico idoneo,
– abbiano un’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni di cui 3 ad una carica dirigenziale,
– nei cui confronti non sia stata emessa sentenza passata in giudicato in merito al divieto di esercizio della professione.
Per il direttore dell’ente o il dirigente tecnico oppure il vicedirettore, è richiesta la padronanza della lingua italiana.«
Articolo 4
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa il mandato al direttore dell’ente ed a tutti i membri del consiglio dell’ente.
Gli organi preposti alla nomina dei membri del consiglio dell’ente devono avviare la procedura di nomina del consiglio dell’ente ai sensi del presente decreto immediatamente dopo l’entrata in vigore dello stesso; il consiglio dell’ente deve essere istituito entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.
In sede della sua prima seduta, il consiglio dell’ente nomina il facente funzioni di direttore dell’ente che svolge le mansioni direttive fino alla nomina del direttore in virtù del presente decreto.
Per il periodo fino alla costituzione del nuovo consiglio dell’ente, ovvero fino alla nomina del facente funzioni di direttore in armonia con il comma successivo, le rispettive mansioni sono svolte dal consiglio in carica e dal direttore in carica.
Entro i 90 successivi all’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio dell’ente deve accogliere il nuovo statuto dell’ente nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. Fino all’approvazione del nuovo statuto dell’ente nel rispetto del presente decreto, l’ente applica lo statuto e gli altri atti generali vigenti il giorno di entrata in vigore del presente decreto, tranne che nelle disposizioni che sono in contrasto con il presente decreto.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 014-3/2010
Capodistria, 11 marzo 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.