Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

1001. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Log - Dragomer, stran 3285.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 25. redni seji dne 10. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb, zastavo, žige, njihovo uporabo in občinski praznik Občine Log - Dragomer.
2. člen
(1) Grb, zastava in žigi so istovetnostni simboli občine in predstavljajo ter označujejo pripadnost Občini Log - Dragomer.
(2) Izvirnike upodobitev grba, zastave in žigov hrani Občina Log - Dragomer.
(3) Grb in zastava sta kot istovetnostna simbola zavarovana z vpisom v HVS register pri Arhivu Republike Slovenije.
(4) Njihov videz in vsebino varuje pred samovoljnimi posegi avtor Heraldika, d.o.o.
3. člen
(1) Grb obravnavamo po heraldičnih pravilih, njegov videz in vsebino določa blazon.
(2) Zastava je določena po veksilološkem, likovnem, geometrijskem ter barvnem pravilu v njeni horizontalni legi, s tem, da uporabljamo tudi njeno, sicer neuzakonjeno vertikalno obliko.
(3) Evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk na ravni države ureja 91. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06).
II. GRB
4. člen
Opis grba – splošno
Grb Občine Log - Dragomer predstavlja slovenski ščit, ki ima v glavi tri zlata kolesa vprežnega voza na zelenem polju in zlato drugo polje, na katerem je predstavljen zeleni kačji pastir v letu navzgor.
5. člen
Blazon
(1) Grb Občine Log - Dragomer je upodobljen na povišanem (slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
(2) Na zeleni glavi zlatega ščita so v zaporedju 1, 1, 1 predstavljena tri zlata kolesa vprežnega voza, s po dvanajstimi naperami. Na drugem zlatem polju ščita je v letu navzgor predstavljen zeleni kačji pastir (odonata).
(3) Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatnih grafik, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami je priloga 1 tega odloka.
III. UPORABA GRBA
6. člen
Grb Občine Log - Dragomer se uporablja v obliki in vsebini, kot jo določa ta odlok, pri čemer njegova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu občine.
Uporaba grba – splošno
7. člen
(1) Grb se uporablja:
– v žigih in v vseh oznakah občinskih in medobčinskih organov na območju Občine Log - Dragomer,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Log - Dragomer,
– z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
(2) Grba ni dovoljeno uporabljati, če je fizično poškodovan, in na način, ki je v nasprotju s tem odlokom.
IV. ZASTAVA
8. člen
Opis zastave – splošno
Zastava Občine Log - Dragomer je v rumeni in zeleni barvi, s tem, da je na sredinskem rumenem polju upodobljen zeleni kačji pastir v letu navzgor.
9. člen
Opis zastave
(1) Višina zastavine rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 (dva proti pet), s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v rumeni barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, zeleni kačji pastir v letu navzgor.
(2) Višina atributa ne sme biti nižja (manjša) od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) te višine.
(3) Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv je priloga 2 tega odloka.
4) Pri horizontalni obliki zastave si barvna polja zeleno, rumeno, zeleno sledijo od droga proti desni strani.
(5) Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo.
V. UPORABA ZASTAVE
10. člen
(1) Zastava Občine Log - Dragomer je stalno izobešena na stavbah, v katerih so uradni prostori Občine Log - Dragomer, in na stavbah zavodov na območju Občine Log - Dragomer.
(2) Zastavo Občine Log - Dragomer se izobesi še:
– ob prazniku občine, (pokrajine) in države,
– ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd.,
– ob obisku uradnih organov domačih lokalnih skupnosti, državnih in mednarodnih delegacij,
– ob za občino pomembnih komemoracijah,
– ob drugih za Občino Log - Dragomer pomembnih priložnostih.
(3) Če se izobešajo tri zastave – zastava Evropske unije, zastava Republike Slovenije in zastava Občine Log - Dragomer, se gledano od spredaj, od leve proti desni, najprej izobesi zastava Evropske unije, sledi zastava Republike Slovenije in nato še zastava Občine Log - Dragomer.
(4) Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled in dostojanstvo Občine Log - Dragomer.
VI. PREPOVED UPORABE GRBA IN ZASTAVE
11. člen
Grba in zastave ter njihovih sestavnih delov se ne sme uporabljati:
– kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev,
– kot znak različnih prireditev ali
– kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
VII. DOVOLJENJE ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
12. člen
(1) Uporaba grba in zastave Občine Log - Dragomer se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju Občine Log - Dragomer, in sicer:
– v znaku,
– v priznanjih, ki jih podeljuje,
– na spominskih darilih in značkah.
(2) Za uporabo grba in zastave Občine Log - Dragomer v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
VIII. ŽIGI
13. člen
(1) Občinski žigi so okrogle oblike z dvojno (zunanja krožnica je debelejša, notranja tanjša) zunanjo obrobo, katere premer je 35 mm. V okviru krožnic je v zgornjem polkrogu v pisavi »Ariel« izpisano ime »OBČINA LOG - DRAGOMER«, v spodnjem polkrogu pa naziv organa občine (»župan«, »občinska uprava«, »občinski svet«, »nadzorni odbor«, »občinska volilna komisija«). Med obema napisoma stoji ločilno znamenje – pika. V sredini žiga je upodobljen grb Občine Log - Dragomer v črno beli pečatni miniaturni izvedbi.
(2) Občina Log - Dragomer ima tudi manjši potrditveni žig z enojno krožnico, katere premer je 20 mm. V okviru krožnice je v zgornjem polkrogu v pisavi »Ariel« izpisano ime »OBČINA LOG - DRAGOMER«, v sredini pa je upodobljen grb Občine Log - Dragomer.
(3) Barva žigov Občine Log - Dragomer je modra.
14. člen
Občina Log - Dragomer ima žige z naslednjimi gesli:
– Župan                        premer 35 mm
– Občinska uprava                      "
– Občinski svet                       "
– Nadzorni odbor                       "
– Občinska volilna komisija                 "
– Občina Log - Dragomer                premer 20 mm.
15. člen
Občina Log - Dragomer ima poseben register žigov, kjer so po vrstnem redu odtisnjeni vsi primerki žigov, z njihovim kratkim opisom, datumom prevzema in oddaje ter podpisom uslužbenca oziroma odgovorne osebe, ki je za določen primerek žiga zadolžena in odgovorna ter ji je zaupana v hrambo.
16. člen
Občina Log - Dragomer mora matrice izdelanih žigov varno shraniti. Žigi, ki niso več v uporabi, se komisijsko uničijo. Uničenje žigov mora biti v registru žigov zabeleženo.
IX. UPORABA OBČINSKIH OZNAČB
17. člen
(1) Županski znak je upodobljen grb v obliki priponke in ga prejme župan na konstitutivni seji. Znak izroči novoizvoljenemu županu dotedanji župan. Znak ima na zadnji strani gravuro imena in mandata.
(2) Svetniški znak je upodobljen grb v obliki priponke in ga prejmejo vsi člani občinskega sveta na konstitutivni seji. Znake svetnikom izroči župan. Vsi znaki imajo na zadnji strani gravuro imena in mandata svetnika.
(3) Aktualni člani občinskega sveta nosijo znake na vseh uradnih državnih in občinskih slovesnostih v občini v zaprtih prostorih, ob slovesnih protokolarnih sprejemih ter ob izročanju občinskih nagrad in priznanj.
(4) Po izteku mandata člani občinskega sveta zadržijo znake, vendar jih v javnosti ne nosijo.
X. OBČINSKI PRAZNIK
18. člen
Za praznik Občine Log - Dragomer se določi 30. maj. Na ta dan je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-F (Uradni list RS, št. 61/06), na podlagi katerega je bila ustanovljena Občina Log - Dragomer.
19. člen
Občina Log - Dragomer obeleži svoj praznik s proslavo. Ob občinskem prazniku se podeljuje priznanja občine.
XI. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljata občinska uprava Občine Log - Dragomer in Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo se kaznuje za prekršek uporaba grba in zastave v komercialne namene brez dovoljenja:
– pravno osebo z 800,00 €,
– odgovorno osebo pravne osebe s 400,00 €,
– samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost s 400,00 €,
– fizično osebo s 400,00 €.
22. člen
Z denarno kaznijo se kaznuje za prekršek kršitev iz drugega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 10. člena:
– pravno osebo z 200,00 €,
– odgovorno osebo pravne osebe z 80,00 €,
– samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost s 40,00 €,
– fizično osebo s 40,00 €.
23. člen
Kazenske določbe izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Uporabo grba in zastave podrobneje določa protokol, ki ga sprejme župan Občine Log - Dragomer.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2007
Dragomer, dne 10. marca 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti